بررسی فراوانی ایمپلنت‌های قرار داده شده در بخش ایمپلنت‌های دندانی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تفکیک فاکتورهای جراحی و پروتزی

  • روح‌ا... ناصری Roohollah Naseri استادیار، مرکز تحقیقات علوم دندان‌پزشکی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • احمد مقاره‌عابد Ahmad Moghareh Abed استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • وحید ستایش Vahid Setayesh دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • اشکان فروزنده Ashkan Forouzandeh دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

 

مقدمه: تاکنون در مورد اطلاعات دموگرافیک ایمپلنت‌های قرار گرفته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارشی داده نشده است. هدف از این پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات به صورت سازمان‌یافته از پرونده‌های بخش ایمپلنت و تشکیل یک پایگاه داده به منظور تسهیل دسترسی به آنها بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، پرونده‌ی تمامی بیماران از مهرماه 1391 تا مهرماه 1395 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات موجود در پرونده‌ها به تفکیک فاکتورهای دموگرافیک، تاریخچه‌ی پزشکی، اطلاعات جراحی، پروتزی و پیگیری استخراج شد. در نهایت داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 23 گردید و توسط روش‌های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: در مجموع 640 بیمار، 1890 ایمپلنت دریافت کردند. 70/5 درصد ایمپلنت‌ها در گروه سنی 41-70 سال کار شده بود. بیشترین تعداد ایمپلنت در خلف مندیبل (37/2 درصد) و ناحیه‌ی مولر اول قرار داشت. فرایندهای آگمنتاسیون استخوان در 50/5 درصد ایمپلنت‌ها انجام شد که بیشترین میزان آن در قدام ماگزیلا بود. پرمصرف‌ترین پودر استخوان، Cerabone و پرمصرف‌ترین ممبران‌ها، Osseoguard و Cytoplast و پرمصرف‌ترین مارک ایمپلنت (Zimmer) بود. بر اساس ابعاد ایمپلنت، قطر 4/1 میلی‌متر و طول 12 میلی‌متر اغلب مورد استفاده قرار گرفته بود. ایمپلنت‌های Bone level (59/5 درصد) بیش از Tissue level (40/5 درصد) به کار رفتند.

نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های این پژوهش می‌توان چنین استنباط کرد که بیشتر مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، بیش از 50 سال سن دارند و همچنین تکنیک‌های آگمنتاسیون استخوان در بیش از 50 درصد موارد انجام می‌شود.

کلید واژه‌ها: اایمپلنت دندانی، پرونده‌ی دندان‌پزشکی، پروتز دندانی با ساپورت ایمپلنت.

مراجع

1. Alsaadi G, Quirynen M, Komarek A, van Steenberghe D. Impact of local and systemic factors on the incidence of oral implant failures, up to abutment connection. J Periodontol 2007; 34(7): 610-7.
2. Busenlechner D, Furhauser R, Haas R, Mailath G, Pommer B, Watzek G. Long-term implant success at the Academy for Oral Implantology: 8-year follow-up and risk factor analysis. J Periodontal Implant Sci 2014; 44(3): 102-8.
3. Chen H, Liu N, Xu X, Qu X, Lu E. Smoking, radiotherapy, diabetes and osteoporosis as risk factors for dental implant failure: a meta-analysis. PLoS One 2013; 8(8): e71955.
4. Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Smoking and dental implants: A systematic review and meta-analysis. J Dent 2015; 43(5): 487-98.
5. Chuang SK, Wei LJ, Douglass CW, Dodson TB. Risk factors for dental implant failure: a strategy for the analysis of clustered failure-time observations. J Dent Res 2002; 81(8): 572-7.
6. Arisan V, Bolukbasi N, Ersanli S, Ozdemir T. Evaluation of 316 narrow diameter implants followed for 5-10 years: a clinical and radiographic retrospective study. Clin Oral Implants Res 2010; 21(3): 296-307.
7. Morales-Vadillo R, Leite FP, Guevara-Canales J, Netto HD, Miranda Chaves Md, Cruz F, et al. Retrospective studyof the survival and associated risk factors of wedge-shaped implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2013; 28(3): 875-82.
8. Abayev B, Juodzbalys G. Inferior alveolar nerve lateralization and transposition for dental implant placement. Part I: a systematic review of surgical techniques. J Oral Maxillofac Res 2015; 6(1): e2.
9. Aghaloo TL, Misch C, Lin GH, Iacono VJ, Wang HL. Bone augmentation of the edentulous maxilla for implant placement: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2016; 31 (Suppl): S19-30.
10. Sennerby L, Roos J. Surgical determinants of clinical success of osseointegrated oral implants: a review of the literature. Int J Prosthodont 1998; 11(5): 408-20.
11. Shulman LB. Avoiding and coping with surgically related implant problems. Dental Implantology Update 1998; 9(4): 29-30.
12. Brennan M, Houston F, O'Sullivan M, O'Connell B. Demographics of implant placement and complications of a patient subgroup in a dental hospital population. J Ir Dent Assoc 2010; 56(2): 85-92.
13. Bornstein MM, Halbritter S, Harnisch H, Weber HP, Buser D. A retrospective analysis of patients referred for implant placement to a specialty clinic: indications, surgical procedures, and early failures. Int J Oral Maxillofac Implants 2008; 23(6): 1109-16.
14. Brugger OE, Bornstein MM, Kuchler U, Janner SF, Chappuis V, Buser D. Implant therapy in a surgical specialty clinic: an analysis of patients, indications, surgical procedures, risk factors, and early failures. Int J Oral Maxillofac Implants 2015; 30(1): 151-60.
15. Rasouli Ghahroudi AA, Homayouni A, Rokn AR, Kia F, Kharazifard MJ, Khorsand A. Frequency of dental implants placed in the esthetic zone in dental clinic of Tehran University: a descriptive study. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 2015; 12(12): 906-12.
16. Lazzara R, Siddiqui AA, Binon P, Feldman SA, Weiner R, Phillips R, etal. Retrospective multicenter analysis of 3i endosseous dental implants placed over a five-year period. Clin Oral Implants Res 1996; 7(1): 73-83.
17. Wagenberg B, Froum SJ. A retrospective study of 1925 consecutively placed immediate implants from1988to 2004. Int J Oral Maxillofac Implants 2006; 21(1): 71-80.
18. Mundt T, Mack F, Schwahn C, Biffar R. Private practice results of screw-type tapered implants: survival and evaluation of risk factors. Int J Oral Maxillofac Implants 2006; 21(4): 607-14.
19. Becker W, Sennerby L, Bedrossian E, Becker BE, Lucchini JP. Implant stability measurements for implants placed at the time of extraction: a cohort, prospective clinical trial. J Periodontol 2005; 76(3): 391-7.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Roohollah Naseriرن, Ahmad Moghareh Abedام, Vahid Setayeshوس, Ashkan Forouzandehاف. بررسی فراوانی ایمپلنت‌های قرار داده شده در بخش ایمپلنت‌های دندانی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تفکیک فاکتورهای جراحی و پروتزی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:177-86. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1352

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد