شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷

  • حسن قهنویه کارمند دانشگاه علوم پزشکی؛ دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
  • محمدرحیم رسولی آزاد استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
  • فهیمه باب الحوائجی دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • نجلا حریری استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

 مقدمه: مدیریت مقادیر انبوه داده‎ها در دنیا از اهمیت بسیار مهم و بسزایی برخوردار بوده و اطمینان از کیفیت پژوهش به منظور تسهیل در به اشتراک‎گذاری داده‎ها با محققان دیگر نیز مطرح است. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷ بود. 

مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. داده‌های بخش کیفی با استفاده از پرسشنامه ‌ساختار یافته به روش دلفی‌فازی گردآوری شد. در بخش کمی با مقوله-گویه‎‌های منتج از بخش کیفی در قالب پرسشنامه بدست آمد. جامعه پژوهش 127 نفر از کتابداران دانشگاه‎های علوم پزشکی بود. تجزیه و تحلیل داده‎های پژوهش با و آزمون عاملی تأییدی استفاده شد، برای ارائه مدل معادلات ساختاري (SEM) وPLS Smart ، بکار گرفته شد.

یافته‌ها: تمام مولفه‎ها با میانگین بارهای‌ عاملی بالاتر از 0/6 و ضریب آلفای کرونباخ قابل ‌قبول بود. با اطمینان 99 درصد، نکوئی برازش مدل‌های اندازه‌گیری مؤلفه‌ها، تایید شد. نتایج آزمون t در بخش‌کمی نشان داد که بین وضعیت ‌مطلوب و موجود در مقوله‌های مدیریت ‌داده‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی وزرات بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی قطب7،  تفاوت معناداری وجود داشته و وضعیت موجود نسبت به مطلوب در حد پایین‌تر از متوسط بوده است.

‎نتیجه‌گیری: الگوی فعلی مدیریت‌ داده‌ها در دستیابی به اهداف آرمانی، با چالش‎هایی مواجه است؛ به همین جهت تقویت ابعاد مدیریت داده زمینه را برای دستیابی  به اهداف پایدار سازمان فراهم می‎کند که در نهایت، منجر به ارتقای مدیریت داده‌ها در کتابخانه‎های دانشگاهی مورد نظر خواهد شد. 

 کلید واژه‌ها: طراحی داده‌، سیستم‎های مدیریت داده، مراکز آموزشی.

مراجع

1. Afshar E, Sarraftehrani N, Rajaipour S. Struggling with Role: an investigation into the consequences of appointing academics to the position of library directors in Iranian Universities. Library and information science research, 1389. V1(2): 45-58.
2. Vaziri, E. Naghshineh, M. Noroozi chakoli, A. A Scientometric study of data sharing literature. Scientometrics research journal scientific Bi-Quarterly. V.4, N.7(2018). Pp 1-16.
3. Vaziri, E. (2018). Data Sharing: International and National Approaches. Iranian Journal of Information Processing and Management, 33(3), 1013-1040.
4. Soleymani, A. & et al. Reuse of Research Data in Iran: Elements and Requirements. Iranian journal of information processing and management. Vol 35, No 3, pp. 663-692.
5. Sarafzadeh, M. Big Data Management: A New Role for Academic Libraries. Information and communication Quarterly book review. V.2, N.6(1394) pp. 273-265.
6. Majidi A, Naghshineh N, Esmaeili Gavi MR,Hashemi, M R. (2017).Research Data Curation:From Storage to Discovery. First International In-teractive Information Retrieval Confer-ence.University of Tehran. Kish InternationalCompus. International Kish International Confer-ence Center.22-23 February 2017.
7. Soleimani A, Fahimnia F, Naghshineh N, Soleimani Nezhad A. Reuse of Research Data in Iran: Elements and Requirements. .... 2020; 35 (3) :663-692 URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-4103-fa.html
8. Vaziri, v. Naghshineh, N. Norouzi Chakoli, A. Dilmaghani, M. Tofighi, S. Factors Influencing Data Sharing: Literature Review. 2017. 28(3). Page: 123-139.[8]- Valizadeh, H. A survey on infrastructure of offering information services in the government special libraries of Tehran city. National studies on librarianship and information Organization. V. 17, N. 3(2006). Pp. 13-28.
9. Chigwada, J., B. Chiparausha, and J. Kasiroori. 2017. “Research Data Management in Research Institutions in Zimbabwe”. Data Science Journal, 16.
10. Nind, Thomas & et al. (2018). The Research Data Management Platform (RDMP): A novel, process driven, open-source tool for the management of longitudinal cohorts of clinical data”. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29790950/
11. Cerny BA, Kaiser HF. A study of a measure of sampling adequacy for factor – analytic correlation matrices. Multivariate Behave Res 1977:12(1): 43-37.
چاپ شده
2021-09-11
استناد به مقاله
1.
قهنویهح, رسولی آزادم, باب الحوائجیف, حریرین. شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11سپتامبر2021 [ارجاع شده 18سپتامبر2021];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد