آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان شهر تهران نسبت به موارد تجویز توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی

  • Mehdi Niknami مهدی نیکنامی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • Samaneh Moradi سمانه مرادی دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mohammad Mehdi Soltani محمد مهدی سلطانی دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر، تصاویر CBCT به دلیل مزایای متعدد نظیر ایجاد تصاویر سه‌بعدی، راحتی تهیه‌ی‌ تصاویر و امکان بازسازی داده‌ها، کاربردهای فراوانی در دندان‌پزشکی پیدا کرده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان شاغل در شهر تهران درباره‌‌ی موارد تجویز تصاویر CBCT در سال 1397 انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه با روش توصیفی- مقطعی بر روی 199 نفر از دندان‌پزشکان شاغل در شهر تهران در سال 97-1396 انجام شد. پرسش‌نامه‌ی‌ پژوهش بر اساس اصول استاندارد در 24 گزینه طراحی و نمرات آگاهی با اختصاص یک نمره به پاسخ‌های صحیح و صفر نمره به پاسخ‌های غلط به دست آمد. اثرات متغیرهای مختلف مانند سن، سابقه‌ی کار و غیره در نمرات آگاهی دندان‌پزشکان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 22 استفاده شد. ارتباط نمرات آگاهی با نحوه‌ی پاسخ‌دهی به برخی سؤالات پرسش‌نامه با ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه گردید.

يافته‌ها: میانگین آگاهی دندان‌پزشکان درباره‌‌ی CBCT برابر با 7/77 و انحراف معیار برابر با 2/02 برآورد گردید. محدوده‌ی‌ نمرات آگاهی دندان‌پزشکان درباره‌ی‌ موضوع برابر 3-15 بوده است. میانگین آگاهی دندان‌پزشکان درباره‌ی‌ CBCT برحسب پارامترهای مختلف تقریباً در یک محدوده قرار داشته است. هیچ یک از متغیرهای مدت زمان اشتغال به حرفه‌ی‌ دندان‌پزشکی، سن، تجویز یا عدم تجویز CBCT برای بیماران و تمایل یا عدم تمایل برای آموزش نرم‌افزارهای CBCT، اثرات آشکاری در پیش‌بینی آگاهی دندان‌پزشکان نداشته‌اند (0/19 = p value).

نتيجه‌گيري: با وجود این‌که دندان‌پزشکان شهر تهران، آگاهی متوسطی درباره‌ی‌ موارد تجویز CBCT داشتند، به دلیل مسؤولیت آن‌ها در ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد و با در نظر گرفتن مزایای کاربرد CBCT در ارتقاء کیفیت درمان‌ و بهبود سلامت دهان و دندان، به نظر می‌رسد این آگاهی باید از طرق مختلف ارتقاء یابد.

كليدواژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی، آگاهی، نگرش، دندان‌پزشکان

مراجع

1. Bonneau E. [From Wilhelm Konrad Roentgen to Godfrey Hounsfield]. Actual Odontostomatol (Paris) 1984; 38(148): 577-587. [In French].
2. Altschuler MD, Censor Y, Eggermont PP, Herman GT, Kuo YH, Lewitt RM. Demonstration of a software package for the reconstruction of the dynamically changing structure of the human heart from cone beam X-ray projections. J Med Syst 1980; 4(2): 289-304.
3. Kriminski S, Mitschke M, Sorensen S, Wink NM, Chow PE, Tenn S, et al. Respiratory correlated cone-beam computed tomography on an isocentric C-arm. Phys Med Biol 2005; 50(22): 5263-80.
4. Dietz A, Gazibegovic D, Tervaniemi J, Vartiainen VM, Lopponen H. Insertion characteristics and placement of the Mid-Scala electrode array in human temporal bones using detailed cone beam computed tomography. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016; 273(12): 4135-44.
5. Aditya A, Lele S, Aditya P. Current status of knowledge, attitude, and perspective of dental practitioners toward cone beam computed tomography: A survey. J Oral Maxillofac Radiol 2015; 3(2): 54-7.
6. Torabi M, Haghani J, Asadi-Shekaari M, Amini P, Esmaeli S, Hashemipour MS. Cases administrated of CBCT by dentists of Kerman: A questionnaire study. Anatomical Sciences 2014; 11(4): 197-204.
7. Dölekoğlu S, Fişekçioğlu E, İlgüy M, İlgüy D. The usage of digital radiography and cone beam computed tomography among Turkish dentists. Dentomaxillofac Radiol 2011; 40(6): 379-84.
8. Lavanya R, Gandhi Babu DB, Waghray S, Chaitanya NCSK, Mamatha B, Nithika M. A questionnaire cross-sectional study on application of CBCT in dental postgraduate students. Pol J Radiol 2016; 81: 181-9.
9. Yalcinkaya SE, Berker YG, Peker S, Basturk FB. Knowledge and attitudes of Turkish endodontists towards digital radiology and cone beam computed tomography. Niger J Clin Pract 2014; 17(4): 471-8.
10. İşman Ö, Yılmaz HH, Aktan AM, Yilmaz B. Indications for Cone Beam Computed Tomography in Children and Young Patients in a Turkish Subpopulation. Int J Paediatr Dent 2017; 27(3): 183-90.
11. Reddy RS, Kiran CS, Ramesh T, Kumar BN, Naik RM, Ramya K. Knowledge and attitude of dental fraternity towards cone beam computed tomography in South India – A questionnaire study. Indian J Dent 2013; 4(2): 88-94.
12. Benavides E, Rios HF, Ganz SD, An CH, Resnik R, Reardon GT, et al. Use of cone beam computed tomography in implant dentistry: the international congress of oral implantologists consensus report. Implant Dent 2012; 21(20): 78-86.
13. Bornstein MM, Scarfe WC, Vaughn VM, Jacobs R. Cone beam computed tomography in implant dentistry: a systematic review focusing on guidelines, indications, and radiation dose risks. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29: 55-77.
14. Shetty SR, Castelino R, Gogineni SB, Rao PK, Rangare AL, Kashyap R. Knowledge and attitude of dentists towards cone beam computed tomography in Mangalore – A questionnaire survey. Austin J Radiol 2015; 2(2): 1-5.
15. Kamburoglu K, Kursun S, Akarslan ZZ. Dental students’ knowledge and attitudes towards cone beam computed tomography in Turkey. Dentomaxillofac Radiol 2011; 40(7): 439-43.
16. Katti P. Evaluating dental practitioner’s knowledge and attitudes towards cone beam computed tomography in Belgaum – India: A questionnaire study. J Ora Med 2018; 2(1): 4.
17. Farman AG. Self-referral: an ethical concern with respect to multidimensional imaging in dentistry? J Appl Oral Sci 2009; 17(5): i.
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
مهدی نیکنامیMN, سمانه مرادیSM, محمد مهدی سلطانیMMS. آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان شهر تهران نسبت به موارد تجویز توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];:314-27. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1700

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد