شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال بر روی تصاویر CBCT

  • وحید توسلی Vahid Tavasoli دندان‌پزشک، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • آزاده ترک‌زاده Azadeh Torkzadeh استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • روشنک غفاری Roshanak Ghaffari استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • امیرعلی عظیمی Amirali Azimi دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تمام قسمت‌های استخوان تمپورال، ممکن است توسط سلول‌های هوایی ماستوئید، هوادار شوند. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال در تصاویر CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 150 کلیشه CBCT، از نظر وجود یا فقدان حفره‌دارشدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال، بررسی گردید و اطلاعات دیگر مانند سن، جنس و محل حفره‌دارشدگی برای هر مورد، در پرسش‌نامه‌ی مخصوص مشاهده‌گر وارد شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری، در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 وارد گردید و با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: حفره‌دارشدن برجستگی مفصلی، در 9 مورد مشاهده شد (6 درصد). شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی در مردان، 33/7 درصد و در زنان، 7/66 درصد بود، که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (α = 0/05).که از نظر آماری اختلاف معناداری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال، بیش از آن چیزی هست که تاکنون گزارش شده است ولی به دلیل عدم وجود علایم کلینیکی، کمتر گزارش می‌شود.

کلید واژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، حفره‌دار شدن، برجستگی، استخوان تمپورال، مفصل گیجگاهی و فکی.

مراجع

1. Tyndall DA, Matteson SR. Radiographic appearance and population of the articular eminence of the temporal bone. J Oral Maxillofac Surg 1985; 43(7): 493-7.
2. Tremble GE. Pneumatization of the temporal bone. Arch Otolaryngol 1934; 19(2): 172-82.
3. Matteson SR, Ludman H. Disease of the ear. 4th ed. Chicago, IL: Year Book Medical Publisher; 1979. p. 7, 12-3.
4. Hofmann T, Friedrich RE, WedI JS, Schmelzle R. [Pneumatization of the zygomatic arch on pantomography]. Mund Kiefer Gesichtschir 2001; 5(3): 173-9. [In German].
5. Kaugars GE, Mercuri LG, Laskin DM. Pneumatization of the articular eminence of the temporal bone: prevalence, development, and surgical treatment. J Am Dent Assoc 1986; 113(1): 55-7.
6. White SC, Pharaoh MJ. Oral radiology, principle and interpretation. 7th ed. St Louis: Mosby; 2014. p. 53-56, 65-70, 78-80, 83-85, 270-2.
7. Kraut RA. Methyl methacrylate obturation of the pneumatized articular eminence of the temporal bone. J Oral Maxillo Facial Surg 1985; 43: 554-5.
8. Gadda R, Anil Patil N, Salvi R. Zygomatic air cell defect: Prevalence and characteristics in dental out patient population. Journal of Contemporary Dentistry 2012; 2(3): 69-72.
9. Bronoosh P. Shakibafard A. Mokhtare MR, Munesi Rad T. Temporal bone Pneumatization: a computed tomography study of pneumatized articular tubercle. Clin Radiol 2014; 69(2): 151-6.
10. Miloglu O, Yilmaz AB, Yildrim E, Akgul HM. Pneumatization of the articular eminence on cone beam computed tomography: prevalence characteristics and a review of the literature. Dentomaxillofac Radiol 2011; 40(2): 110-4.
11. Orhan K, Delilbasi C, Cebeci I, Paksoy C. Prevalence and variations of pneumatized articular eminence: a study from Turkey. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99(3): 349-54.
12. Orhan K, Delilbasi C, Orhan A. Radiographic evaluation of pneumatized articular eminence in a group of Turkish children. 2006; 35(5): 365-70.
13. Khojastepour L, Mirbeigi S, Ezoddini F, Zeighami N. Pneumatized articular eminence and assessment of its prevalence and features on panoramic radiographs. J Dent (Tehran) 2015; 12(4): 235-42.
14. İlgüy M, Dölekoğlu S, Fişekçioğlu E, Ersan N, İlgüy D. Evaluation of pneumatization in the articular eminence and roof of the glenoid fossa with cone-beam computed tomography. Balkan Med J 2015; 32(1): 64-8.
15. Tavangar L. Prevalence of pneumatization of the articular eminence of the temporal bone on panoramic images. [Thesis]. Isfahan, Iran: School of Dentistry, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch; 2007. [In Persian].
16. Stoopler ET, Pinto A, Stanton DC, Mupparapu M, Sollecito TP. Extensive pneumatization of the temporal bone and articular eminence: an incidental finding in a patient with facial pain. Case report and review of literature. Quintessence Int 2003; 34(3): 211-4.
17. Koudstaal Mj, van der Wal KG. A radiolucency in the articular eminence of the temporal bone: an air bubble? Ned Tijdschr Tandheelkd 2003; 110(5): 193-4. [In Dutch].
18. Ladeira DB, Barbosa GL, Nascimento MC, Cruz AD, Freitas DQ, Almeida SM. Prevalence and characteristics of pneumatization of the temporal bone evaluated by cone beam computed tomography. Int J Oral Maxillofac Surg 2013; 42(6): 771-5.
19. Shokri A, Noruzi-Gangachin M, Baharvand M, Mortazavi H. Prevalence and characteristics of pneumatized articular tubercle: First large series in Iranian people. Imaging Sci Dent 2013; 43(4): 283-7.
20. Carter LC, Haller AD, Calamel AD, Pfaffenbach AC. Zygomatic air cell (ZACD). Prevalence and characteristics in a dental clinic outpatient population. Dento Maxillofac Radiol 1999; 28 (2): 116-22.
21. Yavuz MS, Aras MH, Gungor H, Buyukkurt MC. Prevalence of the pneumatized articular eminence in the temporal bone. J Craniomaxillofac Surg 2009; 37(3): 137-9.
چاپ شده
2018-03-19
استناد به مقاله
1.
Vahid Tavasoliوت, Azadeh Torkzadehآت, Roshanak Ghaffariرغ, Amirali Azimiاع. شیوع حفره‌دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال بر روی تصاویر CBCT. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:215-23. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1293

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد