وضعیت دندانی دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس شاخص ICDASII

  • زهرا سید معلمی Zahra Saied Moallemi استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی،گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • علی احمدپور Ali Ahmadpour دانشجوی دندان‌پزشکی،کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • علی جعفریان Ali Jafarian دانشجوی دندان‌پزشکی،کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: استفاده از شاخص دقیق، معتبر و تکرارپذیر، برای بررسی اپیدمیولوژیک پوسیدگی دندان ضروری می‌باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت دندانی دانشجویان سال اول و آخر دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان دانشگاه اصفهان با استفاده از شاخصICDASII  (International Caries Detection and Assessment  System) بود.

مواد و روشها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، 70 نفر از دانشجویان سال اول دندان‌پزشکی، 70 نفر از دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی و 70 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان (در مجموع 210 نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. دانشجویان با استفاده از یونیت دندان‌پزشکی، پروب و آینه مورد معاینه قرار گرفتند. وضعیت سطوح دندان‌ها با استفاده از ICDASII در حالت مرطوب و خشک در فرم‌های مربوط وارد شد و برای آنالیز داده‌ها از آزمون‌های 2χ، همبستگی پیرسون، من‌ویتنی، کروسکال والیس، و مدل خطی تعمیم‌یافته GLM (Generalized Linear Model) استفاده شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته ها: در هیچ یک از افراد، تمام سطوح دندان‌ها سالم نبودند و فقط ۱۹ نفر دارای کدهای ۰۰ تا ۰۲ (پوسیدگی جزیی در مینا) بودند. بیشترین کد پوسیدگی در افراد ۰۱ و در سطح اکلوزال دندان‌ها بود. کمترین سطوح درگیر، سطوح باکال و لینگوال و شایع‌ترین کد پوسیدگی در پوسیدگی‌های عاجی کد ۰۴ بود. مدل خطی تعمیم‌یافته، نشان داد که پوسیدگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، سپس دانشجویان سال اول و در آخر دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی بیشتر بود (p value = 0/001). همچنین با افزایش تحصیلات مادر، میزان پوسیدگی در دانشجویان کاهش داشت (p value < 0/001).

نتیجه‌گیری: ارزیابی پوسیدگی با سیستم ICDASII، اطلاعات دقیقی را برای پیشگیری و درمان صحیح ارائه می‌دهد. پوسیدگی با گسترش در حد مینا، بیشترین وضعیت پوسیدگی در دانشجویان بود. شدت و وسعت پوسیدگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان بیشتر و در دانشجویان سال آخر دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، کمتر مشاهده گردید. تدوین و طراحی واحدهای درسی یا فوق‌العاده جهت آموزش سلامت دهان و دندان به منظور ارتقای سلامت دانشجویان پیشنهاد می‌گردد.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی دندان، ICDASII، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشجویان، مطالعات اپیدمیولوژیک دهان و دندان.

 

مراجع

1. Roberson TM, Heymann H, Swift EJ. Sturdevant’s art and science of operative dentistry. 5th. St. Louis: Mosby; 2006. p. 203-11.
2. Fontana M, Young DA, Wolff MS, Pitts NB, Longbottom C. Defining dental caries for 2010 and beyond. Dent Clin North Am 2010; 54(3): 423-40.
3. Pitts NB. Are we ready to move from operative to non-operative/preventive treatment of dental caries in clinical practice? Caries Res 2004; 38(3): 294-304.
4. Pitts NB. Modern concepts of caries measurement. J Dent Res 2004; 83(Suppl 1): C43-C47.
5. WHO Media centre. Oral health. 2012. [Cited 2017 Feb 12]. Available from: URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/en.html
6. Marthaler TM. Changes in dental caries 1953-2003. Caries Res 2004; 38(3): 173-81.
7. Malek Mohammadi T, Hajizamani A. A review on traditional caries diagnostic systems and introduction of new International Caries Detection and Assessment System (ICDAS). J Dent Shiraz Univ Med Sci 2011; 12(1): 67-83.
8. World Health Organization. Oral health survey. 5th. Geneva, Switzerland: WHO; 2013. p. 47-55.
9. Broadbent JM, Thomson WM. For debate: problems with the DMF index pertinent to dental caries data analysis. Community Dent Oral Epidemiol 2005; 33(6): 400-9.
10. Ismail AI, Sohn W, Tellez M, Amaya A, Sen A, Hasson H, et al. The International Caries Detection and Assessment System (ICDAS): an integrated system for measuring dental caries. Community Dent Oral Epidemiol 2007; 35(3): 170-8.
11. Pitts N. “ICDAS”--an international system for caries detection and assessment being developed to facilitate caries epidemiology, research and appropriate clinical management. Community Dent Health 2004; 21(3): 193.
12. Jablonski-Momeni A, Stachniss V, Ricketts DN, Heinzel-Gutenbrunner M, Pieper K. Reproducibility and accuracy of the ICDAS-II for detection of occlusal caries in vitro. Caries Res 2008; 42(2): 79-87.
13. Braga MM, Oliveira LB, Bonini G, Bönecker M, Mendes FM. Feasibility of the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS-II) in epidemiological surveys and comparability with standard World Health Organization criteria. Caries Res 2009; 43(4): 245-9.
14. de Amorim RG, Figueiredo MJ, Leal SC, Mulder J, Frencken JE. Caries experience in a child population in a deprived area of Brazil, using ICDAS II. Clin Oral Investig 2012; 16(2): 513-20.
15. Honkala E, Runnel R, Honkala S, Olak J, Vahlberg T, Saag M, et al. Measuring dental caries in the mixed dentition by ICDAS. Int J Dent 2011 2011: 150424.
16. Banava S, Fattah M, Safaie T, Askarzadeh S, Safaie Yazdi M, Amaechi B, et al. Clinical comparison of dental caries by DMFT and ICDAS systems. J Islam Dent Assoc Iran 2012; 24(3): 146-51.
17. Hessari H, Vehkalahti MM, Eghbal MJ, Samadzadeh H, Murtomaa HT. Oral health and treatment needs among 18-year-old Iranians. Med Princ Pract 2008; 17(4): 302-7.
18. Deyhimi P, Eslamipour F, Naseri HA. DMFT and the effect of dental education on orodental health of dental students in Isfahan School of Dentistry. J Isfahan Dent Sch 2011; 6(4): 384-9. [In Persian].
19. Saied-Moallemi Z, Virtanen JI, Tehranchi A, Murtomaa H. Disparities in oral health of children in Tehran, Iran. Eur Arch Paediatr Dent 2006; 7(4): 262-4.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Zahra Saied Moallemiزسم, Ali Ahmadpourعا, Ali Jafarianعج. وضعیت دندانی دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس شاخص ICDASII. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 22اکتبر2021];:320-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1344

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد