تغییرات سیتولوژیک مخاط گونه و حاشیه‌ی طرفی زبان در افراد در معرض دود سیگار و غیر سیگاری با رنگ‌آمیزی پایانیکولا در بیماران بدون ضایعه‌ی بالینی

  • آرش متقی Arash Mottaghi استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • آتوسا امین‌زاده Atousa Aminzadeh استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • کیوان شیرنشان Keivan Shirneshan پاتولوژیست عمومی، اصفهان، ایران.
  • آذر محمدی ده‌چشمه Azar Mohammadi Dehcheshmeh دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • امیرهوشنگ هاشمی Amir Houshang Hashemi دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه تلاش براي شناسايي ضايعات پيش‌بدخيم، دو چندان شده است. يکي از اين روش‌ها، سيتولوژي با برس مي‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تغييرات قابل مشاهده در نمونه‌هاي سيتولوژي بيماران در معرض دود سيگار با رنگ‌آميزي پاپانيکولا با نمونه‌هاي بيماران سالم بود.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه‌ی توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي، در دو گروه 23 تایی (مورد و شاهد)، نمونه‌ی براش سيتولوژي توسط مسواک استريل شده از گونه و حاشیه‌ی طرفی زبان بيماران در معرض دود سيگار، با ثبت مدت زمان مجاورت با دود سیگار (چند ساعت در روز) تهيه شد. نمونه‌ها که قبلاً توسط اسپري مخصوص ثابت شده بودند، در آزمايشگاه به روش پاپانيکولا رنگ‌آميزي شدند. سپس نمونه‌ها جهت مشاهده‌ی فراواني سلول‌هاي گرانولر، سلول دو‌هسته‌اي، هستک واضح، کروماتين خشن، واکوئول هسته‌اي، سلول اپوپتوتيک، پلئومورفيسم هسته و پلئومورفيسم سيتوپلاسم ارزيابي شدند و نتايج ثبت گردید. داده‌ها توسط آزمون 2χ و تی مستقل تجزیه و تحلیل شد (α = 0/05).

يافته‌ها: تتعداد موارد مشاهده شده در مخاط گونه و حاشیه‌ی طرفی زبان در معیارهای میکرونوکلئوس، هسته‌ی واضح، پلی‌مرفیسم، التهاب و افزایش کراتین بین گروه در معرض دود سیگار (p value = 0/31) و افراد سالم گروه شاهد (p value = 0/26) تفاوت معنی‌داری نداشت. در میانگین سال‌های مصرف سیگار، در دو گروه افراد در معرض دود سیگار با سلول دو‌هسته‌ای و بدون سلول دو‌هسته‌ای، تفاوت معنی‌داری وجود داشت (p value = 0/004).

نتیجه‌گیری: با افزایش سال‌های مجاورت اشخاص سالم با افراد سیگاری، ممکن است خطر ایجاد تغییرات سایتولوژیک در مخاط دهان افراد بالاتر رود، هر چند سیگار، تغییری به عنوان عامل خطر بالقوه برای وقوع تغییرات موکوزال در افراد در معرض آن نداشت.

کلید واژه‌ها: سلول‌شناسی، مخاط گونه، سيگار کشیدن.

مراجع

1. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran pathologic basis of disease. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2015.
2. Mehrotra R. The role of cytology in oral lesions: a review of recent improvement. Diagn Cytopathol 2012; 40(1): 73-83.
3. Messadi DV, Wilder-Smith P, Wolinsky L. Improving oral cancer survival: the role of dental providers. J Calif Dent Assoc 2009; 37(11): 789-98.
4. Usta U, Berberoglu U, Helvaci E, Altaner S, Sut N, Ozdemir G. Evaluation of cytological alterations in normal-appearing oral mucosal epithelia of smokers and non smokers via AgNOR count and nuclear. Trakya Univ Tip Fak Derg 2008; 25(2): 110-60.
5. Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK. Oral pathology: clinical pathologic correlations. 7th ed. St. Louis: Elsevier; 2017.
6. Sugerman PB, Savage NW. Exfoliative cytology in clinical oral pathology. Aust Dent J 1998; 41(2): 71-4.
7. Cowson RA, Odell EW. Cawson's essentials of oral pathology and oral medicine. 8th ed. New York, UK: Churchill Livingstone/Elsevier; 2008. p. 7-9, 252-3.
8. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC. Oral and maxillofacial pathology. 4th ed. St. Louis: Elsevier; 2016. p. 409-11, 419-21.
9. Maziak W, Eissenberg T, ward KD. Pattern of waterpipe use and dependence: Implications for intervention development. Pharmacol Biochem Behav 2005; 80(1): 173-9.
10. Etzel RA. A review of the use of saliva cotinine as a marker of tobacco smoke exposure. Prev Med 1990; 19(2): 190-7.
11. Jones LL, Hashim A, Mckeever T, Cook DG, Britton J, Leonardi-Bee J. Parental and household smoking and the increased risk of bronchitis, bronchiolitis and other lower respiratory infections in infancy: systematic review and meta-analysis. Respir Res 2011; 12(1): 5.
12. Bartal M. Health effects of tobacco use and exposure. Monaldi Arch Chest Dis 2001; 56(6): 545-54.
13. Erdemir EO, Sonmez IS, Oba AA, Bergestrom J, Caglayan O. Periodontal health in children exposed to passive smoking. J Clin Periodontal 2010; 37(2): 160-4.
14. Hanioka T, Tanaka K, Ojima M, Yuuki K. Association of melanin pigmentation in the gingive of children with parents who smoke. Pediatrics 2005; 116(2): e186-90.
15. Glick M. Burket's oral medicine. 12th ed. Connecticut: People's Medical Publishing House USA; 2015.
16. Edris AMM, Ahmed HG, Mohammad EA. Accuracy of oral exfoliative cytology in Sudanese patients undergoing oral biopsy. RSBO 2011; 8(3); 225-60.
17. Azimi-Hoseaini S, Mashhadi-Abbas F, Kharrazifard M J, Ebrahimifard T, Rafieian N. Comparison of cytological findings of the buccal mucosa between smokers and non smokers. The Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDA) 2011; 23(1): 10-16. [In Persian].
18. Cancado RP, Yurgel LS, Filho MS. Evaluation of the nuclear organizer region associated protein in esfoliative cytology of normal buccal mucosa. Effect of smoking. Oral Oncol 2001; 37(5): 446-54.
19. Schwartz JL, Muscat JE, Baker V, Larios E, Stephenson GD, Guo W, et al. Oral cytology assessment by flow cytometry of DNA adducts, aneuploidy, proliferation and apoptosis shows differences between smokers and non-smokers. Oral Oncol 2003; 39(8): 842-54.
20. Ahmed HG, Ebnoof SO, Hussein MO, Gbreel AY. Oral epithelial atypical changes in apparently healthy oral mucosa exposed to smoking, alcohol, peppers and hot meals, using the AgNOR and Papanicolaou staining techniques. Diagn Cytopathol 2010; 38(7): 489-95.
21. Ahmed HG, Babiker AA. Assessment of cytological atypia, AgNOR and nuclear of normal oral mucosa exposed to toombak and smoking. Rare Tumors 2009; 1(1): e18.
22. Hijazi M, Jentsch H, Al-Sanabani J, Tawfik M, Remmerbach TW. Clinical and cytological study of the oral mucosa of smoking and non-smoking qat chewers in Yemen. Clin Oral Investig 2016; 20(4): 771-9.
23. Hashemipour MA, Aghababaie M, Mirshekari TR, Asadi-Shekaari M, Tahmasbi-Arashlow M, Tahmasbi-Arashlow F, et al. Exfoliative cytology of oral mucosa among smokers, opium addicts and non-smokers: a cytomorphometric study. Arch Iran Med 2013; 16(12): 725-30.
24. Shinohara MS, de Oliveira MT, Di Hipólito V, Giannini M, de Goes MF. SEM analysis of the acid-etched enamel patterns promoted by acidic monomers and phosphoric acids. J Appl Oral Sci 2006; 14(6): 427-35.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Arash Mottaghiآم, Atousa Aminzadehآا, Keivan Shirneshanکش, Azar Mohammadi Dehcheshmehآمد, Amir Houshang Hashemiاه. تغییرات سیتولوژیک مخاط گونه و حاشیه‌ی طرفی زبان در افراد در معرض دود سیگار و غیر سیگاری با رنگ‌آمیزی پایانیکولا در بیماران بدون ضایعه‌ی بالینی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];:286-93. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1328

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد