بررسی تأثیر دو نوع ماده اسپلینت Impla و آکریل دورالی بر تغییرات ابعادی در قالب‌گیری از ایمپلنت‌های زاویه‌دار

  • غلامرضا اصفهانی‌زاده Gholamreza Esfahanizade استاديار،گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
  • ظفر مهدوی ایزدی Zafar Mahdavi Izady استاديار،گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
  • محمد پویان Mohamad Pouyan دندان‌پزشک، تهران، ایران
  • آنیتا عیوضلو Anita Eyvazlou دندان‌پزشک، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از نگرانی‌های دندان‌پزشکان قالب‌گیری از چند عدد ایمپلنت بطور همزمان به منظور تهیه پروتز بوده است. یکی از روش‌ها برای قالب‌گیری با دقت بالا و تطابق بهتر پروتز، استفاده از اسپلینت‌های دندانی است ولی آنچه مهم است ماده مورد نظر برای تهیه اسپیلنت‌ها می‌باشد. در این مطالعه تأثیر دو ماده اسپلینت آکریل دورالی سلف‌کیور و ImplaFix لایت‌کیور، در قالب‌گیری از ایمپلنت‌های زاویه‌دار بررسی شد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق تجربی از نوع آزمایشگاهی، مدل اصلی با استفاده از اپوکسی رزین بود. سه ایمپلنت با فاصله 15 میلی‌متر در محل قرار داده شد و ایمپلنت مرکزی عمود بر سطح کست و ایمپلنت‌های دیگر با زاویه 15 درجه نسبت به ایمپلنت مرکزی قرار داده شد. کوپینگ‌های قالب‌گیری بسته شده و با استفاده از دو ماده ImplaFix و آکریل دورالی به صورت مجزا اسپلینت تهیه شد. بعد از 14 بار قالب‌گیری از اسپلینت‌ها تغییرات در قالب‌های ریخته شده توسط دستگاه CMM (Coordinate Measuring Machine) در سه محور (Z, Y, X) اندازه‌گیری شد و داده‌ها با آزمون Mann - Whitney مورد ارزیابی قرار گرفت (0/05 = α).

يافته‌ها: این مطالعه بر روی 14 نمونه شامل 7 نمونه آکریل دورالی و 7 نمونه Impla انجام گرفت. نتایج نشان داد میزان تغییرات در آکریل دورالی در هر 3 محور X و Y و Z بیشتر بوده است. بر اساس آزمون Mann- Whitney این اختلاف در محورY از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (p value < 0/9) اما در محورهای X و Z از لحاظ آماری معنی‌دار بود (در محور X:  p value < 0/05) (در محور Z: p value < 0/07).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه کاربرد ماده اسپلینت Impla نسبت به آکریل دورالی به علت تغییرات کمتر و سهولت در اجرا توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت دندانی، دقت اندازه‌گیری ابعادی، مواد اسپلینت

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Gholamreza Esfahanizadeغا, Zafar Mahdavi Izadyظما, Mohamad Pouyanمپ, Anita Eyvazlouآع. بررسی تأثیر دو نوع ماده اسپلینت Impla و آکریل دورالی بر تغییرات ابعادی در قالب‌گیری از ایمپلنت‌های زاویه‌دار. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):368-73. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1265

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد