بررسی فراوانی تومورهای ادنتوژنیک در بیوپسی‌های ارسال شده به دانشکده‌های دندان‌پزشکی اصفهان، شیراز و یزد

  • Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Nafiseh Tadayon نفیسه تدین کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Seyed Hosein Tabatabaei سیدحسین طباطبایی گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Zohreh Jaafari-Ashkavandi زهره جعفری اشکاوندی گروه آسیب‌‌شناسی دهان‌، فک و‌ صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • Laleh Maleki لاله ملکی گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک ضایعاتی هستند که در فک بالا و پایین و بافت نرم دهان یافت می‌شوند. شناخت و تشخیص درست تومورهای ادنتوژنیک ضروری است زیرا می‌توانند ماهیت تهاجمی و یا عودکننده داشته و حتی به ندرت تغییرات بدخیمی از خود نشان دهند. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی تومورهای ادنتوژنیک در شهرهای اصفهان، شیراز و یزد بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه،‌ توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که در دانشکده‌های دندان‌پزشکی اصفهان، شیراز و یزد انجام گردید. پرونده‌ی نمونه‌های ثبت شده از سال اول تأسیس تا سال ۱۳۹۷ به تعداد تقریبی ۱۸۰۰۰ مورد بررسی شد. اطلاعات نمونه‌ها بر اساس جنس، سن، فک درگیر و محل درگیری در فک مبتلا استخراج و ثبت گردید. داده‌ها توسط آمار توصیفی و آزمون Chi-square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: در این مطالعه، در مجموع ۴۹۸ تومور ادنتوژنیک مورد بررسی قرار گرفت. تعداد تومورهای ادنتوژنیک در شهرهای اصفهان، شیراز و یزد به ترتیب ۳۱۳، ۱۳۰ و ۵۵ مورد بود. میانگین سنی بیماران (15/9 ± 30/1) سال و بیشتر بیماران در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال و 53/4 درصد از بیماران زن بودند. درگیری مندیبل نسبت به ماگزیلا در بین انواع تومورهای ادنتوژنیک بیشتر بود (0/001 > p value). شایع‌ترین محل‌های درگیری، سمت راست مندیبل (29/1 درصد) و سپس سمت چپ مندیبل (28/3 درصد) و بیشترین تومور آملوبلاستوما (50/2 درصد) و سپس کمپلکس ادنتوما (16/7 درصد) بود.

نتیجه گیری: با توجه به فراوانی مشاهده شده برای تومورهای ادنتوژنیک، شناخت ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژیک این ضایعات برای رسیدن به تشخیص و درمان سریع و مناسب ضروری است.

کلید واژه‌ها: تومورهای ادنتوژنیک؛ فراوانی؛ ماگزیلا؛ مندیبل.

مراجع

1. Deyhimi P. Pathology Of Tooth and Odontogenic lesions.1st ed. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2006;p. 467-576. [In Persian].
2. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi A. Oral and maxillofacial pathology. 4th ed. Philadelphia, PA; Saunders; 2016. p. 653-83.
3. HosseiniZareh S, JavadianLangaroodi A, TavassoliNaghabi A. Accuracy of conventional radiography in differentiality between benign lesions and malignant in the maxillofacial region. J Mashhad Dent Sch 2009; 33(2): 121-8. [In Persian].
4. Mehran M, Eslami M, Jalayernaderi N, Choghakaboodi K. Frequency of odontogenic tumers in chidren and adolscents reffered to pathology department school of Tehran dental school in 1969-2002. JIDA 2006; 18(1): 7-12. [In Persian].
5. Johnson NR, Gannon OM, Savage NW, Batstone MD. Frequency of odontogenic cysts and tumors: a systematic review. J Investig Clin Dent 2014; 5(1): 9-14.
6. Arotiba JT, Ajike SO, Adebayo ET, Fasola O, Akinmoladun V. Odontogenic tumors: analysis of 497 cases from Nigeria. Int J Oral Maxillofac Surg 2005; 34(11): 70-3.
7. Kowkabi M, Razavi SM, Khosravi N, Navabi AA. Odontogenic tumors in Iran, Isfahan: A study of 260 cases. Dent Res J 2012; 9(6): 725-9.
8. Servato JP, Prieto-Oliveira P, De Faria PR, Loyola AM, Cardoso SV. Odontogenic tumours: 240 cases diagnosed over 31 years at a Brazilian university and a review of international literature. Int J Oral Maxillofac Surg 2013; 42(2): 288-93.
9. Kebede B, Tare D, Bogale B, Alemseged F. Odontogenic tumors in Ethiopia: eight years retrospective study. BMC Oral Health 2017; 17(1): 54.
10. Haghighat A, Shirani AM, Mirahmadi R, Hosseinian A. Prevalence of benign bone odontogenic and non-odontogenic cysts and tumors referred to Dental School and Alzahra Hospital, Isfahan. J Isfahan Dent Sch 2011; 6(5): 663-72. [In Persian].
11. Ramos GD, Porto JC, Vieira DS, Siqueira FM, Rivero ER. Odontogenic tumors: a 14-year retrospective study in Santa Catarina, Brazil. Braz Oral Res 2013; 28(1): 33-8.
12. Oginni FO, Stoelinga PJW, Ajike SA, Obuekwe ON, Olokun BA, Adebola RA, et al. A prospective epidemiological study on odontogenic tumours in a black African population, with emphasis on the relative frequency of ameloblastoma. Int J Oral Maxillofac Surg 2015; 44(9):1099-05.
13. Siadati S, Seyedmajidi M, Naderi K. The Prevalence of Odontogenic cyst and tumors in Babol North of Iran. J Babol Univ Med Sci 2015; 17(3): 83-8. [In Persian].
14. Guerrisi M, Piloni MJ, Keszler A. Odontogenic tumors in children and adolescents: A 15-year retrospective study in Argentina. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(3): E180-5.
15. Adhami Sh, Baqaei F, Hassanzadeh M. A Clinicopathologic study of odontogenic cysts and tumors in an Iranian Sample Population. J Dent (Shiraz) 2010; 11(1): 75-83.
16. Monteiro L, Santiago C, Amaral BD, Al-Mossallami A, Albuquerque R, Lopes C. An observational retrospective study of odontogenic cyst´s and tumours over an 18-year period in a Portuguese population according to the new WHO Head and Neck Tumour classification. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2021; 26(4): e482-93.
17. Kaur H, Gosavi S, Hazarey VK, Gupta V, Bhadauria US, Kherde P. Impact of changing classification systems on prevalence and frequency distribution of odontogenic tumors in tertiary care center of Nagpur. Braz J Otorhinolaryngol 2021; S1808-8694(21)00027-6.
18. Bianco BCF, Sperandio FF, Hanemann JAC, Pereira AAC. New WHO odontogenic tumor classification: impact on prevalence in a population. J Appl Oral Sci 2019; 28: e20190067.
19. Meleti M, Giovannocci I, Corradi D, Manfredi M, MerigoE,Bonanini M, et al. Odontogenic myxofibroma: A concise review of the literature withemphasis on the surgical approach. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2015; 20(1): e1-6.
20. Premalatha BR, Patil S, Rao RS, Reddy NP, Indu M. Odontogenic tumor markers-An overview. J Int Oral Health 2013; 5(2): 59-69.
چاپ شده
2022-12-21
استناد به مقاله
1.
سید محمد رضویSMR, نفیسه تدینNT, سیدحسین طباطباییSHT, زهره جعفری اشکاوندیZJ-A, لاله ملکیLM. بررسی فراوانی تومورهای ادنتوژنیک در بیوپسی‌های ارسال شده به دانشکده‌های دندان‌پزشکی اصفهان، شیراز و یزد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 19آوریل2024];:378-87. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1850

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد