بررسی هم‌خوانی نمای لبخند با ویژگی‌های شخصیتی در بیماران متقاضی طراحی لبخند

  • Sajad Babaei سجاد بابایی دانشجوی دند‌ان‌پزشکی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mehrdad Kazemian مهرداد کاظمیان استادیار، گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Fateme Aghaee فاطمه آقایی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  • Arash Ghodousi آرش قدوسی متخصص پزشکی قانونی، استاد، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ههمواره دندان‌پزشکان در تلاش بوده‌اند که شکل و فرم دندان را با شکل کلی صورت و متغیرهای دیگر همچون شخصیت، جنسیت و سن هماهنگ نمایند. رویکرد Visagism  به دندان‌پزشکان کمک می‌کند که بتوانند لبخندی نه تنها زیبا بلکه هماهنگ با تمام ویژگی‌های روحی- روانی بیمار ایجاد نمایند. هدف این مطالعه، بررسی هماهنگی میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی بیماران متقاضی طراحی لبخند بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است و از 104 نفر از بیماران 18-30 ساله‌ی مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1395 برای طراحی لبخند، در سه حالت مختلف استراحت، لبخند ملایم و لبخند کشیده‌ فوتوگرافی‌های استاندارد تهیه شد. سپس به بیماران پرسش‌نامه‌ی تحلیل شخصیت و همچنین فرمی پیرامون خواسته‌ی اصلی بیماران به منظور طراحی لبخند داده شد. تصاویر توسط یک ناظر حرفه‌ای بررسی گردید و بر اساس رویکرد Visagism طبقه‌بندی شدند. تصاویر با نتایج حاصل از پرسش‌نامه و فرم ‌مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت و توسط آزمون‌های Chi- Square و One- way ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: میزان هماهنگی میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی برابر 71/1 درصد بود (0/0001 > p value). بیشترین میزان هماهنگی میان الگوی طراحی لبخند و ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با الگوی phlegmatic برابر با 81/1 درصد بود. که میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی ارتباط معناداری وجود دارد، توصیه می‌شود دندانپزشکان در بازسازی لبخند تنها به جنبه‌های زیبایی از نظر دندانپزشکی اکتفا نکرده بلکه با ارزیابی روانشناسی بیماران، طرح لبخندی زیبا و هماهنگ با ویژگی‌های روحی-روانی بیماران به وجود آورند.

نتیجه‌گیری: از آن‌جایی که میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد، توصیه می‌شود دندان‌پزشکان در بازسازی لبخند تنها به جنبه‌های زیبایی از نظر دندان‌پزشکی اکتفا نکرده بلکه با ارزیابی روان‌شناسی بیماران، طرح لبخندی زیبا و هماهنگ با ویژگی‌های روحی- روانی بیماران به وجود آورند.

کلید واژه‌ها: لبخند؛ شخصیت؛ زیبایی دندان. 

مراجع

1. MahdaviIzadi Z, AzangooKhiavi H, Dadpour Y. Relationship between the Mesiodistal Width of Maxillary Central Incisor and Interpupillary Distance [in Persian]. J Mashhad Dent Sch. 2010; 34(1): 1-6.
2. Paolucci B, Calamita M, Coachman C, Gurel G, Shayder A, Hallawell P. Visagism: The art of dental composition. Quintessence Dent Technol 2012; 35: 187-200.
3. van Sertima I. Golden age of the moor. Transaction Publishing: New Brunswick; 1993. p. 17
4. Eisenberg N. Temperamental effortful control (self-regulation). Encyclopedia on early childhood development. [April 2012]. Available from: URL: https://www.child-encyclopedia.com/temperament/according-experts/temperamental-effortful-control-self-regulation
5. Rothbart, M. K., Derryberry, D., & Posner, M. I. (1994). A psychobiological approach to the development of temperament. In: Bates JE, Wachs TD. Editors. Temperament: Individual differences at the interface of biology and behavior. Washington, D.C: American Psychological Association. p. 83-116.
6. Childs G. Understand Your Temperament!. United Kingdom: Rudolf Steiner Press; 1995.
7. Eysenck HJ. The Biological basis of personality. 1st ed. London, UK: Routledge; 2006. p. 35-9.
8. Steiner R. The four temperaments. New York, NY: Anthroposophic Press; 1985.
9. Hallawell P. Visagismo Integrado. São Paulo, Brazil: SENAC SP; 2003.
10. Paolucci B. Visagismo e odontologia. Visagismo integrado: identidade, estilo, beleza São Paulo: Senac; 2009. p. 243-50.
11. Khan M, Fida M. Assessment of psychosocial impact of dental aesthetics. J Coll Physicians Surg Pak 2008; 18(9): 559-64.
12. Feraru M, Musella V, Bichacho N. Individualizing a smile makeover. J Cosmet Dent 2016; 32(1): 108-20.
13. Rambabu T, Gayatri C, Sajjan GS, Karteek Varma PVK, Srikanth V. Correlation between Dentofacial esthetics and mental temperament: a clinical photographic analysis using visagism. Contemp Clin Dent 2018; 9(1): 83-7.
14. Bansal A, Deolia S, Ali SS, Gupta A, Reche A, Nimbulkar G. Assessment of Association Between Tooth Morphology and Psychology. J Clin Diagn Res 2020; 14(2): ZC10 - ZC12.
15. Di Francesco ERS, Zavalloni EV, Risemberg RIC, Shitsuka C, Pedron IG. Visagism, Attractiveness and Harmonization Complementing Orthodontics: Case Report. SVOA Dent. 2022; 3(2): 63-7.
16. Raphaeli S, Mahidin FG, Nelwan L. Full-mouth rehabilitation: Treatment plan with the Visagism concept of smile design. In: Tamore S. editor. Case reports in dentistry. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc; 2018. p. 475-82.
17. Coachman C, Calamita MA, Sesma N. Dynamic documentation of the smile and the 2D/3D digital smile design process. Int J Periodontics Restorative Dent 2017; 37(2): 183-93.
18. LaHaye T. Why you act the way you do. Carol Stream, Il: Tyndale House Publishers; 1988. p. 9.
19. Parekh S, Fields HW, Beck FM, Rosenstiel SF. The acceptability of variations in smile arc and buccal corridor space. Orthod Craniofac Res. 2007 Feb;10(1):15-21..
20. Nanda R. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2005.
چاپ شده
2022-12-21
استناد به مقاله
1.
سجاد باباییSB, مهرداد کاظمیانMK, فاطمه آقاییFA, آرش قدوسیAG. بررسی هم‌خوانی نمای لبخند با ویژگی‌های شخصیتی در بیماران متقاضی طراحی لبخند. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 19آوریل2024];:356-64. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1964

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد