بررسی همبستگی بین شاخص Decayed, Missing, Filled, Teeth با شاخص‌های مرتبط با Glomerular Filtration Rate در مراحل مختلف بیماری کلیه در بزرگسالان شهر شاهدیه، یزد

  • Abdolrahim Davari عبدالرحيم داوری استاد، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Alireza Daneshkazemi علیرضا دانش کاظمی استاد، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Sanaz Abbasi ساناز عباسی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
  • Farzad Ziaei فرزاد ضیائی دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: مشكلات بهداشت دهان بيماران با نارسايي مزمن كليوي مي‌تواند سلامت سيستميك آنان را به مخـاطره بينـدازد. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی بین شاخص (Decayed, Missing, Filled, Teeth) DMFT با شاخص (Glomerular filtration rate) GFR بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی، جهت گردآوری داده‌ها از طرح شاهدیه که بر روی 9000 نفر در شهر شاهدیه یزد در سال 1396 انجام شده بود، استفاده گردید. متغیرهای کراتینین سرم، سن، جنس و وزن از پرسش‌نامه مخصوص شاهدیه یزد، استخراج شد. سپس با استفاده از فرمول (Cockcroft Gault) CG میزان GFR برای هر فرد محاسبه شد. نحوه‌ی محاسبه بهداشت دهان بر اساس شاخص  DMFT (Decay Missing filling) در افراد بزرگسال صورت گرفت. داده‌ها با آزمون‌های T و ANOVA ضریب همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: وزن با تعداد دندان‌های پوسیده رابطه نداشت ولی با تعداد دندان‌های ترمیم شده رابطه‌ی مستقیم داشت. همچنین وزن با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی معکوس داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان‌های پوسیده رابطه‌ای نداشت ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی مستقیم داشت. کراتینین سرم با تعداد دندان‌های پر شده رابطه‌ی معکوس داشت. سن با تعداد دندان‌های پوسیده و پر شده رابطه معکوس ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه‌ی مستقیم داشت. GFR با تعداد دندان‌های پوسیده و دندان‌های پر شده رابطه مستقیم دارد ولی با تعداد دندان‌های از دست رفته و DMFT رابطه معکوس داشت. GFR و شاخص DMFT رابطه‌ی معنادار و معکوس داشتند.

نتیجه‌گیری: بر طبق مطالعه‌ی حاضر، هرچه میزان GFR در فرد کمتر و کراتینین سرم بیشتر و فرد در stage بالاتری از بیماری کلیه قرار داشته باشد، ارتباط مستقیم با افزایش شاخص DMFT نشان می‌دهد.

کلید واژه‌ها: شاخص DMFT، بیماری مزمن کلیوی (CKD)، GFR

مراجع

1. Caglayan F, Altun O, Miloglu O, Kaya MD, Yilmaz AB. Correlation between oral health-related quality of life (OHQoL) and oral disorders in a Turkish patient population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2009; 14(11): e573-8.
2. Hamid MJ, Dummer CD, Pinto LS. Systemic conditions, oral findings and dental management of chronic renal failure patients: general considerations and case report. Braz Dent J 2006; 17(2): 166-70.
3. Altamimi AG, AlBakr SA, Alanazi TA, Alshahrani FA, Chalisserry EP, Anil S. Prevalence of periodontitis in patients undergoing hemodialysis: a case control study. Mater Sociomed 2018; 30(1): 58-61.
4. Tavangar H, Sadeghian HA. A study of the relation of coping methods with psychological complications in hemodyalysis patients of yazd. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2003; 11(3): 39-45.
5. Anuradha BR, Katta S, Kode VS, Praveena C, Sathe N, Sandeep N, et al. Oral and salivary changes in patients with chronic kidney disease: A clinical and biochemical study. J Indian Soc Periodontol 2015; 19(3): 297-301.
6. Proctor R, Kumar N, Stein A, Moles D, Porter S. Oral and dental aspects of chronic renal failure. J Dent Res. 2005; 84(3): 199-208.
7. Dioguardi M, Caloro GA, Troiano G, Giannatempo G, Laino L, Petruzzi M, et al. Oral manifestations in chronic uremia patients. Ren Fail 2016; 38(1): 1-6.
8. Tadakamadla J, Kumar S, Mamatha GP. Comparative evaluation of oral health status of chronic kidney disease (CKD) patients in various stages and healthy controls. Spec Care Dentist 2014; 34(3): 122-6.
9. Abbass MMS, AbuBakr N, Radwan IA, Rady D, El Moshy S, Ramadan M, et al. The potential impact of age, gender, body mass index, socioeconomic status and dietary habits on the prevalence of dental caries among Egyptian adults: a cross-sectional study. F1000Res 2019; 8: 243.
10. Al-Nowaiser A, Roberts GJ, Trompeter RS, Wilson M, Lucas VS. Oral health in children with chronic renal failure. Pediatr Nephrol 2003; 18(1): 39-45.
11. Chuang SF, Sung JM, Kuo SC, Huang JJ, Lee SY. Oral and dental manifestations in diabetic and nondiabetic uremic patients receiving hemodialysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99(6): 689-95.
12. Andrade MRTC, Antunes LAA, de Araújo Soares RM, Leão ATT, Maia LC, Primo LG. Lower dental caries prevalence associated to chronic kidney disease: a systematic review. Pediatr Nephrol 2014; 29(5): 771-8.
13. Klassen JT, Krasko BM. The dental health status of dialysis patients. J Can Dent Assoc 2002; 68(1): 34-8.
14. Souza CM, Braosi AP, Luczyszyn SM, Casagrande RW, Pecoits-Filho R, Riella MC, et al. Oral health in Brazilian patients with chronic renal disease. Rev Med Chil 2008; 136(6): 741-6.
15. Mirzaei M, Salehi-Abargouei A, Mirzaei M, Mohsenpour MA. Cohort profile: The Yazd Health Study (YaHS): a population-based study of adults aged 20-70 years (study design and baseline population data). Int J Epidemiol 2018; 47(3): 697-698h.
16. Löcsey L, Alberth M, Mauks G. Dental management of chronic haemodialysis patients. Int Urol Nephrol 1986; 18(2): 211-3.
17. Namal N, Yüceokur AA, Can G. Significant caries index values and related factors in 5-6-year-old children in Istanbul, Turkey. East Mediterr Health J 2009; 15(1): 178-84.
18. Brennan DS, Spencer AJ. Changes in caries experience among Australian public dental patients between 1995/96 and 2001/02. Aust N Z J Public Health 2004; 28(6): 542-8.
19. Wang HY, Petersen PE, Bian JY, Zhang BX. The second national survey of oral health status of children and adults in China. Int Dent J 2002; 52(4): 283-90.
20. Fukuda Y, Nakamura K, Takano T. Accumulation of health risk behaviours is associated with lower socioeconomic status and women's urban residence: a multilevel analysis in Japan. BMC Public Health 2005; 5: 53.
21. Sheiham A, Steele JG, Marcenes W, Finch S, Walls AWG. The relationship between oral health status and Body Mass Index among older people: a national survey of older people in Great Britain. Br Dent J 2002; 192(12): 703-6.
22. Song IS, Han K, Ryu JJ, Park JB. Obesity is inversely related to the risks of dental caries in Korean adults. Oral Dis 2017; 23(8): 1080-6.
چاپ شده
2022-09-26
استناد به مقاله
1.
عبدالرحيم داوریAD, علیرضا دانش کاظمیAD, ساناز عباسیSA, فرزاد ضیائیFZ. بررسی همبستگی بین شاخص Decayed, Missing, Filled, Teeth با شاخص‌های مرتبط با Glomerular Filtration Rate در مراحل مختلف بیماری کلیه در بزرگسالان شهر شاهدیه، یزد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26سپتامبر2022 [ارجاع شده 30نوامبر2023];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1897

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد