دقت اندازه‌گیری طول کارکرد کانال انحنادار در رادیوگرافی دیجیتال و رادیوگرافی بر پایه‌ی فیلم

  • Zahra Bahreinian زهرا بحرینیان استادیار، گروه رادیولوژی، مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Asieh Zamani Naser آسیه زمانی ناصر دانشیار، گروه رادیولوژی، مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ladan Khorrami لادن خرمی استادیار، گروه رادیولوژی، مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Nahid Maghsoudi ناهید مقصودی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: رایج‌ترین روش‌ها برای تعیین طول کارکرد کانال دندان، رادیوگرافی دیجیتال و بر پایه‌ی فیلم هستند. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی تعیین طول کارکرد کانال‌های دارای انحنا با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال و بر پایه‌ی فیلم بود.

مواد و روشها: این مطالعه‌ی مداخله‌ای تجربی، شامل 40 دندان با کانال‌های انحنادار بود که در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. پس از تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی، مشاهده‌ی مستقیم نوک فایل در آپکس دندان، طول واقعی را تعیین‌کرد. دندان‌ها در آکریل مانت شدند. انحنای کانال بر اساس روش اشنایدر و با استفاده از نرم‌افزار رادیوگرافی دیجیتال محاسبه شد. تصاویر با استفاده از فیلم E-speed و سنسورهای دیجیتال تهیه شدند. تعیین طول در فیلم رادیوگرافی با استفاده از فایل از پیش انحنا داده شده، انجام شد. در رادیوگرافی دیجیتال، خط‌کش دیجیتال با سه و شش کلیک استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از Repeated Measure Analysis، Paired t-test و Intraclass Correlation Coefficient آنالیز شدند. سطح معنی‌داری همه‌ی آزمون‌ها، 0/001 در نظر گرفته شد.

یافتهها: تمام روش‌ها، مقادیری بالاتر از طول واقعی داشتند، اما این تفاوت‌ها معنی‌دار نبودند (0/001 < p value). آزمون Paired t-test نشان داد که روش‌های مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت چشمگیری ندارند (0/001 < p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به مزایای متعدد سیستم دیجیتال نسبت به رادیوگرافی بر پایه‌ی فیلم، سیستم دیجیتال برای تعیین طول کارکرد کانال‌های انحنادار ارجح است.

کلید واژه‌ها: درمان ریشه، رادیوگرافی دیجیتال دندانی، اندودنتیکس

مراجع

1. Stoll R, Betke K, Stachniss V. The influence of different factors on the success of root Canal fillings—a ten-year retrospective study. J Endod 2005; 31(11): 783-90.
2. Song M, Kim HC, Lee W, Kim E. Analysis of the cause of failure in nonsurgical endodontic treatment by microscopic inspection during endodontic microsurgery. J Endod 2011; 37(11): 1516-9.
3. Wenzel A, Møystad A. Work flow with digital intraoral radiography: a systematic review. Acta Odontol Scand 2010; 68(2): 106-14.
4. Salemi F, Saati S, Falah-Kooshki S. A comparative study of the conventional and digital intraoral radiography methods for root canal length measurement. Braz Dent Sci 2014; 17(4): 34-9.
5. Burger CL, Mork TO, Hutter JW, Nicoll B. Direct digital radiography versus conventional radiography for estimation of canal length in curved canals. J Endod 1999; 25(4): 260-3.
6. Mentes A, Gencoglu N. Canal length evaluation of curved canals by direct digital or conventional radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002; 93(1): 88-91.
7. Mohtavipour ST, Dalili Z, Gheshlaghi Azar N. Direct digital radiography versus conventional radiography for estimation of canal length in curved canals. Imaging Sci Dent 2011; 41(1): 7-10.
8. Bagherpour A, Mojtahedi M, Imanimoghaddam M, Jafarzadeh H. In Vitro Comparative Study of the Working Length Determination with Radiovisiography and Conventional Radiography in Dilacerated Canals. J Dent Mater Tech 2015; 4(2): 65-72.
9. Abesi F, Ehsani M, Mirzapour A, Moudi E, Yousefi S, Khafri S. A comparison between conventional and digital radiography in root canal working length determination. Indian J Dent Res 2013; 24(2): 229-33.
10. Ezoddini Ardakani F, Goodarzi Pour D, Soltani Mohammadabady M. Comparison of the accuracy of digital and conventional radiography in evaluation of curved canals lengths. J Dent Med 2005; 18(3): 66-74. [In Persian].
11. Yadav RK, Bhoot H, Chandra A, Verma P, Bharti R, Shakya VK. A comparative evaluation of four different techniques for determining the accuracy of root canal working length: an in vitro study. Dent Hypotheses 2020; 11(2): 33-9.
12. Zhu YQ, Gu Y-x, MSD RD, Li C. Reliability of two methods on measuring root canal curvature. Int Chin J Dent 2003; 3: 118-21.
13. Schropp L, Alyass NS, Wenzel A, Stavropoulos A. Validity of wax and acrylic as soft-tissue simulation materials used in in vitro radiographic studies. Dentomaxillofac Radiol 2014; 41(8): 20-9.
14. Sydney GB, Batista A, de Melo LL. The radiographic platform: a new method to evaluate root canal preparation in vitro. J Endod 1991; 17(11): 570-2.
15. Khorasani MM, Ebrahimnejad H. Comparison of the accuracy of conventional and digital radiography in root canal working length determination: An invitro study. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2017; 11(3): 161-5.
16. Faraj BM. Preoperative estimation of endodontic working length with cone-beam computed tomography and standardized paralleling technique in comparison to its real length. Bio Med Res Int 2020; 2020: 10-8.
چاپ شده
2021-08-31
استناد به مقاله
1.
زهرا بحرینیانZB, آسیه زمانی ناصرAZN, لادن خرمیLK, ناهید مقصودیNM. دقت اندازه‌گیری طول کارکرد کانال انحنادار در رادیوگرافی دیجیتال و رادیوگرافی بر پایه‌ی فیلم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31آگوست2021 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];:283-91. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1880

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد