رابطه‌ی بین شاخص‌های روانی- اجتماعی بیماران نوجوان و همکاری آنها در درمان ارتودنسی

  • ستاره انقیاد Setareh Enghiad دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • سوسن صادقیان Susan Sadeghian استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • سمیه مهرابی کوشکی Somayeh Mehrabi Koushki دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • احمدرضا زمانی آبنیلی Mohammadreza Zamani Abnili استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: همکاری بیمار نوجوان و والدین او، نقش مهمی در دستیابی به نتایج مطلوب درمان‌های ارتودنسی ایفا می‌کند. اگر بتوان همکاری بیمار را پیش از آغاز درمان پیش‌بینی کرد، می‌توان با تمهیداتی، آن را ارتقاء داد و از عوارض ناخوشایندی مثل قطع پیش از موعد درمان، جلوگیری نمود. هدف از این مطالعه، تعیین رابطه‌ی بین عوامل روانی- اجتماعی بیمار و همکاری او در درمان ارتودنسی و استفاده از آن برای پیش‌بینی همکاری بیماران نوجوان بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 30 عامل تأثیرگذار بر همکاری بیماران از مقالات استخراج شده و 24 عدد از مهم‌ترین عوامل از دید ارتودنتیست‌ها با روش‌های آماری تعیین و پرسش‌نامه‌ای برای سنجش این موارد طراحی شد. سپس 60 بیمار 11 تا 18 ساله به صورت تصادفی انتخاب و پیش از آغاز درمان، پرسش‌نامه را تکمیل کردند. پس از گذشت حداقل 4 ماه از آغاز درمان، همکاری این بیماران تعیین شد. سپس رابطه‌ی میان هر یک از این عوامل به صورت جداگانه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید (α = 0/05).

يافته‌ها: ععوامل جنس، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت تحصیلی و رفتاری بیمار در مدرسه، احساس نیاز به درمان و شاخص پنجم آزمون شخصیت یعنی وجدانی بودن، با همکاری بیمار ارتباطی معنی‌دار داشتند (p value < 0/05).

نتیجه‌گیری: همکاری بیماران (به خصوص 14 سال به بالا) پیش از درمان ارتودنسی، قابل پیش‌بینی است. 5 عامل جنس، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت تحصیلی و رفتاری بیمار در مدرسه، احساس نیاز بیمار به درمان و شاخص وجدانی بودن با همکاری بیمار رابطه‌ی مثبت داشتند.

کلید واژه‌ها: ارتودنسی، همکاری بیمار، نوجوانان، روانی- اجتماعی. 

مراجع

1. Keim RG. Some thoughts on patient compliance. J Clin Orthod 2003; 37(3): 117-9.
2. Ackerman MB, Thornton B. Posttreatment compliance with removable maxillary retention in a teenage population: a short-term randomized clinical trial. Orthodontics (Chic.) 2011; 12(1): 22-7.
3. Nanda RS, Kierl MJ. Prediction of cooperation in orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992; 102(1): 15-21.
4. Grarmaroudi GhR, Makarem J, Alavi SS, Abbasi Z. Health related risk behaviors among high school students in Tehran, Iran. Payesh 2010; 9(1): 137-44. [In Persian].
5. Bilker WB, Hansen JA, Brensinger CM, Richard J, Gur RE, Gur RC. Development of abbreviated nine-item forms of the Raven's standard progressive matrices test. Assessment 2012; 19(3): 354-69.
6. Costa PT, McCrae RR. Revised neo personality inventory (NEO PI-R) and NEP five-factor inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, Ukraine: Psychological Assessment Resources; 1992.
7. Tervonen MM, Pirttiniemi P, Lahti S. Development of a measure for orthodontists to evaluate patient compliance. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139(6): 791-6.
8. Bartsch A, Witt E, Sahm G, Schneider S. Correlates of objective patient compliance with removable appliance wear. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1993; 104(4): 378-86.
9. Lewit DW, Virolainen K. Conformity and independence in adolescents' motivation for orthodontic treatment. Child Dev 1968; 39(4): 1188-200.
10. Southard KA, Tolley EA, Arheart KL, Hackett-Renner CA, Southard TE. Application of the Millon Adolescent Personality Inventory in evaluating orthodontic compliance. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1991; 100(6): 553-61.
11. Cucalon A 3rd, Smith RJ. Relationship between compliance by adolescent orthodontic patients and performance on psychological tests. Angle Orthod 1990; 60(2): 107-14.
12. Mandall NA, Matthew S, Fox D, Wright J, Conboy FM, O'Brien KD. Prediction of compliance and completion of orthodontic treatment: are quality of life measures important? Eur J Orthod 2008; 30(1): 40-5.
13. Lee SJ, Ahn SJ, Kim TW. Patient compliance and locus of control in orthodontic treatment: a prospective study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133(3): 354-8.
14. Najafi HZ, Oshagh M, Salehi P, Keshavarz H. Evaluation of fixed orthodontic patients' compliance in the clinic of Shiraz dental school: A cross-sectional study. Journal of Dental Medicine 2014; 27(2): 129-36. [In Persian].
15. Mirzakouchaki B, Shirazi S, Sharghi R, Shirazi S. Assessment of factors affecting adolescent patients’ compliance with hawley and vacuum formed retainers. J Clin Diagn Res 2016; 10(6): ZC24–ZC27.
16. Pauls A, Nienkemper M, Panayotidis A, Wilmes B, Drescher D. Effects of wear time recording on the patient's compliance. Angle Orthod 2013; 83(6): 1002-8.
17. Sergl HG, Klages U, Zentner A. Functional and social discomfort during orthodontic treatment--effects on compliance and prediction of patients' adaptation by personality variables. Eur J Orthod 2000; 22(3): 307-15.
18. Campos MJ, Vitral RW. The influence of patient's motivation on reported pain during orthodontic treatment. Dental Press Journal of Orthodontics 2013; 18(3): 80-5.
19. Starnbach HK, Kaplan A. Profile of an excellent orthodontic patient. Angle Orthod 1975; 45(2): 141-5.
20. Al-Jewair TS, Suri S, Tompson BD. Predictors of adolescent compliance with oral hygiene instructions during two-arch multibracket fixed orthodontic treatment. Angle Orthod 2011; 81(3): 525-31.
21. Sergl HG, Klages U, Pempera J. On the prediction of dentist-evaluated patient compliance in orthodontics. Eur J Orthod 1992; 14(6): 463-8.
22. Sergl HG, Zentner A. Predicting patient compliance in orthodontic treatment. Seminars in Orthodontics 2000; 6(4): 231-6.
23. Brattström V, Ingelsson M, Aberg E. Treatment co-operation in orthodontic patients. Br J Orthod 1991; 18(1): 37-42.
24. Sinha PK, Nanda RS, McNeil DW. Perceived orthodontist behaviors that predict patient satisfaction, orthodontist-patient relationship, and patient adherence in orthodontic treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 110(4): 370-7.
25. Doll GM, Zentner A, Klages U, Sergl HG. Relationship between patient discomfort, appliance acceptance and compliance in orthodontic therapy. J Orofac Orthop 2000; 61(6): 398-413.
26. Trakyali G, Isik-Ozdemir F, Tunaboylu-Ikiz T, Pirim B, Yavuz AE. Anxiety among adolescents and its affect on orthodontic compliance. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2009; 27(4): 205-10.
27. Burns MH. Use of a personality rating scale in identifying cooperative and noncooperative orthodontic patients. Am J Orthod 1970; 57(4): 418.
28. Gross AM, Samson G, Dierkes M. Patient cooperation in treatment with removable appliances: a model of patient noncompliance with treatment implications. Am J Orthod 1985; 87(5): 392-7.
29. Sergl HG, Zentner A. A comparative assessment of acceptance of different types of functional appliances. Eur J Orthod 1998; 20(5): 517-24.
30. Crowley RE, Klebanoff SG, Singer JL, Napoli PJ. Relationship between personality factors and cooperation in dental treatment. J Dent Res 1956; 35(1): 157-65.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Setareh Enghiadسا, Susan Sadeghianسص, Somayeh Mehrabi Koushkiسمک, Mohammadreza Zamani Abniliازآ. رابطه‌ی بین شاخص‌های روانی- اجتماعی بیماران نوجوان و همکاری آنها در درمان ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 22اکتبر2021];:268-76. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1343

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد