ارزیابی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان و پزشکان عمومی شهر اصفهان در ‌خصوص بیماری کووید-19

  • Hamid Razavian حمید رضویان استادیار، گروه اندودونتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ali Ghazalgoo علی غزلگو استادیار، گروه اندودونتیکس، مرکز تحقیقات دندانی، پژوهشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Amir Karimi امیر کریمی دندان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Imaneh Asgari ایمانه عسگری استادیار، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از سال ۲۰۱۹ تاکنون، ویروس کرونا تبدیل به یک معضل جهانی شده و ایران نیز آمار مرگ و میر بالایی را در این رابطه به ثبت رسانده است. دندان‌پزشکی و پزشکی جزء شغل‌های پر خطر در دوران پاندمی شناخته می‌شوند و اطلاعات کافی دندان‌پزشکان و پزشکان جهت مقابله با این ویروس الزامی بوده است. هدف ما از این مطالعه، ارزیابی و مقایسه‌ی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان و پزشکان عمومی شهر اصفهان در‌خصوص بیماری کووید-۱۹ می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، از نوع مقطعی در تابستان 1400، در میان 200 نفر از دندان‌پزشکان و پزشکان عمومی شهر اصفهان انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی روا شده‌ی محقق ساخته بوده و داده‌های به دست آمده به وسیله‌ی محاسبه‌ی میانگین، آزمون‌های t مستقل و ANOVA با سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شد.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی عمومی دندان‌پزشکان و پزشکان به ترتیب 1/24 ± 4/19 و 1/36 ± 4/35 و میانگین نمره‌ی آگاهی تخصصی آنان به ترتیب 1/49 ± 3/71 و 1/32 ± 4/46 از ۷ به دست آمد. ارتباط نمره‌ی آگاهی تخصصی با مدرک تحصیلی معنی‌دار شد (0/001 = p value). میانگین نمره‌ی نگرش با موضوع «نگرانی در مورد کرونا» در دندان‌پزشکان و پزشکان به ترتیب 3/12 ± 21/39 و 2/68 ± 20/86 و میانگین نمره‌ی نگرش با موضوع «حفاظت شخصی و اقدامات پیشگیرانه» در هر دو گروه 26/32 از ۳۵ گزارش شد.

نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، دندان‌پزشکان و پزشکان عمومی دارای آگاهی کافی در مورد اکثر جنبه‌های بیماری کووید-19 بودند، اما در ‌مورد ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت شخصی، آگاهی کافی نداشتند و در این مورد نیاز به آموزش دارند. همچنین آنان نگرش مثبتی برای استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی داشتند.

 کلیدواژه‌ها: آگاهی، نگرش؛ دندان‌پزشک عمومی؛ پزشک عمومی؛ کووید- 19

بیوگرافی نویسنده

Imaneh Asgari ایمانه عسگری, استادیار، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع

1. Ge ZY, Yang LM, Xia JJ, Fu XH, Zhang YZ. Possible aerosol transmission of COVID-19 and special precautions in dentistry. J Zhejiang Univ Sci B 2020; 21(5): 361-8.
2. Page A, Bravo A, Suarez-Cabrera C, Sanchez-Baltasar R, Oteo M, Morcillo MA, et al. IKKβ overexpression together with a lack of tumour suppressor genes causes ameloblastic odontomas in mice. Int J Oral Sci 2020; 12(1): 1.
3. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA 2020
323(11): 1061-9.
4. Mahase E. China coronavirus: WHO declares international emergency as death toll exceeds 200. BMJ 2020; 368: m408.
5. Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 2020; 12(1): 9.
6. Backer JA, Klinkenberg D, Wallinga J. Incubation period of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infections among travellers from Wuhan, China, 20-28 January 2020. Euro Surveill 2020; 25(5): 2000062.
7. Kupferschmidt K. New coronavirus variants could cause more reinfections, require updated vaccines. [Online]. [cited 15 Jan]; Avilable from: URL: https://www.science.org/content/article/new-coronavirus-variants-could-cause-more-reinfections-require-updated-vaccines
8. Meng L, Hua F, Bian Z. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): emerging and future challenges for dental and oral medicine. J Dent Res 2020; 99(5): 481-7.
9. Guo H, Zhou Y, Liu X, Tan J. The impact of the COVID-19 epidemic on the utilization of emergency dental services. J Dent Sci 2020; 15(4): 564-7.
10. Chan JFW, Yuan S, Kok KH, To KKW, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet 2020; 395(10223): 514-23.
11. Ghafari M, Kadivar AR, Katzourakis A. Excess deaths associated with the Iranian COVID-19 epidemic: A province-level analysis. Int J Infect Dis 2021; 107: 101-15.
12. Alqutob R, Al Nsour M, Tarawneh MR, Ajlouni M, Khader Y, Aqel I, et al. COVID-19 crisis in Jordan: Response, scenarios, strategies, and recommendations. JMIR Public Health Surveill 2020; 6(3): e19332.
13. Kamate SK, Sharma S, Thakar S, Srivastava D, Sengupta K, Hadi AJ, et al. Assessing knowledge, attitudes and practices of dental practitioners regarding the COVID-19 pandemic: A multinational study. Dent Med Probl 2020; 57(1): 11-7.
14. Sarkarat F, Tootoonchian A, Hosseinpour M, Moghadasi M, Rakhshan V. Knowledge of Iranian dentists, dental specialists, and dental students towards COVID-19: A preliminary survey of 778 subjects. Shiraz E-Medical J 2020; 21(12): e106515.
15. Mumu SB, Aktar MN, Nahar Z, Sharmin S, Mostaid MS. Medical doctors’ awareness, perception, and attitude towards COVID-19 in Bangladesh: A cross sectional study. medRxiv 2020; 2020.05.14.20101659.
16.Bakaeen LG, Masri R, AlTarawneh S, Garcia LT, AlHadidi A, Khamis AH, et al. Dentists’ knowledge, attitudes, and professional behavior toward the COVID-19 pandemic: A multisite survey of dentists’ perspectives. J Am Dent Assoc 2021; 152(1): 16-24.
17. Dima A, Balaban DV, Jurcut C, Berza I, Jurcut R, Jinga M. Physicians’ perspectives on COVID-19: An international survey. Healthcare (Basel) 2020; 8(3): 250.
18. Çalişkan F, Dost B. The evaluation of knowledge, attitudes, depression and anxiety levels among emergency physicians during the COVID-19 pandemic. Signa Vitae 2020; 16(1): 163-71.
19. Sarfaraz S, Shabbir J, Mudasser MA, Khurshid Z, Al-Quraini AAA, Abbasi MS, et al. Knowledge and attitude of dental practitioners related to disinfection during the COVID-19 pandemic. Healthcare (Basel) 2020; 8(3): 232.
20. Arora S, Saquib SA, Attar N, Pimpale S, Zafar KS, Saluja P, et al. Evaluation of knowledge and preparedness among indian dentists during the current COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. J Multidiscip Healthc 2020; 13: 841-54.
21. Duruk G, Gümüşboğa ZŞ, Çolak C. Investigation of Turkish dentists’ clinical attitudes and behaviors towards the COVID-19 pandemic: a survey study. Braz Oral Res 2020; 34: e054.
چاپ شده
2023-06-03
استناد به مقاله
1.
حمید رضویانHR, علی غزلگوAG, امیر کریمیAK, ایمانه عسگریIA. ارزیابی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان و پزشکان عمومی شهر اصفهان در ‌خصوص بیماری کووید-19. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3ژوئن2023 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:54-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1969

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد