بررسي ميزان استرس محيطي دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

  • Fatemeh Ebrahimzadeh فاطمه ابراهیم‌زاده دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
  • Negar Mousavi نگار موسوی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
  • Hooman Fakhar هومان فخار دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
  • Ramin Mosharraf رامین مشرف استاد، گروه پروتزهای دندانی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Zahra Hashemzadeh زهرا هاشم زاده استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: تحصیل در رشته‌ی دندان‌پزشکی، با سطوح بالایی از استرس همراه است. این مطالعه با هدف بررسي ميزان استرس محيطي دانشجويان دانشکده‌ی دندان‌پزشكي كاشان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلی ۹۹-1398 انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، تمامی دانشجویان مقطع بالینی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی کاشان (۱۱۸ نفر) به شیوه‌ی سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. از پرسش‌نامه‌ی استاندارد استرس محیطی دندان‌پزشکی DES (Dental environment stress) به همراه مشخصات دموگرافیک جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد.

یافته‌ها: در این مطالعه، 57/6 درصد دانشجویان، استرس محیطی بالایی داشتند. بیشترین فراوانی استرس محیطی در حیطه‌ی درمان بیماران ‏(75/4 درصد) و آموزش کلینیکی (66/9 درصد) مشاهده شد. میزان استرس محیطی از نظر جنسیت، محل سکونت و شغل پدر، معنی‌دار بود (05‏/0 > p value). در حالی‌که این متغیر از نظر وضعیت تأهل، معدل ترم گذشته، میانگین سنی، شغل و میزان تحصیلات مادر و پدر، تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (05‏/0 < p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به سطح بالاي استرس در دانشجويان دندان‌پزشكي در حين تحصيل و همچنين خطرات سطوح بالاي استرس، لازم است كه مسؤولان به اين موضوع بيشتر توجه كنند. علاوه بر اين، دانشجويان دختر، ساکن خوابگاه و دانشجویانی که شغل پدرشان دولتی بود، بيشترين نياز به حمايت را داشتند.

کلید واژه‌ها: استرس، روان‌شناختی، دانشجوی دندان‌پزشکی، آموزش.

مراجع

1. Kay EJ, Lowe JC. A survey of stress levels, self-perceived health and health-related behaviours of UK dental practitioners in 2005. Br Dent J 2008; 204(11): E19.
2. Sanders AE, Lushington K. Effect of perceived stress on student performance in dental school. J Dent Educ2002; 66(1): 75-81.
3. Westerman G, Grandy TG, Ocanto RA, Erskine CG. Perceived sources of stress in the dental school environment. J Dent Educ 1993; 57(3): 225-31.
4. Grandy TG, Westerman GH, Combs CE, Turner CH. Perceptions of stress among third-year dental students. J Dent Educ 1989; 53(12): 718-21.
5. Murphy RJ, Gray SA, Sterling G, Reeves K, DuCette J. A comparative study of professional student stress. J Dent Educ 2009; 73(3): 328-37.
6. Amini P, Karimi-Afshar M, Torabi-Parizi M, Jafaree B. The stress level and related factors in students of school of dentistry Kerman University of Medical Sciences Iran. Stride Dev Med Educ 2014; 10(4): 467-72.
7. Akbari M, Nejat A, Dastorani S, Rouhani A. Evaluation of stress level and related factors among students of Mashhad Dental School (Iran) in academic year of 2008-2009. J Mashhad Dent Sch 2011; 35(3): 165-76. [In Persian].
8. Dalband M, Farhadi Nasab A. Evaluation of stress-inducing factors of educational environment in Hamadan Dentistry School’s Students. Avicenna J Clin Med 2007; 13(4): 48-52. [In Persian].
9. Al-Saleh SA, Al-Madi EM, Al-Angari NS, Al-Shehri HA, Shukri MM. Survey of perceived stress-inducing problems among dental students, Saudi Arabia. Saudi Dent J 2010; 22(2): 83-8.
10. Polychronopoulou A, Divaris K. Perceived sources of stress among Greek dental students. J Dent Educ 2005; 69(6): 687-92.
11. Kaipa S, Paul KK, Satpathy A, Epari V. Are dentists happy? A study among dental practitioners in coastal Andhra Pradesh using subjective happiness scale. Indian J Dent Res 2017; 28(6): 604-8.
12. Rubenstein LK, May MT, Sonn MB, Batts VA. Physical health and stress in entering dental student. J Dent Educ 1989; 53(9): 545-7.
13. Tedesco L. A psychosocial perspective on the dental educational experience and student performance. J Dent Educ 1986; 50(10): 601-5.
14. Sayedmoallemi Z, Naseri F. Assessment of the perceived stress due to different educational factors among senior dental students of medical science universities in Iran. J Isfahan Dent Sch 2014; 9(6): 498-508. [In Persian].
15. Mahdizadeh M, Kheirkhag F, Vojdani Fakhr H, Noori Bayat S. Stress Factors in Dental Students of Babol University. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2014; 32(3): 151-8. [In Persian].
16. Manolova MS, Stefanova VP, Panayotov IV, Romieu G, Belcheva AB, Markova KB, et al. Perceived sources of stress in fifth year dental students. Folia Med (Plovdiv) 2012; 54(2): 52-9.
17. Kazemizadeh Z, Bakhshi H. Dental environment stress and students' personality in Rafsanjan Dentistry School. Iran J Med Educ 2011; 11(5): 467-77. [In Persian].
18. Divaris K, Polychronopoulou A, Villa‐Torres L, Mafla AC, Moya GA, González‐Martínez F, et al. Extracurricular factors influence perceived stress in a large cohort of Colombian dental students. J Dent Educ 2014; 78(2): 213-25.
19. Rabiei M, Safarpour M. Assessment of dental environment stress and related factors in dental students. RME 2017; 9(1): 57-46. [In Persian].
20. Manivasakan S, Raman SK, Devy AS, Saravanakumar R. The clinical dental undergraduate's perception of stress origin in India: A cross-sectional study. J Nat Sci Biol Med 2018; 9(2): 197.
21. Ramazani N, Nazari A. Dental environmental stress among clinical dentistry students in Zahedan School of Dentistry. Iran J Med Educ 2013; 13(9): 753-65. [In Persian].
22. Shahravan A, Karimi-Afshar M, Torabi M, Safari S. Assessment of dental environment sress among clinical dentistry students in Kerman Dental School Iran in 2014. Stride Dev Med Educ 2016; 12(4): 586-95.
23. Polychronopoulou A, Divaris K. A longitudinal study of Greek dental students’ perceived sources of stress. J Dent Educ 2010; 74(5): 524-30.
24. Hung M, Licari FW, Hon ES, Lauren E, Su S, Birmingham WC, et al. In an era of uncertainty: Impact of COVID‐19 on dental education. J Dent Educ 2021; 85(2): 148-56.
25. Mohebian M, Dadashi M, Motamed N, Safdarian E. Evaluation of depression, anxiety, stress levels and stressors among dental students of Zanjan University of Medical Sciences in academic year of 2015-2016. J Med Educ Dev 2017; 10(26): 60-71. [In Persian].
26. Torabi Parizi M, Haghani J, Mahdian M, Amanpour S, Raoof M, Shadman N. Stress, anxiety, and depression and their related factors among dental students: A cross-sectional study from southeast of Iran. Stride Dev Med Educ 2019; 16(1): e74295.
27. Al-Sowygh ZH. Academic distress, perceived stress and coping strategies among dental students in Saudi Arabia. Saudi Dent J 2013; 25(3): 97-105.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
فاطمه ابراهیم‌زادهFE, نگار موسویNM, هومان فخارHF, رامین مشرفRM, زهرا هاشم زادهZH. بررسي ميزان استرس محيطي دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 29ژانویه2022];:405-14. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1903

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد