##article.return## بررسی فراوانی تومورهای ادنتوژنیک در بیوپسی‌های ارسال شده به دانشکده‌های دندان‌پزشکی اصفهان، شیراز و یزد دانلود ##common.downloadPdf##