بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی 14 شهر ایران پیرامون ضایعات اندودنتیک- پریودنتال

  • Samineh Massah ثمینه مساح دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Ehsan Rafiei احسان رفیعی استادیار، گروه پریودانتیکس، دانشکده‌ی‌ دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Parisa Ranjbarian پریسا رنجبریان استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: التهاب و عفونت، از پالپ دندان به بافت پریودنشیوم و از پریودنشیوم به پالپ منتقل می‌شود. با توجه به چالش‌بر‌انگیز بودن تشخیص ضایعات اندودنتیک- پریودنتال و اهمیت درمان مناسب به جهت بهبود پروگنوز دندان، این مطالعه با هدف ارزيابي میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکی پیرامون تشخیص ضایعات پالپ و پریودنتال انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مشاهده‌ای تحلیلی، پرسش‌نامه‌ای جهت بررسی آگاهی پیرامون ضایعات پالپ و پری‌اپیکال در سه حیطه‌ی آگاهی نظری، آگاهی در زمینه‌ی تشخیص و آگاهی در زمینه‌ی درمان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1400-1399 طراحی و توسط 400 نفر از دانشجویان دندان‌پزشکی به عنوان نماینده از 15 شهر ایران تکمیل شد. آنالیز داده‌ها با آزمون‌های Friedman، Wilcoxon، Mann-Whitney انجام شد (0/05 = α).

یافته‌ها: درصد پاسخگویی صحیح دانشجویان دندان‌پزشکی به سؤالات مربوط به آگاهی نظری 18/39 ± 65/70، درصد پاسخگویی صحیح به سؤالات آگاهی تشخیص دانشجویان 33/28 ± 50/75، درصد پاسخگویی صحیح به سؤالات آگاهی درمان 23/93 ± 52/13 و درصد پاسخگویی صحیح به سؤالات آگاهی در کل 16/35 ± 56/68 بوده است، که از لحاظ آماری این تفاوت در میزان آگاهی در سه حیطه مورد بررسی معنی‌دار است (0/001 p value <).

 نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر نشان داده شد، بیشترین میزان آگاهی مناسب در دانشجویان در حیطه‌ی آگاهی نظری ضایعات اندودنتیک- پریودنتال و کم‌ترین آگاهی مناسب در زمینه‌ی تشخیص این بیماری‌ها می‌باشد. آگاهی کلی دانشجویان در این مطالعه نسبت به ضایعات اندودنتیک- پریودنتال متوسط نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها: آگاهی، پالپ دندان، بافت پریودنتال.

مراجع

1. Sambandhan V, Kalyani P, Ganapathy D. Awareness about pulpoperiodontal lesions among dental students--A survey. Drug Invent Today 2020; 13(3): 476-9.
2. Rotstein I, Simon JH. Diagnosis, prognosis and decision‐making in the treatment of combined periodontal‐endodontic lesions. Periodontol 2000 2004; 34(1): 165-203.
3. Al-Fouzan KS. A new classification of endodontic-periodontal lesions. Int J Dent 2014; 2014: 919173.
4. Tsesis I, Paul R, Rosen E. Integration of clinical factors and patient values into clinical decision-making in the management of endodontic-periodontal lesions. In: Tsesis I, Nemcovsky CE, Nissan J, Rosen E, editor. Endodontic-periodontal lesions. Berlin, Germany: Springer; 2019. p. 215-21.
5. Sudhakar U, Vasupriyan R. Knowledge and awareness of microbial pathogens causing periodontal diseases in host among dental students: An etiological survey. Int Appl Dent Sci 2019; 5(3): 310-8.
6. Khuller N, Basavaraj P, Chandrasheker K. Periodontic-endodontic interrelationship – a review. J Oral Health Comm Dent 2010; 4(Spl): 4-6.
7. Pandey V, Kumar V. The periodontal-endodontic relationship part I. Guident 2016; 9(12): 49-53.
8. Torabinejad M, Trope M. Endodontic and periodontal interrelationships. In: Walton RE, Torabinejad M, editor. Principles and practice of endodontics. 2nd ed. Philadelphia, PA: W B Saunders Co; 1995.
9. Sivakumar NA, Raj JD. Awareness of factors affecting endodontic treatment failures among dental students. Drug Inven Today 2019; 11(2): 453-7.
10. Rotstein I, Simon JH. The endo‐perio lesion: a critical appraisal of the disease condition. Endod Top 2006; 13(1): 34-56.
11. Saetervold H, Bruseth AM, Orstavlk D, Preus HR. Two-year survival of endodontically treated teeth with severe periodontal involvement. Perio 2008; 5: 15-20.
12. Yılmaz Çırakoğlu N, Karayürek F. Knowledge and awareness levels of dentists’ about the endo-perio lesions: the questionnaire-based research. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg 2021; 7(1): 64-70.
13. Fan X, Xu X, Yu S, Liu P, Chen C, Pan P. et al. Prognostic factors of grade 2-3 endo-periodontal lesions treated nonsurgically in patients with periodontitis: a retrospective case-control study. BioMed Res Int 2020; 2020: 1592910.
14. Singh P. Endo-perio dilemma: a brief review. Dent Res J (Isfahan) 2011; 8(1): 39-47.
15. Grudianov AI, Makeeva MK. Endo-perio lesions prevalence and awareness of dentists about diagnostics and treatment. Stomatologiia (Mosk) 2014; 93(3): 11-4. [In Russian].
16. Storrer CM, Bordin Gm, Pereira TT. How to diagnose and treat periodontalendodontic lesions? RSBO (Online) 2012; 9(4): 427-33.
چاپ شده
2022-06-25
استناد به مقاله
1.
ثمینه مساحSM, احسان رفیعیER, پریسا رنجبریانPR. بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکی عمومی 14 شهر ایران پیرامون ضایعات اندودنتیک- پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25ژوئن2022 [ارجاع شده 16ژوئن2024];:153-62. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1926

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد