اپکسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی نابالغ با سرامیک سرد: گزارش یک مورد

  • Shirin Marzoughi شیرین مرزوقی 1. دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Reza Salari-Moghaddam رضا سالاری مقدم استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
  • Reyhaneh Faghihian ریحانه فقیهیان استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Samaneh Moradi سمانه مرادی دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mehdi Soltani مهدی سلطانی دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اپکسیفیکاسیون، روشی برای ایجاد سد کلسیفیه در دندان‌ها با آپکس باز و پالپ نکروز می‌باشد. برای سال‌های متمادی، کلسیم هیدروکساید متداول‌ترین ماده برای این روش بود. امروزه اپکسیفیکاسیون با موادی که بتواند در یک جلسه نتیجه‌ی مناسب را دهد مقبولیت بیشتری یافته است.

گزارش مورد: بیمار پسری 9 ساله با شکایت خرابی دندان‌ها، تحت درمان اپکسیفیکاسیون با (Mineral trioxide aggregate) MTA در دندان 6 راست پایین و سرامیک سرد در دندان 6 چپ پایین قرار گرفت. در پیگیری یک ساله، عدم وجود علایم در معاینه‌ی کلینیکی و رادیوگرافی هر دو دندان مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: سرامیک سرد مانند MTA، می‌تواند در اپکسیفیکاسیون دندان نابالغ با پالپ نکروز مؤثر در نظر گرفته شود.

کلید واژه‌ها: سرامیک‌ها، اپکسیفیکاسیون، مواد زیست‌سازگار.

مراجع

1. Diogenes AR, Ruparel NB, Teixeira FB, Hargreaves KM. Translational science in disinfection for regenerative endodontics. J Endod 2014; 40(4): S52-7.
2. Felippe W, Felippe MCS, Rocha MJC. The effect of mineral trioxide aggregate on the apexification and periapical healing of teeth with incomplete root formation. Int Endod J 2006; 39(1): 2-9.
3. Simon S, Rilliard F, Berdal A, Machtou P. The use of mineral trioxide aggregate in one‐visit apexification treatment: a prospective study. Int Endod J 2007; 40(3): 186-97.
4. Kumar H, Al-Ali M, Parashos P, Manton DJ. Management of 2 teeth diagnosed with dens invaginatus with regenerative endodontics and apexification in the same patient: a case report and review. J Endod 2014; 40(5): 725-31.
5. Soares J, Santos S, César C, Silva P, Sá M, Silveira F, et al. Calcium hydroxide induced apexification with apical root development: a clinical case report. Int Endod J 2008; 41(8): 710-9.
6. Torabinejad M, Chivian N. Clinical applications of mineral trioxide aggregate. J Endod 1999; 25(3): 197-205.
7. Sarkar N, Caicedo R, Ritwik P, Moiseyeva R, Kawashima I. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. J Endod 2005; 31(2): 97-100.
8. Albadri S, Chau YS, Jarad F. The use of mineral trioxide aggregate to achieve root end closure: three case reports. Dent Traumatol 2013; 29(6): 469-73.
9. Akhavan A, Shafiei Rad ES, Mehdizadeh M, Mousavi SB, Modaresi J. Radiopacity evaluation of a new root-end filling material (NREFM) with two types of radiopacifiers in comparison to pro-root MTA and Portland cement. J Isfahan Dent Sch 2012; 8(3): 221-8. [In Persian].
10. Modaresi J, Hemati HR. The cold ceramic material. Dent Res J (Isfahan) 2018; 15(2): 85-8.
11. Hasheminia SM, Loriaei Nejad SL, Dianat O, Modaresi J, Mahjour F. Comparing the sealing properties of mineral trioxide aggregate and an experimental ceramic based root end filling material in different environments. Indian J Dent Res 2013; 24(4): 474-7.
12. Andreasen JO, Farik B, Munksgaard EC. Long‐term calcium hydroxide as a root canal dressing may increase risk of root fracture. Dent Traumatol 2002; 18(3): 134-7.
13. Modaresi J, Talakoob M. Comparison of two root-end filling materials. J Isfahan Dent Sch 2015; 11(5): 386-79. [In Persian].
14. Modaresi J, Aghili H. Sealing ability of a new experimental" cold ceramic" material compared to glass ionomer. J Clin Dent 2006; 17(3): 64-6.
15. Modaresi J, Bahrololoomi Z, Astaraki P. In vitro comparison of the apical microleakage of laterally condensed gutta percha after using calcium hydroxide or cold ceramic as apical plug in open apex teeth. J Dent 2006; 7(1,2): 63-9.
16. Modaresi J, Mirzaeeian A, Almodaresi Z, Mousavi R. Apexification of an immature tooth with cold ceramic: A case report. J Isfahan Dent Sch 2020; 16(3): 345-51. [In Persian].
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
شیرین مرزوقیSM, رضا سالاری مقدمRS-M, ریحانه فقیهیانRF, سمانه مرادیSM, مهدی سلطانیMS. اپکسیفیکاسیون دندان مولر اول دائمی نابالغ با سرامیک سرد: گزارش یک مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 15آگوست2022];:467-73. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1872

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد