بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3% با محلول پریلوکائین 3% + فلی پرسین

  • Ehsan Aliabadi احسان علی آبادی دانشیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • Ahmad Homayoon احمد همایون دندان‌پزشک، شیراز، ایران
  • Hamidreza Eftekharian حمیدرضا افتخارییان دانشیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: باتوجه به اهمیت استفاده ازداروهای بیحسی دربیماران بافشارخون بالااین مطالعه به منظورمقایسه تأثیرمپیواکائین 3 % وپریلوکائین 3 % + فلی پرسین برتغییرات همودینامیک بعدازتزریق بلاک عصب آلوئولارتحتانی انجام گرفت تا به دندانپزشکان در انتخاب محلولهای بیحسی جهت بیماران با فشار خون بالا با درنظر گرفتن اثرات همودینامیک آنها به منظورفراهم کردن ایمنی بیماران کمک کند.

مواد و روش‌ها: دراین مطالعه که یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه کوربود، 32 بیمارمراجعه کننده به بخش جراحی فک وصورت دانشکده دندانپزشکی شیراز در سال 1399 به دو گروه 16 نفره تقسیم شدند.درگروه اول تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی بامپیواکائین 3 % ودرگروه دیگرباپریلوکائین 3 % +فلیپرسین صورت گرفت. سپس ازبیماران ،فشارخون سیستولی،فشارخون دیاستولی،ضربان قلب ودرصداشباع اکسیژن خون در 4 زمان قبل ازتزریق،بلافاصله بعدازتزریق و 10 دقیقه پس ازتزریق و 30 دقیقه پس ازدرآوردن دندان گرفته وثبت شدوباآزمون آماریANOVAوT-TESTموردتجزیه وتحلیل قرارگرفت)05/0p<)  .

یافته‌ها: بین دوگروه مپیواکائین وپریلوکائین اختلاف معنیداری درتغییرات فشارخون سیستولی ، دیاستولی،نبض ودرصداشباع اکسیژن خون قبل ازتزریق بلاک عصب آلوئولارتحتانی،بلافاصله پس ازتزریق و 10 دقیقه بعدازتزریق و 30 دقیقه پس ازدرآوردن دندان،وجودنداشت. امادرهرگروه به طورمستقل طی زمانهای مختلف فشارخون سیستولی ودیاستولی ،تعدادضربان قلب،ومیزان اشباع اکسیژن خون به طورمعنی داری تغییرپیداکرده بود.بعلاوه مپیواکائین باعث یک افزایش معنی دار آماری درفشارخون سیستولی  بلافاصله پس از تزریق شده بود،امابرخلاف آن ، پریلوکائین به اضافه فلی پرسین اینچنین نبود.

نتیجه‌گیری: بنابریافته های مطالعه، پریلوکائین  به اضافه فلی پرسین را در مقایسه با مپیواکائین برای بیحسی موضعی در بیماران با فشار خون بالا توصیه می کنیم

کلیدواژه‌ها: مپیواکائین، پریلوکائین، فلی پرسین، تغییرات همودینامیک

مراجع

References
1. Tadicherla S, Berman B. Percutaneous dermal drug delivery for local pain control. Therap Clinic Risk Manage, 2006 ;2(1):99-113.
2. Plana MN, Zamora J, Suresh G, Fernandez,Pineda L, Thangaratinam S, Ewer AK. Pulse oximetry screening for critical congenital heart defects. Coch Data Sys Rev, 2018; 6(3):78-92.
3. Setnikar I. Ionization of bases with limited solubility. Investigation of substances with local anesthetic activity. J Pharm Sci, 1966 ;55(11):1190-5.
4. Su N, Liu Y, Yang X, Shi Z, Huang Y. Efficacy and safety of mepivacaine compared with lidocaine in local anaesthesia in dentistry: a metaanalysis of randomised controlled trials. Int Dent J,2014;64(2):96-107.
5. Gutenberg LL, Chen JW, Trapp L. Methemoglobin levels in generally anesthetized pediatric dental patients receiving prilocaine versus lidocaine. Anesth Prog, 2013 ;60(3):99-108.
6. Alzahrani F, Duggal MS, Munyombwe T, Tahmassebi JF. Anaesthetic efficacy of 4% articaine and 2% lidocaine for extraction and pulpotomy of mandibular primary molars: an equivalence parallel prospective randomized controlled trial. Int J Paed Dent,2018;28(3):335-44.
7. Inagawa M, Ichinohe T, Kaneko Y. Felypressin, but not epinephrine, reduces myocardial oxygen tension after an injection of dental local anesthetic solution at routine doses. Journal of oral and maxillofacial surgery : Offic J Am Assoc Oral Maxillofac Surg,2010 ;68(5):1013-17.
8. Couper RT. Methaemoglobinaemia secondary to topical lignocaine/ prilocaine in a circumcised neonate. J Paediat Child Heal, 2000 ;36(4):406-7.
9.-Nagendra babu S,Pulikkotil SJ ,Suresh A. Efficacy of local anesthetic solutions on the success of inferior alveolar nerve block in patients with irreversible pulpitis. Int Endod J,2019;52(6):779-89.
10. Gazal G. Is prilocaine safe and potent enough for use in the oral surgery of medically compromised patients. Saudi Med J, 2019;40(1):97-100.
11. Sheng D, Ya-qin Z, Ying-na W, Dong C. Efficacy and safety of 3% mepivacaine hydrochloride injection for oral local anesthesia. Shang J Stom, 2008;17(3):54-60.

12.De Morias HA, Holanda RJ,De Santana Santos T. Clinical study of hemodynamic changes comparing 4% articaine hydrochloride with 1:100000 and 1:200000 epinephrine.Oral Surg Oral Med Pathol Oral Radiol, 2013;116(1):14-22.
13.Jayasurya NS,Jayasundara JH,Pallegama RW. Efficacy of buccal infiltration anesthesia with lidocaine for extraction of mandibular molars.Br J Oral Maxillofac Surg ,2019;57(3):296-7.
14.Abu-Mustafa N,Al-Showalkhat F,Al-Zewad K,Al-Banawai F.Hemodynamic changes following injection of local anesthetics with different concentrations of epinephrine during simple tooth extraction .J Clin ExpDent.2015;7(4):71-6.
15.De Morais HHA,De Santana Santos T,Da Costa FA.Hemodynamic changes comparing lidocaine HCL with epinephrine .J Craniofac Surg,2012;23(6):1703-8.
16.Kammerer PW,Seeling J,Alshihri A. Comparative clinical evaluation of different epinephrine concentration s in 4% articaine for dental local infiltration anesthesia. Clin Oral Investig,2014;18(2):415-21.
17.Aggarwal V,Singla M, Miglani S.Comparison of the anesthetic efficacy of epinephrine concentrations(1:80000 and 1:200000)in 2% lidocaine for inferior alveolar nerve block in patients with symptomatic irreversible pulpitis.Int Endod J,2014;47(4):373-9
18. Meiller TF, Overholser CD, Kutcher MJ, Bennett R. Blood pressure fluctuations in hypertensive patients during oral surgery. J Oral Maxillofac surg,1983 ;41(11):715-8.
19. Ezmek B, Arslan A, Delilbasi C, Sencift K. Comparison of hemodynamic effects of lidocaine, prilocaine and mepivacaine solutions without vasoconstrictor in hypertensive patients. J Appl Oral Sci ,2010;18(4):354-9.
20. Bayat M, Zaeri F, Sadatnia F. Comparison of O2 saturation, heart and respiratory rate following injection of vasoconstrictor containing anesthetic (lidocaine 2%) and without vasoconstrictor anesthetic (Mepivacaine). J Dent Med, 2015;18(3):45-50.
21. Hashemi S, Ladez SR, Moghadam SA. Comparative assessment of the effects of three local anesthetics: lidocaine, prilocaine, and mepivacaine on blood pressure changes in patients with controlled hypertension. Glob J Health Sci, 2016;8(10):227-32.
22.Torres-Lagares D, Serra Figallo MA,Machuca-Portillo G,Corluera Flores G.Cardiovascular effect of dental anesthesia with articaine(40mg with epinephrine 1mg%) versus mepivacaine(30 mg%) in medically compromised cardiac patients. Med Oral Patol Oral Cir Bucal,2012;17(4):55-66.
چاپ شده
2022-12-21
استناد به مقاله
1.
احسان علی آبادیEA, احمد همایونAH, حمیدرضا افتخارییانHE. بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3% با محلول پریلوکائین 3% + فلی پرسین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 9فوریه2023];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1978

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد