بررسی رضایت‌مندی بیماران پس از انجام درمان ایمپلنت‌هاي دندانی در شهر اصفهان

  • جابر یقینی Jaber Yaghini دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیما کیانی Sima Kiani استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نرگس نقش Narges Naghsh Assitant Professor, Dental Implant Research Center, Department of Periodontology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • شیرین رستمی Shirin Rostami استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سعید دیانی Saied Dayani دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

چکیده

 مقدمه: آگاهی از رضایت بیماران و بررسی عوامل عدم رضایت بیماران پس از درمان ایمپلنت، می‌تواند منجر به افزایش اطلاعات ما از نواقص ایمپلنت‌های دندانی و اجرای هرچه بهتر درمان ایمپلنت شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان رضایت بیماران پس از درمان ایمپلنت‌هاي دندانی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی که در بین سال‌های 1389 تا 1393 بررسی گردید، تعداد 176 نفر از بیمارانی که برای آنها درمان ایمپلنت انجام شده و حداقل یک‌سال از درمان پروتزی آنها گذشته بود، بطور تصادفی انتخاب شدند و میزان رضایت آنها از درمان ایمپلنت توسط پرسش‌نامه‌ی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون‌های آماری ANOVA و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0 = α).

يافته‌ها: انمره‌ی کلی رضایت بیماران 4/24 ± 37/52 محاسبه گردید که در بازه‌ی رضایت زیاد قرار دارد. بین میانگین نمره‌ی رضایت در دو جنس مرد و زن (p value = 0/832) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. تعداد 1/70 درصد، موافق تأثیر مثبت ایمپلنت بر زیبایی بودند. 48/9 درصد اعلام کردند که مشکلات مربوط به جراحی ایمپلنت در حد انتظارشان بوده است. 1/53 درصد عقیده داشتند که تمیز کردن ایمپلنت نسبتاً سخت‌تر از دندان طبیعی می‌باشد.

نتیجه‌گیری:  بیماران دریافت کننده‌ی ایمپلنت، سطح رضایت بالایی را نشان دادند و با توجه به اینکه در انجام هر درمانی، بروز مشکلات و سطح انتظار بالای بیماران و عدم برآورد آن باعث ایجاد نارضایتی می‌شود، این میزان رضایت، موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد و با بررسی عوامل منجر به عدم رضایت، می‌توان در جهت اجرای بهتر درمان ایمپلنت گام برداشت.

کلید واژه ها: رضایت، ایمپلنت هاي دندانی ، بیماران

مراجع

1. Bessadet M, Nicolas E, Sochat M, Hennequin M, Veyrune J-L. Impact of removable partial denture prosthesis on chewing efficiency. J Appl Oral Sci 2013; 21(5): 392-6.
2. Knezovic-Zlataric D, Celebic A, Lazic B. Resorptive changes of maxillary and mandibular bone structures in removable denture wearers. Acta Stomat Croat 2002; 36(2): 261-5.
3. Newton JT, Prabhu N, Robinson PG. The impact of dental appearance on the appraisal of personal characteristics.Int J Prosthodont 2003; 16(4): 429-34.
4. Branemark PI, Zarb GA, Albrektsson T, Rosen H. Tissue-Integrated prostheses. Osseointegration in clinical dentistry. Plast Reconstr Surg 1986; 77(3): 496-7.
5. Geertman ME, Boerrigter EM, van't Hof MA, van Waas MA, van Oort RP, Boering G, et al. Two‐center clinical trial of implant–retained mandibular overdentures versus complete dentures–chewing ability. Community Dent Oral Epidemiol 1996; 24(1): 79-84.
6. Mahmoud AO, Ahed AW. Satisfaction with dental implants: a literature review. Implant Dentistry 2005; 14(4): 399-408.
7. Chuang S, Wei L, Douglass C, Dodson T. Risk factors for dental implant failure: a strategy for the analysis of clustered failure-time observations. J Dent Res 2002; 81(8): 572-7.
8. Allen PF, McMillan AS, Walshaw D. A patient-based assessment of implant-stabilized and conventional complete dentures. J Prosthet Dent 2001; 85(2): 141-7.
9. Baracat LF, Teixeira AM, dos Santos MB, da Cunha Vde P, Marchini L. Patients' expectations before and evaluation after dental implant therapy. Clin Implant Dent Relat Res 2011; 13(2): 141-5.
10. da Cunha MC, Santos JF, Santos MB, Marchini L. Patients' expectation before and satisfaction after full-arch fixed implant-prosthesis rehabilitation. J Oral Implantol 2015; 41(3): 235-9.
11. Pjetursson BE, Karoussis I, Bürgin W, Brägger U, Lang NP. Patients' satisfaction following implant therapy. Clin Oral Implants Res 2005; 16(2): 185-93.
12. Rismanchian M, Bajoghli F, Mostajeran Z, Fazel A, Eshkevari P. Effect of implants on maximum bite force in edentulous patients. J Oral Implantol 2009; 35(4): 196-200.
13. Gartner JL, Mushimoto K, Weber HP, Nishimura I. Effect of osseointegrated implants on the coordination of masticatory muscles: a pilot study. J Prosthet Dent 2000; 84(2): 185-93.
14. Grogono AL, Lancaster DM, Finger IM. Dental implants: a survey of patients' attitudes. J Prosthet Dent 1989; 62(5): 573-6.
15. Satpathy A, Porwal A, Bhattacharya A, Sahu PK. Patient awareness, acceptance and perceived cost of dental Implants as a treatment modality for replacement of missing teeth: a survey in Bhubaneswar and Cuttack. Int J Public Health Dent 2011; 2: 1-7.
16. Al Johany S, Al Zoman HA, Al Juhaini M, Al Refeai M. Dental patients’ awareness and knowledge in using dental implants as an option in replacing missing teeth: A survey in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Dent J 2010; 22(4): 183-8.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Jaber Yaghiniجی, Sima Kianiسک, Narges Naghshنن, Shirin Rostamiشر, Saied Dayaniسد. بررسی رضایت‌مندی بیماران پس از انجام درمان ایمپلنت‌هاي دندانی در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 22اکتبر2021];:250-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1329

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد