آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی

  • Forouz Keshani فروز کشانی استادیار، گروه آسیب‌شناسی، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Seyed Mohammad Razavi سید محمد رضوی دانشیار، گروه آسیب‌شناسی، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Negar Jalalpour نگار جلال پور دانشجوی دندان‌پزشکی، مرکز تحقیقات پروفسور ترابی‌نژاد، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیوپسی، از یک بافت زنده، دقیق‌ترین روش رسیدن به تشخیص قطعی است که بر پایه‌ی آن می‌توان پیش‌آگهی بیماری و طرح درمان را تعیین نمود. این مطالعه، بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی در خصوص اصول انجام بیوپسی را هدف قرار داد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصيفي-تحليلي از نوع مقطعی، بر روی 188 دندان‌پزشک عمومی و 93 دانشجوی سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از پرسش‌نامه انجام گردید. سپس داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری Pearson و T-Test تجزیه و تحلیل شد (0/05 > α).

یافته‎ها: میانگین نمره‌ی آگاهی دندان‌پزشکان، 1/42 ± 4/62 و میانگین نمره‌ی آگاهی دانشجویان 1/77 ± 4/96 از 8 نمره به دست آمد. آگاهی دندان‌پزشکانی که دوره‌ی بازآموزی بیوپسی دیده‌اند در مقایسه با دندان‌پزشکانی که در دوره‌ی بازآموزی شرکت نکرده‌اند، بالاتر و از نظر آماری معنی‌دار بود (0/001 > p value). میانگین نمره‌ی نگرش دندان‌پزشکان (4/06 ± 39/6) از نمره‌ی نگرش دانشجویان (3/06 ± 37/05) بیشتر بود.

نتیجه‎گیری: سطح آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان و دانشجویان در مورد اصول انجام بیوپسی در حد متوسط بود. در قسمت عملکرد، بسیار ضعیف عمل می‌کردند و اکثر دندان‌پزشکان علت عدم انجام بیوپسی را عدم مهارت لازم در انجام بیوپسی می‌دانستند. این مطالعه نیاز به تدوین برنامه‌‌‌‌های آموزشی دقیق‌تر در رابطه با اصول انجام بیوپسی، در قالب دوره‌های بازآموزی دندان‌پزشکان و تأکید بیشتر در برنامه‌ی دانشجویان را نشان می‌دهد.

کلید واژه‏ها: آگاهی، نگرش، عملکرد حرفه‌ای، بیوپسی.

مراجع

1. Zargaran M. A review of biopsy in dentistry : principles, techniques, and considerations. J Dent Mater Tech 2014; 3(2): 47-54.
2. López Jornet P, Velandrino Nicolás A, Martínez Beneyto Y, Fernández Soria M. Attitude towards oral biopsy among general dentists in Murcia. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(2): E116-21.
3. Logan RM, Goss AN. Biopsy of the oral mucosa and use of histopathology services. Aust Dent J 2010; 55(Suppl 1): 9-13.
4. Razavi S, Tavangar A, Maleki L. Biopsy, how and why?. J Isfahan Dent Sch 2011; 7(1): 83-100. [In Persian].
5. Shiva A, Giahpour A. Awareness of dentists and final-year dental students on transport and processing of oral biopsies. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(142): 213-21. [In Persian].
6. Murgod V, Angadi PV, Hallikerimath S, Kale AD, Hebbal M. Attitudes of general dental practitioners towards biopsy procedures. J Clin Exp Dent 2011; 3(5): 418-23.
7. Zargaran M, Baghaee F, Moisavivand R. Comparative evaluation of Dentists and senior dental students’ knowledge about processing transmission of oral Biopsy. J Shiraz Univ Dent 2011; 12(2): 149-55.
8. Shiva A, Giahpur A. Awareness of dentists and final-year dental students on transport and processing of oral biopsies. J Maz Univ Med Sci 2016; 26(142):213-21.
9. Zeinalzadeh Ahranji H. A comparitive evalution of senior students of dentistry and general dentists’ knowledge on harvesting and handeling of oral biopsies in the city of Tabriz in 2014. [Thesis]. Tabriz: Tabriz University of Medical Sciences; 2014. [In Persian].
10. Mirhoseini SMR. Assessing knowledge of Qazvin general dental practitioners on harvesting and handling of oral biopsies before and after education. [Thesis]. Qazvin: Qazvin University of Medical Sciences; 2012. [In Persian].
11. Sunil EA, Mukunda A, Mohan A, Mathew J, Nair A. Attitudes of general dental practitioners toward biopsy procedures. Oral Maxillofac Pathol J 2017; 8(1): 9-15.
12. Maheswaran T, Balan N, Panda A, Sitra G, Jeelani SA, Saravana Karthikeyan B. Attitude towards oral biopsy among the dental surgeons of Puducherry. Journal of Indian Academy of Dental Specialist Researchers 2014; 1(2): 58-61.
13. Wan A, Savage NW. Biopsy and diagnostic histopathology in dental practice in Brisbane: Usage patterns and perceptions of usefulness. Aust Dent J 2010; 55(2): 162-9.
14. Diamanti N, Duxbury AJ, Ariyaratnam S, Macfarlane T V. Attitudes to biopsy procedures in general dental practice. Br Dent J 2002; 192(10): 588-92.
15. Ergun S, Ozel S, Koray M, Kurklu E, Ak G, Tanyeri H. Dentists’ knowledge and opinions about oral mucosal lesions. Int J Oral Maxillofac Surg 2009; 38(12): 1283-8.
16. Danesh Ardakani M, Tabatabaee H, Dehestani S, Moghaddam S. Evaluation of general dentists’ knowledge of sampling and accurate transfer of tissue samples to the laboratory in yazd, in 2012. Yazd J Dent Res 2015; 3(4): 379-86. [In Persian].
17. Khanna N. The 12 steps needed to perform a complete exam. In: Functional aesthetic dentistry. 1st ed. Basel, Switzerland: Springer Cham; 2020. p. 55.
چاپ شده
2021-08-31
استناد به مقاله
1.
فروز کشانیFK, سید محمد رضویSMR, نگار جلال پورNJ. آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان دندان‌پزشکی اصفهان در مورد اصول بیوپسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];:273-82. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1856

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد