بررسي مقايسه‌اي تأثير بليچينگ در مطب، در منزل و تركيب آنها بر ساختار ميكروشيميايي مینا به روش اسپكتروسكوپي مادون قرمز

  • K Khosravi
  • A Aminzade
  • S Sheikholeslami
  • كاظم خسروي استاد، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندان‌پزشکی و مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • امان الله امين زاده استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سپيده شيخ الاسلامي متخصص دندان‌پزشکی ترمیمی و زیبایی

چکیده

مقدمه: سفید کردن دندان‌های بد رنگ با بلیچینگ، کاربرد آسان و توانایی آن برای ایجاد نتایج فوری بسیار رواج یافته است. هدف از اين پژوهش، تعيين اثر بليچينگ در مطب، منزل و تركيب آنها بر ساختار میکروشیمیایی ميناي دندان انسان با استفاده از اسپكتروسكوپي مادون قرمز بود.

مواد و روش‌‌ها: 15 دندان مولر غير پوسيده انسان پس از شستشو با پودر پاميس وآب با برش باكولينگوالي به دو نيمه تقسيم گرديد. يك نيمه به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد و نيمه ديگر به قرار زیر مورد درمان بليچينگ قرار گرفت. گروه اول: مشابه روش بليچينگ در مطب؛ گروه دوم: مشابه روش بليچينگ در منزل؛ گروه سوم: تركيبي از روش‌هاي فوق. همه نمونه‌ها تا هنگام پودر کردن مینا در آب مقطر نگهداري شدند. طيف ميناي پودر شده با اسپكتروسكوپي مادون قرمز به دست آمد و اطلاعات به دست آمده با آزمون‌های آماري Kruskal- wallis و Paired t-test در سطح اطمینان 05/0 مورد ارزيابي قرار گرفت.

یافته‌‌ها: در مقايسه طيف‌هاي حاصل از نمونه‌هاي شاهد و بليچ شده، هيچ تغيير ساختماني در مينا مشاهده نگرديد، اما اختلاف در شدت پيوندهاي فسفات در روش بليچينگ در مطب در بين نمونه‌هاي شاهد و بليچ شده معنی‌دار بود (004/0 =p value ). در روش بليچينگ در منزل و تركيب بليچنگ در منزل و مطب، اختلاف شدت بين نمونه‌هاي شاهد و بليچ شده در پيوندهاي فسفات و كربنات از نظر آماري معنی‌دار نبود. همچنین اختلاف شدت فسفات و كربنات در سه گروه در نمونه‌هاي بليچ شده از نظر آماري معنی‌دار نبود.

نتیجه‌‌گیری: ماده بليچينگ در مطب قادر است محتواي معدني مينا را كاهش دهد كه ممكن است به دليل غلظت زیاد كارباميد پراكسايد باشد. اما در روش بليچينگ در منزل و روش توأم بليچينگ در مطب و در منزل، تغييري در محتواي معدني مينا مشاهده نگرديد؛ علت این یافته ممکن است وجود فلوراید در ترکیب ماده بلیچینگ باشد.

كليد واژه‌ها: مينا، كارباميد پراكسايد، بليچينگ، اسپكتروسكوپي مادون قرمز

چاپ شده
2009-04-05
استناد به مقاله
1.
Khosravi K, Aminzade A, Sheikholeslami S, خسرويك, امين زادهاا, شيخ الاسلاميس. بررسي مقايسه‌اي تأثير بليچينگ در مطب، در منزل و تركيب آنها بر ساختار ميكروشيميايي مینا به روش اسپكتروسكوپي مادون قرمز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5آوریل2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];4(3):126-33. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/131

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد