بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷

  • Masih Majlesi مسیح مجلسی دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Hajar Atarzadeh هاجر عطارزاده استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Arash Ghodousi آرش قدوسی دانشیار، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Leila Najafzadeh لیلا نجف‌زاده دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: خطای پزشکی، شامل درمانی است که با استانداردهای تأیید شده در علم پزشکی مطابقت نداشته و سبب وارد شدن آسیب به بیمار می‌شود.  این مطالعه، بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان را هدف قرار داده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، مقطعی و گذشته‌نگر، تعداد 688 پرونده که اطلاعات و مدارک آن‌ها در سازمان نظام پزشکی استان اصفهان در سال‌های 1387 تا 1397 وجود داشت، بررسی شد. در کل، 14 مورد از موارد شکایات که در حیطه‌ی دندان‌پزشکی کودکان بودند، شناسایی شدند و اطلاعات مورد نظر از پرونده‌ها استخراج شد.

یافته‌ها: تعداد شکایات در سال‌های 1387-1389، 1392، 1394و 1395 یک مورد، سال‌های 1390، 1391 و 1393، دو مورد و در سال‌های 1396 و 1397 عدم گزارش بود. 5 مورد، قصور دندان‌پزشکی تشخیص داده شد. 5 مورد، عدم قصور و 2 مورد، رضایت شاکی جلب و 2 مورد هم بایگانی شد. 29 درصد آن‌ها دندان‌پزشک متخصص کودکان و 50 درصد، دندان‌پزشک عمومی بودند که 2 مورد از 4 مورد شکایات از متخصصین کودکان، قصور تشخیص داده شد و 3 مورد از 7 مورد شکایات از دندان‌پزشکان عمومی در حیطه‌ی کودکان، قصور تشخیص داده شد.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از فراوانی کم در قصور دندان‌پزشکی کودکان توسط دندان‌پزشکان شاغل در استان اصفهان بود و آگاه بودن دندان‌پزشکان به محدودیت‌های مهارتی و حرفه‌ای خود و ارجاع بیمار در صورت لزوم به متخصص می‌تواند درصد بالایی از مشکلات بعدی که منجر به شکایت از دندان‌پزشک می‌شود را حل نماید.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشکی قانونی، دندان‌پزشکی کودکان.

مراجع

1. Jafari SM, Arad H, Taqavi ZS. Evaluation of frequency and reasons of patient’s claim from dentists in Tehran between 2004-2008 referred to medical council related to oral and maxillofacial surgical treatments. J Res Dent Sci 2008; 5(1): 13-20. [In Persian].
2. Kazemi Sh, Mostafazadeh B, Heshmati Sh, Emamhadi MA. Medical malpractice in cardiovascular surgery; cases referred to Tehran forensic medicine organization during 2011-13. Int J Med Toxicol Forensic Med 2015; 5(4): 207-13.
3. Sheikhazadi A, Ghadyani M H, Kiani M. Review of inquest, sue and punishment of dentistry malpractice & errors in Iran. Sci J Forensic Med 2007; 13(3): 171-80. [In Persian].
4. Charatan F. Medical errors kill almost 100000 Americans a year. BMJ 1999; 319(7224): 1519.
5. Jafarian A, Parsapoor A, Hajtarkhani A, Asghari F, Imami Razavi S H, Yalda A. An survey on the complaints registered in Medical Council Organization of Tehran. Iran J Med Ethics Hist Med 2009; 2 (2): 67-74. [In Persian].
6. Haghgoo R, Rasouli S. Evaluation of dental complaints in Tehran Medical Council between 2005-2012. J Dent Med 2016; 29(2): 144-50. [In Persian].
7. Thikkurissy S, Casamassimo PS. Should fear of malpractice dissuade dentists from caring for children? J Dent Child (Chic) 2008; 75(3): 271-5.
8. Khosravi Samani M, Farokhi R, Babai N, Bizhani A, Farokhi F, Soboti F. Evaluation of reasons of claims from dentists refered to medical council in Babol and Sari. J Med Counc I.R. Iran 2014; 32(3): 252-47. [In Persian].
9. Kiani M, Sheikhazadi A. A five year survey for dental malpractice claims in Tehran, Iran. J Forensic Leg Med 2009; 16(2): 76-82. [In Persian].
10. Shahsavari F, Sadri D, Mohammadzadeh M, Sadighi A. Analyzing plenty of complaints against engaged dentist between 1380 and 1387 in Tehran. Med Law J 2010; 4(13): 121-32. [In Persian].
11. Al Ammar W, Guile EE. A one year survey of dental malpractice claims in Riyadh. Saudi Dental Journal 2000; 12(2): 95-9.
12. Rafizadeh Tabai Zavareh SM, Haj Manoochehri R, Nasaji Zavareh M. The prevalence of malpractice complaints referred to the Commission from 2003 to 2005. Tehran Legal Medicine Center 2007; 13(3): 152-7. [In Persian].
13. Hedjazi A, Zamiri B, Zareanezhad M, Salehi SM, Gholamzadeh S, Khademi M, et al. Compliant about Dentists and Experimental Dentist’s Malpractice Referred to the Fars Province Legal Medicine Organization and Medical Council during 2011-2006. Sci J Forensic Med 2013; 19(2and3): 291-9. [In Persian].
14. . Bagheri A, Farzaneh E, Hedayatipour M. A study of frequency and reasons of patient’s complaints against dental practitioners in Ardabil during 2001-2011. Iran J Forensic Med 2015; 20(4):179-86. [In Persian].
15. Abolhasani S. Investigation of registered complaints against dentistry in Hormozgan Medical System Organization in 2001-2008. [DDS Thesis]. School of Dentistry, Hormozgan University of Medical Sciences; 2008. [In Persian].
چاپ شده
2021-06-27
استناد به مقاله
1.
مسیح مجلسیMM, هاجر عطارزادهHA, آرش قدوسیAG, لیلا نجف‌زادهLN. بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27ژوئن2021 [ارجاع شده 15آگوست2022];:198-05. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1808

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد