##article.return## بررسی مقایسه‌ای مقاومت به شکست در دندان‌های درمان ریشه شده با دو نوع پست و کور دانلود ##common.downloadPdf##