بررسی خشونت سطحی مینا پس از برداشت بقایای کامپوزیتی توسط دو روش مختلف

  • فهیمه اولاد دندان‌پزشک، اهواز، ایران
  • مهرناز مرادی‌نژاد استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور، اهواز، ایران
  • نیما حقیقت جهرمی دستیارتخصصی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
  • عذرا نیک‌نام دستیارتخصصی، گروه ارتودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
  • Fahimeh Olad DDS, Ahvaz, Iran
  • Mehrnaz Moradinejad Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  • Nima Haghighat Jahromi Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  • Ozra Niknam Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده

مقدمه: پس از ارتودنسی، حذف رزین باقی‌مانده الزامی است. تاکنون هیچ روشی بقایای رزینی را بدون تأثیر بر مینا برنمی‌دارد. هدف این مطالعه، بررسی خشونت سطحی مینا پس از برداشت بقایای کامپوزیتی توسط دو روش مختلف بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 12 دندان پرمولر به‌نحوی که سطح باکال آن‌ها خارج از آکریل باشد مانت شدند. خشونت اولیه مینا توسط Profilometer ارزیابی و مقادیر سه پارامتر خشونت (Rt، Rq، Ra) ثبت شد. کامپوزیت به نیمه‌ی میانی سطح باکال به صورت دو قطعه مساوی در سمت راست (Tc) و چپ (Fg) باند شد. کامپوزیت Tc با فرز تنگستن کارباید و هندپیس Low speed و کامپوزیت Fg با فرز فیبر گلاس اپوکسی رزین و هندپیس Low speed برداشته شد. خشونت سطحی با Profilometer ارزیابی و مقادیر سه پارامتر ثبت شد. نتایج با نرم‌افزار SPSS ویرایش 21 و آنالیز One-way ANOVA بررسی شد (α = 0/05).

يافتهها: آنالیز پارامترهای Root mean square (Rq) و Roughness average (Ra) بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار بین سطح Fg با سطح قبل از باند و با داشتن کمترین مقدار می‌باشد (p value < 0/001) و هم‌چنین سطح Tc با قبل از باند تفاوت معنی‌دار با وجود بیشترین مقدارداشت. بر اساس پارامتر maximum roughness depth (Rt) بین سطح Fg و قبل از باند تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (p value > 0/05) ولی برای سطح Tc تفاوت معنی‌دار بود (p value < 0/001).

نتیجهگیری: فرز فیبر گلاس، خشونت سطحی کمتر و فرز تنگستن کارباید خشونت سطحی بیش‌تری نسبت به شرایط قبل از باندینگ ایجاد می‌کند.

کلید واژه‌ها: مینای دندان، اپوکسی رزین، تنگستن کارباید.

چاپ شده
2016-07-30
استناد به مقاله
1.
اولادف, مرادی‌نژادم, حقیقت جهرمین, نیک‌نامع, Olad F, Moradinejad M, Haghighat Jahromi N, Niknam O. بررسی خشونت سطحی مینا پس از برداشت بقایای کامپوزیتی توسط دو روش مختلف. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30جولای2016 [ارجاع شده 20می2022];12(2):175-82. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1198

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد