بررسي ميزان ريزنشت در پركردگي كامپوزيتي با كاربرد چسبانند‌ه‌هاي رزيني سلف اچ و توتال اچ تحت تأثير ژل سفيد كننده كاربامايد پراكسايد 35 درصد

  • F Sharafeddin
  • MY Varachehre
  • فرحناز شرف الدين دانشيار، مدير گروه آموزشي دندان‌پزشكي ترميمي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
  • محمد ياسر وره چهره دندانپزشک

چکیده

مقدمه: ژل‌هاي سفيد كننده ممكن است باعث افزايش ريزنشت در پركردگي‌هاي كامپوزيتي گردند. همچنين استفاده از چسباننده‌هاي رزيني مناسب ممكن است ريزنشت را كاهش دهد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ميزان ريزنشت در پركردگي كامپوزيتي با كاربرد چسباننده‌هاي رزيني سلف اچ و توتال اچ نسل پنجم، ششم و هفتم پس از كاربرد ژل سفيد كننده كاربامايد پراكسايد 35 درصد بوده است.

مواد و روش‌‌ها: پس از تهيه حفرات CLV در سطح باكال و لينگوال 30 دندان كشيده شده گاو، دندان‌ها به 6 گروه (5 = n) تقسيم گرديدند. سپس يكي از چسباننده‌هاي رزيني (توتال اچ) single bond (گروه‌هاي 1 و 4)، (سلف اچ) Prompt L- pop (گروه‌هاي 2 و 5) و (سلف اچ) G. bond (گروه‌هاي 3 و 6)، در حفرات استفاده شد و سپس حفرات توسط كامپوزيت Z100 ترميم گرديد. در مرحله بعد، گروه‌هاي 4 و 5 و 6 در سه نوبت با فاصله زماني يك هفته به مدت 30 دقيقه تحت تأثير ژل كاربامايد پراكسايد 35 درصد، opalescence Quick قرار داده شدند. نمونه‌ها پس از 500 مرتبه ترموسايكلينگ در دماي c◦2 ± 5 و c◦2 ± 55، به مدت 24 ساعت در فوشين بازي 2 درصد قرار داده شدند. سپس دندان‌ها برش داده شده، نفوذ رنگ توسط استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي (40 ×) بررسي گرديد. یافته‌ها توسط آزمون‌هاي Kruskal- wallis و Mann- whithny در سطح اطمینان 05/0مورد تحليل قرار گرفتند.

یافته‌‌ها: تفاوت آماري معنی‌داري در ريزنشت با كاربرد چسباننده‌هاي رزيني مختلف و ژل سفيد كننده 35 درصد كاربامايد پراكسايد مشاهده نگرديد (063/0 =p value ). با كاربرد ژل سفيد كننده، ريزنشت در مارجين لثه‌اي بيش از مارجين اينسيزالي بود (037/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: ريزنشت در كاربرد چسباننده‌هاي رزيني سلف اچ و توتال اچ (نسل پنجم، ششم و هفتم) با ژل سفيد كننده كاربامايد پراكسايد 35 درصد مشابه بوده، ميزان آن در مارجين لثه‌اي بيش از مارجين انسيزالي می‌باشد.

كليد واژه‌ها: چسباننده‌هاي رزيني- ژل سفيد كننده- كامپوزيت- ريزنشت

چاپ شده
2009-02-28
استناد به مقاله
1.
Sharafeddin F, Varachehre M, شرف الدينف, ياسر وره چهرهم. بررسي ميزان ريزنشت در پركردگي كامپوزيتي با كاربرد چسبانند‌ه‌هاي رزيني سلف اچ و توتال اچ تحت تأثير ژل سفيد كننده كاربامايد پراكسايد 35 درصد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28فوریه2009 [ارجاع شده 16می2022];4(2):67-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/122

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد