مقایسه اثر فیکس کنندگی فرموکرزول باکلی با فرموکرزول‌های رقیق شده در پالپوتومی مولرهای شیری کودکان 5 تا 8 سال

  • D Ghasemi
  • S Eetezazian
  • داود قاسمی استادیار، گروه اطفال، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان
  • سمینه اعتزازیان دندان‌پزشک

چکیده

مقدمه: شایعترین ماده‌ای که طی دهه‌های اخیر برای پالپوتومی دندان‌های مولر شیری به کار رفته فرموکرزول است. اما با توجه به معایب آن، پژوهش‌های زیادی در جهت یافتن جایگزین مناسب برای آن انجام شده است. همچنین پژوهش‌هایی نیز در جهت رقیق سازی و کاهش اثرات منفی آن انجام شده است. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر فیکس کنندگی فرموکرزول باکلی و 3 نوع فرموکرزول رقیق شده از همین نوع بود.

مواد و روش‌‌ها: دندان مولر شیری که دارای معیارهای لازم برای پالپوتومی بودند انتخاب شده، به 4 گروه 20 تایی تقسیم شدند. پس از انجام عمل پالپوتومی در نمونه‌ها، قدرت فیکس کنندگی فرموکرزول باکلی با فرموکرزول‌های رقیق شده به نسبت یک پنجم، یک ششم و یک هفتم مورد بررسی قرار گرفت. در هر گروه پنبه آغشته به فرموکرزول به مدت 5 دقیقه روی نسج پالپ قرار گرفت و سپس فیکس شدن آن ارزیابی شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون chi- square در سطح اطمینان 05/0 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌‌ها: در گروه اول که فرموکرزول باکلی به کار رفت، تمامی نمونه‌ها فیکس شدند. در گروه دوم که فرموکرزول یک پنجم استفاده شد، 90 درصد نمونه‌ها فیکس شدند. در گروه‌های سوم و چهارم که ترکیبات رقیق شده یک ششم و یک هفتم به کار رفت، به ترتیب 45 درصد و 35 درصد نمونه‌ها فیکس شدند. پس از انجام آزمون‌های آماری مشخص شد که تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های 1 و 2 وجود نداشت (244/0 = p value) ولی بین گروه‌های 1 و 2 با گروه‌های 3 و4 اختلاف آماری معنی‌دار مشاهده شد (001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به این که فرموکرزول رقیق شده با نسبت یک پنجم دارای اثرات مضر کمتری نسبت به ترکیب اصلی است، بنابراین می‌توان از آن به جای ترکیب اصلی استفاده کرد. ترکیبات رقیق شده یک ششم و یک هفتم به دلیل عدم توانایی مناسب در فیکس کردن، قابل استفاده در پالپوتومی دندان‌های شیری نمی‌باشند.

كليد واژه‌ها: پالپوتومی، فرموکرزول، فیکس شدن

چاپ شده
2009-04-05
استناد به مقاله
1.
Ghasemi D, Eetezazian S, قاسمید, اعتزازیانس. مقایسه اثر فیکس کنندگی فرموکرزول باکلی با فرموکرزول‌های رقیق شده در پالپوتومی مولرهای شیری کودکان 5 تا 8 سال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5آوریل2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];4(3):121-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/130

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد