مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta

  • Amin Khaleghi امین خالقی دستیار تخصصی گروه ارتودنسی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Azam Pouryousof اعظم پوریوسف دندان‌پزشک، زاهدان، ایران
  • Mohsen Hormozi محسن هرمزی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ گچ دای‌استون GC و Adenta بود.

مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع تجربي- آزمايشگاهي و دارای دو گروه و هر گروه شامل 21 نمونه بود. آزمون تنظیم انبساط (Setting expansion) و مقاومت فشاری (Compresive strength) بر اساس دستورالعمل استاندارد 25 (American Dental Association) ADA (2013 :6873 ISO) و استاندارد شماره‌ی 2792 ایران (2013 :6873 ISO) صورت پذیرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t-test  در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.

یافته‌ها: از نظر میزان استحکام فشاری بین دو نمونه‌ی دای‌استون GC (Mpa 5/54 ± 47/61) و Adenta (Mpa 7/71 ± 44/39)، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/128 =p value ). همچنین از نظر میزان انبساط حین سخت شدن نیز بین دو نمونه‌ی دای‌استون GC (0/008 ± 0/07 درصد) و Adenta (0/001 ± 0/08 درصد) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0/173 = p value).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که استحکام شکست فشاری و انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ گچ ‌دای‌استون GC و Adenta تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند و هر دو نمونه در شرایط استاندارد قرار داشتند.

کلید واژه‌ها: گچ دندانی، خصوصیات مکانیکی، استحکام فشاری.

مراجع

1. Anusavice K, Shen C, Rawls HR. Phillips' science of dental materials. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2013.
2. Golbidi F, Kiani M, Ebrahimi M. Evaluation of physical properties of Khodabandeloo plaster: An invitro study. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2006; 24(2): 235-42. [In Persian].
3. American National Standards/American Dental Association Specifications. Council on Dental Materials, Instruments, and Equipment. J Am Dent Assoc 1983; 107(4): 640-1.
4. Winkler MM, Monaghan P, Gilbert JL, Lautenschlager EP. Comparison of four techniques for monitoring the setting kinetics of gypsum. J Prosthet Dent 1998; 79(5): 532-6.
5. de Silva MAB, Pino R, Consani S, Sinhoreti MAC, Mesquita MF, Consani RLX. Linear dimensional change, compressive strength and detail reproduction in type IV dental stone dried at room temperature and in a microwave oven. J Appl Oral Sci 2012; 20(5): 588-93.
6. Freitas CAD, Zanotti TS, Rizzante FAP, Furuse AY, Freitas MFAD. Linear setting expansion of different gypsum products. RSBO (Online) 2015; 12(1): 61-7.
7. He LH, van Vuuren LJ, Planitz N, Swain MV. A micro-mechanical evaluation of the effects of die hardener on die stone. Dent Mater J 2010; 29(4): 433-7.
8. Sahebi S, Rocni Sh. Influence of temprature moisture and time on dimensional change of stone type IV. J Dent Med 2004; 17(2): 94-100.
9. Nor SZM, Ismail R, Isa MIN. Porosity and Strength Properties of Gypsum Bonded Investment using Terengganu Local Silica for Copper Alloys Casting. Journal of Engineering Science and Technology 2015; 10(7): 921-31.
10. Heshmati RH, Nagy WW, Wirth CG, Dhuru VB. Delayed linear expansion of improved dental stone. J Prosthet Dent 2002; 88(1): 26-31.
11. Lautenschlager EP, Corbin F. Investigation on the expansion of dental stone. J Dent Res 1969; 48(2): 206-10.
12. Abdullah MA. Surface detail, compressive strength, and dimensional accuracy of gypsum casts after repeated immersion in hypochlorite solution. J Prosthet Dent 2006; 95(6): 462-8.
13. Sabouhi M, Khodaeian N, Soltani M, Ataei E. Comparison of physical properties of an Iranian and a German Dental Stone Type IV According to ADA Specifications. J Islam Dent Assoc Iran 2013; 25(2): 117-23. [In Persian].
14. Golbidi F, Davari M. A study of three physical properties in Hard Iranian Gypsum (Pars Dandan and Almas). J Islam Dent Assoc Iran 2003; 14(4): 51-64. [In Persian].
15. Fairhurst CW. Compressive properties of dental gypsum. J Dent Res 1960; 39(4): 812-24.
16. Mahler DB, Ady AB. The influence of various factors on the effective setting expansion of casting investments. The Journal of Prosthetic Dentistry 1963; 13(2): 365-73.
چاپ شده
2021-06-26
استناد به مقاله
1.
امین خالقیAK, اعظم پوریوسفAP, محسن هرمزیMH. مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 2مارس2024];:103-10. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1670

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد