بررسی قدرت گزینه بزرگنمایی در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال

  • Sahel Kamgar ساحل کامگار دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Ahmad Reza Talaeipour احمدرضا طلایی پور استاد، گروه راديولوژي فك و صورت، مركز تحقيقات جمجمه، فك و صورت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، تهران، ایران
  • Ladan Hafezi لادن حافظی استادیار، گروه راديولوژي فك و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات دندان‌پزشکان، تشخیص پوسیدگی پروگزیمال است. رادیوگرافی بایت‌وینگ، مرسوم‌ترین روش برای تشخیص این پوسیدگی است. البته از سیستم دیجیتال نیز می‌توان برای تشخیص این پوسیدگی استفاده نمود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر بزرگ‌نمایی تصاویر بایت‌وینگ دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال بوده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، 40 دندان دائمی مولر و پرمولر انسانی انتخاب شدند. بر اساس استاندارد طلایی، حفراتی زیر سطح تماس پروگزیمال ایجاد گردید. دندان‌ها مانت شده و رادیوگرافی بایت‌وینگ دیجیتال گرفته شد و تصاویر در بزرگ‌نمایی‌های 1x، 2x، 3x، 4x و 5x بررسی گردید. در مورد هر یک از دندان‌ها، تشخیص پوسیدگی طبق روش 5 درجه‌ای رتبه‌بندی شدند. داده‌ها توسط آزمون Cochrane تجزیه و تحلیل شد (0/05 > α).

یافتهها: بین حساسیت قطعی و PPV قطعی تشخیص پوسیدگی پروگزیمال در رادیوگرافی دیجیتال در گروه با بزرگ‌نمایی‌های 1، 2 و 3 با گروه دارای بزرگ‌نمای 4 و 5، تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/04 = p value). ولی بین حساسیت احتمالی (0/218 = p value)، NVP قطعی (0/461 = p value) و NVP احتمالی (819/819 = p value)، ویژگی قطعی (0/864 = p value) و ویژگی احتمالی (0/652 = p value) تشخیص پوسیدگی پروگزیمال در بزرگ‌نمایی‌های مورد مطالعه، تفاوت معنی‌دار وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: افزایش بزرگ‌نمایی، می‌تواند باعث افزایش دقت تشخیص پوسیدگی پروگزیمال شود. بزرگ‌نمایی 2 و 3 دارای بالاترین دقت تشخیص هستند ولی با افزایش بیش از حد بزرگ‌نمایی، دقت تشخیص کاهش می‌یابد.

کلید واژهها: پوسیدگی دندانی، رادیوگرافی بایت‌وینگ، رادیوگرافی دیجیتال، رادیوگرافی تشخیصی.

مراجع

1. Heymann HO, Swift EJ Jr, Ritter AV. Sturdevant's art & science of operative dentistry. 6th ed. St. Louis: Elsevier Health Sciences; 2014.
2. Ramesh A, Tyndall DA, Ludlow JB. Evaluation of a new digital panoramic system: a comparison with film. Dentomaxillofac Radiol 2001; 30(2): 98-100.
3. White SC, Pharoah MJ. Oral radiology principle and interpretation. 7th ed. St. Louis: Elsevier; 2014. p. 78-99.
4. Sewell J, Drage N, Brown J. The use of panoramic radiography in a dental accident and emergency department. Dentomaxillofac Radiol 2001; 30(5): 260-3.
5. Vieira MS, Nogueira CP, Silva MA, Bauer JR, Maia Filho EM. In vitro evaluation of proximal carious lesions using digital radiographic systems. Scientific World Journal 2015; 2015: 631508.
6. Berkhout WE, Verheij JG, Syriopoulos K, Li G, Sanderink GC, van der Stelt PF. Detection of proximal caries with high-resolution and standard resolution digital radiographic systems. Dentomaxillofac Radiol 2007; 36(4): 204-10.
7. Møystad A, Svanaes DB, Larheim TA, Gröndahl HG. Effect of image magnification of digitized bitewing radiographs on approximal caries detection: an in vitro study Dentomaxillofac Radiol 1995; 24(4): 255-9.
8. Haak R, Wicht MJ, Nowak G, Hellmich M. Influence of displayed image size on radiographic detection of approximal caries. Dentomaxillofac Radiol 2003; 32(4): 242-6.
9. Kositbowornchai S, Basiw M, Promwang Y, Moragorn H, Sooksuntisakoonchai N. Accuracy of diagnosing occlusal caries using enhanced digital images. Dentomaxillofac Radiol 2004; 33(4): 236-40.
10. Eickholz P, Kolb I, Lenhard M, Hassfeld S, Staehle H. Digital radiography of interproximal caries: effect of different filters. Caries Res 1999; 33(3): 234-41.
11. Dalili Z, Tavangar M, Daman Sabz S. Agreement of digital intraoral bite-wing and super bite-wing in diagnosis of proximal dental caries. J Mash Dent Sch 2012; 36(1): 53-64. [In Persian].
12. Abdinian M, Faghihian R, Faghihian H. Proximal caries detection accuracy using intra oral digital bitewing radiography and conventional intra oral bitewing radiography with film. J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(125): 131-4. [In Persian].
13. Tafakhori Z, Khazaei M, Afshari Poor A. Accuracy of digital panoramic imaging in detection of proximal caries in posterior teeth. Sadra Med Sci J 2016; 4(2): 99-106. [In Persian].
14. Haiter-Neto F, dos Anjos Pontual A, Frydenberg M, Wenzel A. A comparison of older and newer versions of intraoral digital radiography systems: diagnosing noncavitated proximal carious lesions. J Am Dent Assoc 2007; 138(10): 1353-9.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
ساحل کامگارSK, احمدرضا طلایی پورART, لادن حافظیLH. بررسی قدرت گزینه بزرگنمایی در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 15آگوست2022];:448-54. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1510

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد