##article.return## بررسی عوامل بالینی و پاتولوژیک مؤثر بر وضعیت حاشیه‌های تومور در کارسینوماهای جراحی شده در یک بیمارستان آموزشی در جنوب کشور دانلود ##common.downloadPdf##