مقایسه‌ی میزان استحکام باند برشی و شاخص ادهزیو باقی مانده‌ی براکت‌های فلزی باند شده توسط کامپوزیت Ortho-force, Resillience, Transbond XT

  • کوثر عزیزلو Kowsar Azizlo دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
  • فرشته صفریان Fereshteh Safarian استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
  • سمانه صادقی Samaneh Sadeghi استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

مقدمه: در درمان ارتودنسي، ايجاد يک باند مناسب بين مينا و براکت ضروري است. بررسی کارآیی ادهزیوهای مختلف در پیوند براکت‌های ارتودنسی به مینا، نتایجی گوناگون داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی میزان استحکام باند برشی و شاخص ادهزیو باقی‌مانده‌ی براکت‌های فلزی باند شده توسط کامپوزیت Ortho-force، Trans bond XT و Resilience انجام شد.

مواد و روش‌ها: 60در این مطالعه‌ی آزمایشگاهی، 60 دندان کشیده شده‌ی پرمولر اول فک بالا سالم انتخاب گردید. دندان‌ها به صورت تصادفی به سه گروه 20تایی تقسیم شدند: گروه اول توسط کامپوزیت نوری Trans bond XT، گروه دوم توسط کامپوزیت نوری Resilience و گروه سوم توسط کامپوزیت نوری Ortho-force باند شدند. پس از 24 ساعت، آزمون قدرت باند برشی با سرعت کراس‌هد 5/0 میلی‌متر بر دقیقه انجام گرفت. مقادیر شاخص باقی‌مانده‌ی ادهزیو توسط استریومیکروسکوپ محاسبه شد. نتایج قدرت باند برشی توسط آزمون ANOVA و Tukey بررسی گردید. نتایج شاخص باقی‌مانده‌ی ادهزیو نیز توسط آزمون کای اسکوئر بررسی گردید و سطح معنی‌داری (p value < 0/05) در نظر گرفته شد.

یافته ها: قدرت باند برشی در سه گروه از نظر آماری، اختلاف معنی‌داری را نشان داد (p value < 0/01). بیشترین قدرت باند، مربوط به کامپوزیت Trans bond XT به میزان 15/26 مگاپاسکال و کمترین مربوط به کامپوزیت Ortho-force به میزان 11/96 مگاپاسکال بود. از نظر شاخص باقی‌مانده‌ی ادهزیو، تفاوت آماری معنی‌داری بین سه گروه مشاهده نشد (p value = 0/561).

نتیجه‌گیری: میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت Ortho-force نسبت به دو کامپوزیت دیگر کمتر است، اما در محدوده‌ی قابل قبول کلینیکی قرار داشت.

کلید واژه‌ها: براکت ارتودنسی، کامپوزیت، استحکام برشی باند.

مراجع

1. van Waveren Hogervorst WL, Feilzer AJ, Prahl-Andersen B. The air-abrasion technique versus the conventional acid-etching technique: A quantification of surface enamel loss and a comparison of shear bond strength. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2000; 117(1): 20-6.
2. Olsen ME, Bishara SE, Damon P, Jakobsen JR. Evaluation of Scotchbond Multipurpose and maleic acid as alternative methods of bonding orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 111(5): 498-501.
3. Başaran G, Ozer T, Devecioğlu Kama J. Comparison of a recently developed nanofiller self-etching primer adhesive with other self-etching primers and conventional acid etching. Eur J Orthod 2009; 31(3): 271-5.
4. Amm EW, Hardan LS, BouSerhal JP, Glasl B, Ludwig B. Shear bond strength of orthodontic brackets bonded with self-etching primer to intact and pre-conditioned human enamel. J Orofac Orthop 2008; 69(5): 383-92.
5. Murfitt PC, Quick AN, Swain MV, Herbison GP. A randomised clinical trial to investigate bond failure rates using a self-etching primer. Eur J Orthod 2006; 28(5): 444-9.
6. Reynolds I, von Fraunhofer JA. Direct bonding of orthodontic brackets—a comparative study of adhesives. Br J Orthod 1976; 3(3): 143-6.
7. Olsen ME, Bishara SE, Boyer DB, Jakobsen JR. Effect of varying etching times on the bond strength of ceramic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 109(4): 403-9.
8. Bishara SE, Fonseca JM, Boyer DB. The use of debonding pliers in the removal of ceramic brackets: force levels and enamel cracks. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995; 108(3): 242-8.
9. Sinha PK, Nanda RS. The effect of different bonding and debonding techniques on debonding ceramic orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997; 112(2): 132-7.
10. Bishara SE, Fonseca JM, Fehr DE, Boyer DB. Debonding forces applied to ceramic brackets simulating clinical conditions. Angle Orthod 1994; 64(4): 277-82.
11. Buyuk SK, Cantekin K, Demirbuga S, Ozturk MA. Are the low-shrinking composites suitable for orthodontic bracket bonding? Eur J Dent 2013; 7(3): 284-8.
12. Davari A, Yassaei S, Daneshkazemi A, Khosravanian M. Comparison of the shear bond strength of orthodontic brackets bonded using silorane base and metacrylate base composite. Journal of Dental Medicine 2015; 28(2): 132-7. [In Persian].
13. Bishara SE, von Wald L, Laffoon JF, Warren JJ. Effect of a self-etch primer/adhesive on the shear bond strength of orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 119(6): 621-4.
14. Rajagopal R, Padmanabhan S, Gnanamani J. A comparison of shear bond strength and debonding characteristics of conventional, moisture-insensitive, and self-etching primers in vitro. Angle Orthod 2004; 74(2): 264-8.
15. Cacciafesta V, Sfondrini MF, Barina E, Scribante A, Garino F, Klersy C. Effect of different light sources and guides on shear bond strength of brackets bonded with 2 adhesive systems. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 128(1): 99-102.
16. Wang WN, Li CH, Chou TH, Wang DD, Lin LH, Lin CT. Bond strength of various bracket base designs. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 125(1): 65-70.
17. Oesterle LJ, Newman SM, Shellhart WC. Rapid curing of bonding composite with a xenon plasma arc light. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 119(6): 610-6.
18. Trites B, Foley TF, Banting D. Bond strength comparison of 2 self-etching primers over a 3-month storage period. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 126(6): 709-16.
19. Sokucu O, Siso SH, Ozturk F, Nalcaci R. Shear bond strength of orthodontic brackets cured with different light sources under thermocycling. Eur J Dent 2010; 4(3): 257-62.
20. Mojtahedzadeh F, Akhoundi MS, Noroozi H. Comparison of wire loop and shear blade as the 2 most common methods for testing orthodontic shear bond strength. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130(3): 385-7.
21. Eliades T, Brantley WA. The inappropriateness of conventional orthodontic bond strength assessment protocols. Eur J Orthod 2000; 22(1): 13-23.
22. Reynolds IR, von Fraunhofer JA. Direct bonding of orthodontic attachments to teeth: the relation of adhesive bond strength to gauze mesh size. Br J Orthod 1976; 3(2): 91-5.
23. Lopez JI. Retentive shear strengths of various bonding attachment bases. Am J Orthod 1980; 77(6): 669-78.
24. Jassem H, Retief D, Jamison H. Tensile and shear strengths of bonded and rebonded orthodontic attachments. American Journal of Orthodontics 1981; 79(6): 661-8.
25. Egan FR, Alexander SA, Cartwright GE. Bond strength of rebonded orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 109(1): 64-70.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Kowsar Azizloکع, Fereshteh Safarianفص, Samaneh Sadeghiسص. مقایسه‌ی میزان استحکام باند برشی و شاخص ادهزیو باقی مانده‌ی براکت‌های فلزی باند شده توسط کامپوزیت Ortho-force, Resillience, Transbond XT. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:161-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1306

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد