مقایسه‌ی ریزنشت کامپوزیت رزین‌های با انقباض کم و کامپوزیت رزین‌های کانونشنال

  • پروین خادم Parvin Khadem استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران
  • مریم شمس نورایی Maryam Shams Nooraie دندان‌پزشک، تهران، ایران
  • هاله حشمت Haleh Heshmat استادیار، گروه ترمیمی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران ایران
  • محمدجواد خرازی‌فرد Mohamad j Kharrazi Fard اپیدمیولوژیست، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،ایران

چکیده

مقدمه: انقباض ناشی از پلیمریزاسیون و به دنبال آن ریزنشت، هنوز از مشکلات مواد کامپوزیتی محسوب می‌شود. به منظور بر‌طرف نمودن این مشکل، کامپوزیت رزین‌های جدیدی توسط کارخانجات مختلف با ادعای درصد انقباض پلیمریزاسیون کمتر ارایه شده‌اند. مطالعه‌ی حاضر، با هدف مقایسه‌ی میزان ریزنشت دو کامپوزیت رزین با انقباض کم Filtek-Silorane و GC-Kalore با دو کامپوزیت رزین کانونشنال Filtek-Z250 و GC-Gradia انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی، در یک سوم میانی سطح باکال، 40 دندان مولر سوم حفرات دایره‌ای شکل به قطر mm 5 و عمق mm 1 تهیه شد و دندان‌ها به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل کامپوزیت رزین Filtek- Silorane، به همراه باندینگ مربوطه و گروه 2 تا 4 با کامپوزیت رزین‌های Filtek- Z250، GC-Kalore، GC-Gradia همراه باندینگ Adper single bond plus ترمیم شدند. پس از انجام ترموسایکل و غوطه‌وری در نیترات نقره، نمونه‌ها برش داده شده و میزان نفوذ دای به‌و‌سیله‌ی استریو میکروسکوپ ( x10) در لبه‌ی مینایی و عاج، که به عاج ناحیه‌ی سمنتوم ختم شده بود، حفراتش بررسی گردید. یافته‌ها با آزمون آماری Kruskal- Wallis، Wilcoxon و Mann-Whitney و با درنظر گرفتن (0/05 = α)، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

يافته‌ها: در لبه‌ی مینایی، تفاوت معنی­داری میان 4 گروه کامپوزیت رزین مشاهده نشد. در لبه‌ی عاج ریزنشت در کامپوزیت رزین Filtek- Silorane بطور معنی‌داری کمتر از کامپوزیت رزین‌های Filtek-Z250 وGC-Gradia مشاهده شد (0/05 = p value). ریزنشت در کامپوزیت رزین GC-Kalore بطور معنی‌داری کمتر از کامپوزیت رزین GC-Gradia بود، همچنین در تمامی گروه‌ها، ریزنشت در لبه‌ی عاجی، بطور معنی‌داری بیشتر از لبه‌ی مینایی به‌دست آمد. 

نتیجه‌گیری: در لبه‌ی مینایی ریزنشت هر 4 کامپوزیت رزین از لحاظ آماری تفاوتی نداشت. در لبه‌ی عاجی، بیشترین ریزنشت مربوط به کامپوزیت رزین GC-Gradia و کمترین ریزنشت مربوط به کامپوزیت رزین Filtek-Silorane بود.

کلید واژه‌ها: کامپوزیت رزین، میکرولیکیج، متاکریلات.

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Parvin Khademپخ, Maryam Shams Nooraieمشن, Haleh Heshmatهح, Mohamad j Kharrazi Fardمخ. مقایسه‌ی ریزنشت کامپوزیت رزین‌های با انقباض کم و کامپوزیت رزین‌های کانونشنال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):358-67. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1263

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد