تأثیر MTAD و دو نوع اسید فسفریک بر استحکام اتصال رزین کامپوزیت به عاج دندان انسان

  • M Barekatain
  • SHZ Farhad
  • M Khabiry
  • A Kiani
  • مهرداد برکتین استادیار گروه ترمیمی و مواد دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
  • شیرین زهرا فرهاد استادیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  • مسعود خبیری استادیار گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
  • امین کیانی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

مقدمه: دستیابی به پیوند قابل اطمینان به عاج مدتهاست به عنوان یک هدف در دندان‌پزشکی مطرح می‌باشد. در این تحقیق اثر MTAD و دو نوع اسید فسفریک بر استحکام اتصال کامپوزیت به عاج دندان مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش تجربی - آزمایشگاهی، چهل و پنج دندان پره‌مولر سالم تهیه شده در آکریل سرما سخت نصب شدند. تاج دندان‌ها به صورت عمود بر محور طولی دندان تا زیر ناحیه مینا حذف و دندان‌ها به سه گروه 15تایی تقسیم و آماده شد: گروه 1 به وسیله اسید فسفریک اولترادنت به مدت 15 ثانیه اچ و سپس 10 ثانیه با پوآر آب و هوا شست و شو داده شد. گروه 2 به وسیله اسید فسفریک کیمیا به مدت 20 ثانیه اچ و به مدت 10 ثانیه با پوآر آب و هوا شست و شو داده شد. گروه 3 به وسیله MTAD به مدت 3 دقیقه اچ و به مدت 30 ثانیه با آب مقطر شست و شو داده شد. همه نمونه‌ها به وسیله اتصال دهنده سینگل باند و کامپوزیت Z100 به صورت استوانه‌ای بر روی سطح عاجی کیور شد و سپس به وسیله دستگاه ترموسیکل تحت 500 سیکل چرخه حرارتی C˚55-5 قرار گرفت. سپس نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در دستگاه آنکوباتور C˚37 به منظور شبیه‌سازی با محیط دهان قرار داده شد. نمونه‌ها به وسیله دستگاه اینسترون تحت آزمون استحکام اتصال قرار گرفتند و نتایج ثبت شد. یافته‌ها به وسیله آزمون‌های آماری واریانس یک‌طرفه و دانکن مقایسه شدند.

یافته‌‌ها: بررسی‌ها نشان داد که گروه 2 اختلاف معنی‌دار با گروه 1 و 3 دارد ولی گروه 1 و 3 اختلاف معنی‌دار با یکدیگر نداشتند.

نتیجه‌‌گیری: به دلیل لزجت بالای اسید کیمیا و رسوب محصولات ناشی از خوردگی اسید که با پیوند عاج رزین تداخل ایجاد می‌کند، استحکام اتصال حاصل به وسیله این اسید کمتر از استحکام اتصال حاصل از کاربرد اسید فسفریک اولترادنت و MTAD می‌باشد. به نظر می‌رسد ماده MTAD به خاطر وجود اسید سیتریک که قدرت برداشت لایه اسمیر عاج را دارد و نیز نفوذ بهتر در اعماق عاج، پس از کاربرد بهتر شسته می‌شود و استحکام اتصال قابل قبولی در حد اسید فسفریک اولترادنت ایجاد می‌کند.كليد واژه‌ها: لایه اسمیر، استحکام اتصال، MTAD


چاپ شده
2009-10-09
استناد به مقاله
1.
Barekatain M, Farhad S, Khabiry M, Kiani A, برکتینم, زهرا فرهادش, خبیریم, کیانیا. تأثیر MTAD و دو نوع اسید فسفریک بر استحکام اتصال رزین کامپوزیت به عاج دندان انسان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9اکتبر2009 [ارجاع شده 19می2022];5(2):69-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/154

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد