بررسي پايايي و روايي پرسش‌نامه‌ی RMS Pictorial Scale در سنجش اضطراب كودكان در مقايسه با پرسش‌نامه‌های Facial Image Scale و Venham Picture Test

  • شهرزاد جوادی‌نژاد Shahrzad Javadinejad استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • فاطمه سهیلی‌پور Fatemeh Soheilipour مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • پریناز جادری Parinaz Jaderi دندان‌پزشک، شیراز، ایران.
  • نادر نصر Nader Nasr دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: نحوه‌ی اندازه‌گيري اضطراب كودكان در زمان انجام اعمال دندان‌پزشكي، يكي از مشكلات حين درمان است. پرسش‌نامه‌های مختلفی برای ارزیابی اضطراب کودکان ارائه شده است که برخی از آنها به صورت تصویری بوده و کاربرد آن را برای کودکان تسهیل می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی روایی پرسش‌نامه‌ی تصویری جدید (RMS-PS Pictorial Scale) RMS و مقایسه‌ی آن با مقیاس‌های قدیمی‌تر VPT (Venham Picture Test) و FIS (Facial Image Scale) در سنجش اضطراب کودکان در اولین ملاقات با دندان‌پزشک می‌باشد.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی که در سال 1395 در شهر شیراز انجام شد، 10 کودک که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند. میزان اضطراب کودکان توسط پرسش‌نامه‌های RMS-PS، VPT و FIS سنجیده شد. برای بررسی پایایی آزمون‌ها، پرسش‌نامه‌ها با فاصله‌ی زمانی دو هفته‌ای در اختیار کودکان قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری t-test و همبستگی رگرسیون انجام شد (α = 0/05).

یافته ها: سن و جنسیت، تأثیری بر اضطراب کودکان نداشتند، اما در صورت وجود درد قبل از درمان، اضطراب به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد. پرسش‌نامه‌ی RMS، ارتباط متوسط (r = 0/622) و معنی‌دار (p value < 0/001) با پرسش‌نامه‌ی VPT و همچنین ارتباط خوب (r = 0/007) و معنی‌د‌ار (p value < 0/001) با پرسش‌نامه‌ی FIS داشت. ارتباط پرسش‌نامه‌های VPT و FIS نیز متوسط (r = 0/623) و معنی‌دار (p value < 0/001) بود.

نتیجه گیری: پپرسش‌نامه‌ی RMS، پایا نیست اما بررسی روایی همبستگی آن با پرسش‌نامه‌های FIS و VPT، نشان داد که پرسش‌نامه‌ی RMS از روایی قابل قبول برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان یک شاخص قابل قبول در جهت بررسی اضطراب کودکان استفاده کرد.

کلید واژه‌ها: اضطراب، درمان دندان‌پزشکی، دندان‌پزشکی کودکان.

مراجع

1. Klingberg G, Broberg AG. Dental fear/anxiety and dental behaviour management problems in children and adolescents: a review of prevalence and concomitant psychological factors. Int J Pediatric Den 2007; 17(6): 391-406.
2. Suprabha BS, Rao A, Choudhary S, Shenoy R. Child dental fear and behavior: the role of environmental factors in a hospital cohort. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2011; 29(2): 95-101.
3. Kleinknecht RA, Klepac RK, Alexander LD. Origins and characteristics of fear of dentistry. J Am Dent Assoc 1973; 86(4): 842-8.
4. Clinical Affairs Committee-Behavior Management Subcommittee, American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on behavior guidance for the pediatric dental patient. Pediatr Dent 2015; 37(5): 57-70.
5. Wong HM, Humphris GM, Lee GT. Preliminary validation and reliability of the Modified Child Dental Anxiety Scale. Psychol Rep 1998; 83(3 Pt 2): 1179-86.
6. Ramos-Jorge J, Marques LS, Homem MA, Paiva SM, Ferreira MC, Oliveira Ferreira F, et al. Degree of dental anxiety in children with and without toothache: prospective assessment. Int J Paediatr Dent 2013; 23(2): 125-30.
7. Shetty RM, Khandelwal M, Rath S. RMS Pictorial Scale (RMS-PS): an innovative scale for the assessment of child's dental anxiety. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2015; 33(1): 48-52.
8. Buchanan H, Niven N. Validation of a facial image scale to assess child dental anxiety. Int J Paediatr Dent 2002; 12(1): 47-52.
9. Davis TE 3rd, May A, Whiting SE. Evidence-based treatment of anxiety and phobia in children and adolescents: current status and effects on the emotional response. Clin Psychol Rev 2011; 31(4): 592-602.
10. Venham LL, Gaulin-Kremer E, Munster E, Bengston-Audia D, Cohan J. Interval rating scales for children’s dental anxiety and uncooperative behavior. Pediatr Dent 1980; 2(3): 195-202.
11. Aartman IH, van Everdingen TA, Hoogstraten J, Schuurs AH. Appraisal of behavioural measurement techniques for assessing dental anxiety and fear in children: A review. J Psychopathol Behav Assess 1996; 18: 153-71.
12. Christophorou S, Lee G, Humphris G. The reliability and validity of the Modified Child Dental Anxiety Scale: a study of Greek Cypriot school children. Eur J Paediatr Dent 2000; 1(2): 75-81.
13. Folayan MO, Kolawale KA. A critical appraisal of the use of tools for assessing dental fear in children. African Journal of Oral Health 2004; 1(1): 54-63.
14. van Maanen EJ, van Dinter N, Versloot J, Veerkamp J. Fear of dental treatment among children. Influence of experience and psychological functioning. Ned Tijdschr Tandheelkd 2009; 116(1): 3-8.
15. Versloot J, Veerkamp J, Hoogstraten J. Dental anxiety and psychological functioning in children: its relationship with behaviour during treatment. Eur Arch Paediatr Dent 2008; 9(Suppl 1): 36-40.
16. Krikken JB, Ten Cate JM, Veerkamp JS. Child dental fear and general emotional problems: a pilot study. Eur Arch Paediatr Dent 2010; 11(6): 283-6.
17. Kyritsi MA, Dimou G, Lygidakis NA. Parental attitudes and perceptions affecting children's dental behaviour in Greek population. A clinical study. Eur Arch Paediatric Denti 2009; 10(1): 29-32.
18. Jones LM, Buchanan H. Assessing children's dental anxiety in New Zealand. N Z Dent J 2010; 106(4): 132-6.
19. Skaret E, Raadal M, Berg E, Kvale G. Dental anxiety and dental avoidance among 12 to 18 year olds in Norway. Eur J Oral Sci 1999; 107(6): 422-8.
20. Folayan MO, Idehen EE, Ojo OO. The modulating effect of culture on the expression of dental anxiety in children: a literature review. Int J Paediatric Dent 2004; 14(4): 241-5.
21. Menon I, Nagarajappa R, Ramesh G, Tak M. Parental stress as a predictor of early childhood caries among preschool children in India. Int J Paediatr Dent 2013; 23(3): 160-5.
چاپ شده
2018-03-18
استناد به مقاله
1.
Shahrzad Javadinejadشج, Fatemeh Soheilipourفس, Parinaz Jaderiپج, Nader Nasrنن. بررسي پايايي و روايي پرسش‌نامه‌ی RMS Pictorial Scale در سنجش اضطراب كودكان در مقايسه با پرسش‌نامه‌های Facial Image Scale و Venham Picture Test. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18مارس2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];:207-14. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1389

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد