بررسی آناتومی و آنالیز آنتروپومتریک کانال اپتیک و ساختارهای اطراف با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی

  • Shahab Etemadi شهاب اعتمادی استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Ali Salehi علی صالحی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Afshin Yadegari افشین یادگاری استادیار، گروه جراحی فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Paniz Ranji پانیذ رنجی دستیار تخصصی، گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
  • Mahtab Salehi Kahrizsangi مهتاب صالحی کهریزسنگی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی آناتومی و آنالیز آنتروپومتریک کانال اپتیک و ساختارهای اطراف آن با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی‌ توصیفی- تحلیلی که از پاییز 1398 تا تابستان 99 انجام شد، تصاویر CBCT (Cone-beam computed tomography) از 150 بیمار مراجعه‌کننده به یک مرکز درمانی شهر تهران انتخاب گردید. شکل، طول و عرض نقطه‌ی میانی کانال اپتیک، ابعاد حفره‌ی اربیتال و فاصله‌ی بین کانال اپتیک تا نازیون و ستونک بینی، اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط آزمون‌های t-test و One-way ANOVA تجزیه و تحليل شدند و سطح معنی‌داری 05/0 > p value در نظر گرفته‌ شد.

یافته‌ها: شکل کانال در سمت راست در 64/7 درصد افراد، قیفی شکل، در 32 درصد، ساعت شنی و در 3/3 درصد، آمورف و در سمت چپ، 64 درصد، قیفی شکل، 34/7 درصد، ساعت شنی و 1/3 درصد، آمورف بوده است. میانگین طول کانال در سمت راست به طور معنی‌داری بزرگ‌تر از سمت چپ بود، اما میانگین عرض نقطه‌ی میانی کانال در سمت راست به طور معنی‌داری از سمت چپ کمتر بود (0/001 > p value). ارتفاع حفره‌ی اربیتال در سمت راست به طور معنی‌داری کوچک‌تر از سمت چپ بود (0/034 = p value)، اما عرض اربیتال بین سمت راست و چپ تفاوت معنی‌داری نداشت (0/232 = p value). فاصله‌ی بین نازیون تا انتهای اربیتال کانال و انتهای کرانیال کانال و همچنین فاصله‌ی بین ستونک بینی تا انتهای اربیتال و کرانیال کانال، در مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان بودند و همچنین در سمت راست بطور معنی‌داری از سمت چپ، کمتر بودند (0/001 > p value).

نتیجهگیری: دانستن آناتومی کانال اپتیک و ساختارهای اطراف آن، به جلوگیری از اتفاقات ناخواسته کمک خواهد کرد.

کلید واژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی، عصب اپتیک، اربیت.

مراجع

1. Regoli M, Bertelli E. The revised anatomy of the canals connecting the orbit with the cranial cavity. Orbit 2017; 36(2): 110-7.
2. De Moraes CG. Anatomy of the visual pathways. J Glaucoma 2013; 22(Suppl 5); S2-7.
3. Urik M, Šlapák I, Pavlovská D, Prívarová E. Exostosis of the optic canal in a child--a rare diagnosis in a paediatric ear, nose and throat setting: a case report. J Med Case Rep 2014; 8: 454.
4. van Overbeeke J, Sekhar L. Microanatomy of the blood supply to the optic nerve. Orbit 2003; 22(2): 81-8.
5. Hart CK, Theodosopoulos PV, Zimmer LA. Anatomy of the optic canal: a computed tomography study of endoscopic nerve decompression. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009; 118(12): 839-44.
6. Yilmazlar S, Saraydaroglu O, Korfali E. Anatomical aspects in the transsphenoidal-transethmoidal approach to the optic canal: an anatomic-cadaveric study. J Craniomaxillofac Surg 2012; 40(7): e198-205.
7. Cutright B, Quillopa N, Schubert W. An anthropometric analysis of the key foramina for maxillofacial surgery. J Oral Maxillofac Surg 2003; 61(3): 354-7.
8. Feldkamp LA, Davis LC, Kress JW. Practical cone-beam algorithm. J Opt Soc Am A 1984; 1(6): 612-9.
9. Naji P, Alsufyani NA, Lagravère MO. Reliability of anatomic structures as landmarks in three-dimensional cephalometric analysis using CBCT. Angle Orthod 2014; 84(5): 762-72.
10. Zizelmann C, Gellrich NC, Metzger MC, Schoen R, Schmelzeisen R, Schramm A. Computer-assisted reconstruction of orbital floor based on cone beam tomography. Br J Oral Maxillofac Surg 2007; 45(1): 79-80.
11. Brisco J, Fuller K, Lee N, Andrew D. Cone beam computed tomography for imaging orbital trauma--image quality and radiation dose compared with conventional multislice computed tomography. Br J Oral Maxillofac Surg 2014; 52(1): 76-80.
12. Ganz SD. Computer-aided design/computer-aided manufacturing applications using CT and cone beam CT scanning technology. Dent Clin North Am 2008; 52(4): 777-808.
13. Sinanoglu A, Orhan K, Kursun S, Inceoglu B, Oztas B. Evaluation of optic canal and surrounding structures using cone beam computed tomography: Considerations for maxillofacial surgery. J Craniofac Surg 2016; 27(5): 1327-30.
14. Liu S, Chen Y, Song J, Tian Y, Xia C, Li Y. Optic canal location by computed tomography. J Craniofac Surg 2013; 24(1): 284-6.
15. Zhang X LY, Olson D, Olson D, Fleischman D. Evaluation of optic canal anatomy and symmetry using CT. BMJ Open Ophthalmol 2019; 4(1): e000302.
16. Ukoha U, Egwu OA, Okafor IJ, Ogugua PC, Onwudinjo O, Udemezue O. Orbital dimensions of adult male nigerians: a direct measurement study using dry skulls. Int J Biol Med Res 2011; 2(3): 688-90.
17. Friedrich RE, Bruhn M, Lohse C. Cone-beam computed tomography of the orbit and optic canal volumes. J Craniomaxillofac Surg 2016; 44(9): 1342-9.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
شهاب اعتمادیSE, علی صالحیAS, افشین یادگاریAY, پانیذ رنجیPR, مهتاب صالحی کهریزسنگیMSK. بررسی آناتومی و آنالیز آنتروپومتریک کانال اپتیک و ساختارهای اطراف با توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 13آگوست2022];:425-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1834

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد