میزان آگاهی دندان‌پزشكان عمومی شهر اصفهان از تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز

  • آتوسا امین‌زاده Atousa Aminzadeh استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سید محمد رضوی Seyed Mohammad Razavi استاد، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نصراله بشردوست Nasrollah Bashardoust استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محمد جواد صراف Mohammad Javad Sarraf دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • آنیا امین زاده Ania Aminzadeh دستیار تخصصی، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز، ممکن است یافته‌هایی را به نفع تشخیص زودرس و درمان مناسب این اختلالات فراهم سازد. از طرفی، بسیاری از این بیماران، نیاز به مراقبت‌های خاص در مطب دندان‌پزشکی دارند، لذا آگاهی بالای دندان‌پزشک از این تظاهرات دهانی هم جهت تشخیص احتمالی و هم انجام اقدامات مناسب در خصوص این اختلالات لازم می‌باشد. تاکنون مطالعه‌ای در زمینه‌ی میزان آگاهی دندان‌پزشکان از علائم دهانی اختلالات غدد درون‌ریز انجام نشده است. مطالعه‌ی حاضر، برای بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان از علائم دهانی اختلالات برخی از غدد درون‌ریز انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی 94 دندان‌پزشک عمومی شهر اصفهان در سال 1394- 1395 با استفاده از پرسش‌نامه‌ی خودساخته با ضریب آلفای کرونباخ 2، با حداکثر نمره‌ی 20 انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و آزمون‌های آماری توصیفی، تحلیلی و t مستقل آنالیز گردید (a = 0/05).

يافته‌ها: میانگین نمره‌ی کلی آگاهی افراد مورد مطالعه (3/23 ± 11/138) به دست آمد که با حداکثر نمره‌ی در نظر گرفته شده، اختلاف آماری معنی‌داری نشان داد (p value < 0/05). بیشترین آگاهی مربوط به غده‌ی پانکراس و کمترین آن مربوط به هیپوفیز بود (p value < 0/05).

نتیجه‌گیری: میزان آگاهی دندان‌پزشکان مورد مطالعه از تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز، به طور معنی‌داری کمتر از حد قابل انتظار بود. به نظر می‌رسد نیاز است تا در خلال برنامه‌های آموزش تحصیلی و برنامه‌های مدون آموزشی پس از فراغت از تحصیل، به تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز پرداخته شود.

کلید واژه‌ها: غدد درون‌ریز، تظاهرات دهانی، دندان‌پزشکان، آگاهی.

مراجع

1. Jafari A, Taghizadeh-Ganji A, Balaei E, Zivari MR, Mohammad-Poor-Asl A. Tabriz general dental practitioners' knowledge and attitude evaluation on space maintainer. Majallah-I-Dandanpizishki 2010; 21(4): 278-84. [In Persian].
2. Carlos Fabue L, Jiménez Soriano Y, Sarrión Pérez MG. Dental management of patients with endocrine disorders. Journal of Clinical and Experimental Dentistry 2010; 2(4): 196-203.
3. Azizi F. Disease status of endocrinology and metabolism. Iran J Endocrinol Metab 2001; 3(2): 79-88. [In Persian].
4. Chandna S, Bathla M. Oral manifestations of thyroid disorders and its management. Indian J Endocrinol Metab 2011; 15(Suppl 2): S113-S116.
5. Huber MA, Terézhalmy GT. Risk stratification and dental management of the patient with thyroid dysfunction. Quintessence Int 2008; 39(2): 139-50.
6. Miley DD, Terezhalmy GT. The patient with diabetes mellitus: etiology, epidemiology, principles of medical management, oral disease burden, and principles of dental management. Quintessence Int 2005; 36(10): 779-95.
7. Bell GW, Large DM, Barclay SC. Oral health care in diabetes mellitus. Dent Update 1999; 26(8): 322-8, 300.
8. Wollner D. Oral implications of diabetes mellitus. Pac Health Dialog 2003; 10(1): 98-101.
9. Atreja G, Atreja SH, Jain N, Sukhija U. Oral manifestations in growth hormone disorders. Indian J Endocrinol Metab 2012; 16(3): 381-3.
10. Shamim, T. A simple working type classification proposed for oral manifestations of endocrine disorders. J Stomat Occ Med 2015; 8(3): 53-4.
11. Sarabadani J, Pakfetrat A, Delavarian Z, Ebrahimi Nik Z, Nejat AH, Kamel Borun AG. Knowledge and diagnostic skill of general dentist in Khorasan Razavi Province (Iran) toward common oral diseases 2009-10. J Mashad Dent Sc 2012; 36(2): 113-20. [In Persian].
12. Neville BW, Allen CM, Damm DD, Chi AC. Oral and maxillofacial pathology. 4th ed. St. Louis: Elsevier Health Sciences; 2015.
13. Mittal S, Gupta D, Sekhri S, Goyal S. Oral manifestations of parathyroid disorders and its dental management. J Dent Allied Sci 2014; 3(1): 34-8.
14. Sarkar S, Mondal M, Das K, Shrimal A. Mucocutaneous manifestations of acquired hypoparathyroidism: An observational study. Indian J Endocrinol Metab 2012; 16(5): 819-20.
15. Poorhashemi SJ. A survey on the knowledge of health system personel in Gom province toward oral and dental health. J Dent Tehran Univ Med Sci 2004; 17(3): 77-82. [In Persian].
16. Saghafi S, Zare Mahmoodabadi R, Salehineahad J, Falaki F, Farrokhizad S. Evaluation of general dentists knowledge about oral cancer in Mashhad-Iran in 2008. J Mash Dent Sch 2009; 33(2): 107-14. [In Persian].
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Atousa Aminzadehآا, Seyed Mohammad Razaviسمر, Nasrollah Bashardoustنب, Mohammad Javad Sarrafمجص, Ania Aminzadehآاز. میزان آگاهی دندان‌پزشكان عمومی شهر اصفهان از تظاهرات دهانی اختلالات غدد درون‌ریز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 22اکتبر2021];:244-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1294

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد