##article.return## فراوانی ایمپلنت‌های قرار داده شده در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان به تفکیک فاکتورهای جراحی و پروتزی دانلود ##common.downloadPdf##