بررسی سفالومتریک تغییرات ارتفاع صورت متعاقب درمان ارتودنسی ثابت به همراه اکستراکشن چهار پرمولر اول در بیماران مال‌اکلوژن کلاس I

  • محمدرضا قاضی Mohammad Reza Ghazi استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سعید آذربایجانی Saeed Azarbayejani استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • زهرا مهرابی Zahra Mehrabi دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • مجتبی آبانگاه Mojtaba Abangah دستیار تخصصی، ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: خارج ساختن پرمولرها جهت درمان ارتودنسی، یک موضوع بحث برانگیز در دندان‌پزشکی امروزی است. بر اساس برخی نظریات، خارج ساختن دندان پرمولر اول، باعث کاهش ارتفاع صورت می‌گردد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر کشیدن چهار دندان پرمولر اول بر ارتفاع صورت در بیماران کلاس I درمان شده به روش ارتودنسی ثابت بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی گذشته‌نگر، تعداد 20 بیمار (17دختر و 3 پسر) با متوسط سنی 26/6 سال انتخاب شدند. در این بیماران، چهار پرمولر اول جهت درمان، خارج شده بود. لترال سفالومتری‌های قبل و بعد از درمان بیماران به صورت دیجیتال درآورده شد. تصاویر تهیه شده توسط نرم‌افزار Viewbox نسخه‌ی 3 مورد آنالیز قرار گرفت. مقایسه‌ی هریک از متغیرها در قبل و بعد از درمان با استفاده از آنالیز Paired t-test انجام شد (α = 0/05). 

يافته‌ها: میانگین تغییرات ایجاد شده در زوایای سفالومتریک در بعد عمودی و ساجیتال و متغیرهای خطی سفالومتریک قبل و بعد از درمان، تفاوت آماری معنی‌دار نداشت، البته به استثنای زاویه‌ی FMA (Frankfort-mandibular plane angle) که افزایش معنی‌داری داشت (p value < 0/001).

نتیجه‌گیری: در درمان بیماران کلاس I همراه با خارج کردن چهار پرمولر اول، تغییری در ارتفاع صورت رخ نداد، بنابراین درمان‌های ارتودنسی همراه با اکستراکشن دندان تأثیرات نامطلوب اسکلتی ایجاد نمی‌کند. 

کلید واژه‌ها: مال‌اکلوژن کلاس I، کشیدن دندان، صورت.

چاپ شده
2017-10-15
استناد به مقاله
1.
Mohammad Reza Ghaziمق, Saeed Azarbayejaniسآ, Zahra Mehrabiزم, Mojtaba Abangahمآ. بررسی سفالومتریک تغییرات ارتفاع صورت متعاقب درمان ارتودنسی ثابت به همراه اکستراکشن چهار پرمولر اول در بیماران مال‌اکلوژن کلاس I. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):384-90. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1251

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد