##article.return## تأثیر تزریق دگزامتازون در عضله‌ی ماستر بر عوارض بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پایین دانلود ##common.downloadPdf##