بررسي مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر استرس دانشجويان دانشکده دندان‌پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان طی آموزش باليني درمان ريشه در سال تحصيلي 91-1390

  • سیدمحسن هاشمی‌نیا استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • سیدحمید رضویان استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز پژوهش‌های مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ماندانا دهقان‌نژاد دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • لیلی صدری دستیار تخصصی، گروه اطفال، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Seyed Mohsen Hasheminia Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Seyed Hamid Razavian Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mandana Dehghannejad Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Leyli Sadry Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: رشته‌ی دندان‌پزشکی با سطح بالایی از استرس ناشی از فشار و برنامه‌ریزی کار، بیماران غیر همکار، مسایل مالی و غیره همراه است. درمان ریشه جزو بخش‌هایی است که می‌تواند در دانشجویان استرس بیشتری ایجاد کند، لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی و مقایسه‌ی عوامل مختلف استرس‌زا در محیط پره‌کلینیک و کلینیک درمان ریشه بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقایسه‌ای، کل دانشجویان سال پنجم و ششم دندان‌پزشکی در سال تحصیلی 90-91، به تعداد 125 نفر، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. به منظور بررسی سطح استرس، پرسش‌نامه‌ای با مقیاس لیکرت طراحی و داده‌ها با استفاده از شیوه‌های توصیفی توسط نسخه‌ی 19 نرم‌افزار SPSS، تجزیه و تحلیل گردید (0/05=α).

يافته‌ها: حداکثر میزان استرس مربوط به بخش اندودانتیکس (58%) بود. برخورد نامناسب اساتید در پره‌کلینیک و کلینیک به ترتیب در 92% و 85% موارد باعث استرس دانشجویان می‌شد. درحالی‌که در پره‌کلینیک کم بودن زمان تحویل دندان‌‌ها بیشترین علت ایجاد استرس بود. نوع و محل دندان تأثیر چندانی نداشت.

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، عوامل مختلفی از جمله برخورد نامناسب اساتید در کلینیک و پره‌کلینیک و قطع برق یونیت در زمان مشخص و همچنین زمان نامناسب تحویل دندان‌ها در پره‌کلینیک بر استرس دانشجویان تأثیر دارد.

کلید واژه‌ها: آموزش، دانشجویان دندان‌پزشکی، درمان ریشه.
چاپ شده
2016-07-30
استناد به مقاله
1.
هاشمی‌نیاس, رضویانس, دهقان‌نژادم, صدریل, Hasheminia SM, Razavian SH, Dehghannejad M, Sadry L. بررسي مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر استرس دانشجويان دانشکده دندان‌پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان طی آموزش باليني درمان ريشه در سال تحصيلي 91-1390. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30جولای2016 [ارجاع شده 18می2022];12(2):157-64. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1196

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد