بررسی فراوانی نسبی زبان جغرافیایی و زبان شیاردار در بیماران مبتلا به پسوریازیس

  • F Khozeimeh
  • M Akhavan Taheri
  • فائزه خزیمه استادیار، گروه‌ بیماری‌های دهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • ماه‌منیر اخوان طاهری دندان‌پزشک

چکیده

مقدمه: زبان عضو مهمی است که در بعضی بیماری‌های سیستمیک مانند پسوریازیس ممکن است دچار تظاهرات متعدد گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی فراوانی زبان جغرافیایی و زبان شیاردار در بیماران مبتلا به پسوریازیس و همچنین ارتباط این ضایعات با جنس، سن، مدت زمان ابتلا به بیماری و چند متغیر دیگر می‌باشد.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقطعی، 138 بیمار مبتلا به پسوریازیس (79 مرد و 59 زن) مورد معاینه قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات شامل بررسی تاریخچه پزشکی بیمار و انجام معاینات داخل دهانی بود. یافته‌های پژوهش با آزمون آماری 2χ و در سطح اطمینان 5% مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌‌ها: این پژوهش نشان داد که 85/39 درصد از بیماران مبتلا به پسوریازیس دارای زبان جغرافیایی و 91/23 درصد دارای زبان شیاردار بودند. 34/4 درصد از بیماران هر دو ضایعه را با هم داشتند.

نتیجه‌‌گیری: شیوع زبان جغرافیایی در زنان کمی بیش از مردان بود ولی تفاوت بین آنها معنی‌دار نبود. با افزایش سن، فراوانی زبان جغرافیایی با اختلاف معنی‌داری افزایش یافت. همین طور بین شیوع زبان جغرافیایی و مدت زمان ابتلا، میزان درگیری پوستی و سابقه بستری شدن در بیمارستان، ارتباط معنی‌داری وجود داشت. از طرفی، شیوع زبان شیاردار در مردان کمی بیش از زنان بود ولی تفاوت بین آنها معنی‌دار ینبود. همین طور زبان شیاردار با دیگر متغیرها ارتباط معنی‌داری نداشت.

كليد واژه‌ها: زبان جغرافیایی، زبان شیاردار، پسوریازیس
چاپ شده
2009-10-11
استناد به مقاله
1.
Khozeimeh F, Akhavan Taheri M, خزیمهف, اخوان طاهریم. بررسی فراوانی نسبی زبان جغرافیایی و زبان شیاردار در بیماران مبتلا به پسوریازیس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11اکتبر2009 [ارجاع شده 18می2022];5(2):88-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/157

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد