##article.return## تأثیر عوامل آنتی‌اکسیدان بر ریزنشت تاجي دندان‌های قدامی غیرزنده سفيد شده دانلود ##common.downloadPdf##