بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3 درصد با محلول پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین

  • Ehsan Aliabadi احسان علی آبادی دانشیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • Ahmad Homayoon احمد همایون دندان‌پزشک، شیراز، ایران
  • Hamidreza Eftekharian حمیدرضا افتخارییان دانشیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت استفاده از داروهای بی‌حسی در بیماران با فشارخون بالا، این مطالعه به منظور مقایسه‌ی تأثیر مپیواکائین 3 درصد و پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین بر تغییرات همودینامیک بعد از تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی انجام گرفت تا به دندان‌پزشکان در انتخاب محلول‌های بی‌حسی جهت بیماران با فشارخون بالا با در نظر گرفتن اثرات همودینامیک آن‌ها به منظور فراهم کردن ایمنی بیماران کمک کند.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه که یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه‌ی کور بود، 32 بیمار مراجعه‌کننده به بخش جراحی فک و صورت دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شیراز در سال 1399 به دو گروه 16 نفره تقسیم شدند. در گروه اول، تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی با مپیواکائین 3 درصد و در گروه دیگر با پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین صورت گرفت. سپس از بیماران فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون در 4 زمان قبل از تزریق، بلافاصله بعد از تزریق و 10 دقیقه پس از تزریق و 30 دقیقه پس از درآوردن دندان گرفته و ثبت شد و با آزمون آماری ANOVA و T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05 > p value).

یافته‌ها: بین دو گروه مپیواکائین و پریلوکائین، اختلاف معنی‌داری در تغییرات فشارخون سیستولی، دیاستولی، نبض و درصد اشباع اکسیژن خون قبل از تزریق بلاک عصب آلوئولار تحتانی، بلافاصله پس از تزریق و 10 دقیقه بعد از تزریق و 30 دقیقه پس از در آوردن دندان وجود نداشت. اما در هر گروه به طور مستقل طی زمان‌های مختلف، فشارخون سیستولی و دیاستولی، تعداد ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون به طور معنی‌داری تغییر پیدا کرده بود. همچنین مپیواکائین باعث یک افزایش معنی‌دار آماری در فشارخون سیستولی بلافاصله پس از تزریق شده بود، اما بر خلاف آن، پریلوکائین به اضافه‌ی فلی‌پرسین این چنین نبود.

نتیجه‌گیری: بنابر یافته‌های مطالعه، پریلوکائین به اضافه‌ی فلی‌پرسین در مقایسه با مپیواکائین برای بی‌حسی موضعی در بیماران با فشارخون بالا توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مپیواکائین؛ پریلوکائین؛ فلی‌پرسین؛ تغییرات همودینامیک.

مراجع

1. Colson P, Giudard P. Hypertension and anesthesia: what is new? J Hypertens Manage 2016; 2(1): 22-6.
2. Plana MN, Zamora J, Suresh G, Fernandez Pineda L, Thangaratinam S, Ewer AK. Pulse oximetry screening for critical congenital heart defects. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3(3): CD011912.
3. Seminario-Amez M, González-Navarro B, Ayuso-Montero R, López-López G. Use of local anesthetics with a vasoconstrictor agent during dental treatment in hypertensive and coronary disease patients. J Evid Based Dent Pract 2021; 21(2): 101569.
4. 4.Giath G. Is prilocaine safe and potent enough for use in the oral surgery of medically compromised patients. Saudi Med J 2019; 40(1): 97-100.
5. Medetalibeyoğlua A, SitreKoçb ES, Beyazb O, Edizera A. Prilocaine-induced methemoglobinemia. Case Rep Acute Med 2020; 3: 25-8.
6. Alzahrani F, Duggal MS, Munyombwe T, Tahmassebi JF. Anaesthetic efficacy of 4% articaine and 2% lidocaine for extraction and pulpotomy of mandibular primary molars: an equivalence parallel prospective randomized controlled trial. Int J Paed Dent 2018; 28(3): 335-44.
7. Sharma S, Charak G. Comparison of hemodynamic changes under the effect of two different local anaesthetic procedures J Adv Med Dent Sci Res 2020; 8(2): 5-10.
8. Giath G. Does articaine, rather than prilocaine, increase the success rate of anaesthesia for extraction of maxillary teeth. Saudi J Anaesth 2020; 14(3): 297-301.
9. Nagendrababu S, Pulikkotil SJ, Suresh A, Veettil SK, Bhatia S, Setzer FC. Efficacy of local anesthetic solutions on the success of inferior alveolar nerve block in patients with irreversible pulpitis. Int Endod J 2019; 52(6): 779-89.
10. Alsharif A, Omar E, Alolayan ABB, Bahabri R, Gazal G. 2% lidocaine versus 3% prilocaine for oral and maxillofacial surgery. Saudi J Anaesth 2018; 12(4): 571-7.
11. De Morias HHA, Holanda Vasconcellos RJ, De Santana Santos T, Rocha NS, da Costa Araújo FA, de
Carvalho RWF. Clinical study of hemodynamic changes comparing 4% articaine hydrochloride with 1:100000 and 1:200000 epinephrine. Oral Surg Oral Med Pathol Oral Radiol 2018; 116(1): e14-22.
12. Jayasurya NS, Jayasundara JH, Pallegama RW. Efficacy of buccal infiltration anesthesia with lidocaine for extraction of mandibularmolars. Br J Oral Maxillofac Surg 2019; 57(3): 296-7.
13. Abu-Mustafa N, Al-ShowalkhatF, Al-ZewadK, Al-BanawaiF. Hemodynamic changes following injection of local anesthetics with different concentrations of epinephrine during simple tooth extraction. J Clin Exp Dent 2015; 7(4): 71-6.
14. De Morais HHA, De Santana Santos T, Da Costa FA. Hemodynamic changes comparing lidocaine HCL with epinephrine. J Craniofac Surg 2012; 23(6): 1703-8.
15. Viscontic R, Tortamano I, Buscariolo I. Comparison of the anesthetic efficacy of mepivacaine and lidocaine in patients with irreversible pulpitis. J Endod 2016; 42(9): 97-100.
16. Aggarwal V, Singla M, Miglani S. Comparison of the anesthetic efficacy of epinephrine concentrations (1:80000 and 1:200000) in 2% lidocaine for inferior alveolar nerve block in patients with symptomatic irreversible pulpitis. Int Endod J 2014; 47(4): 373-9
17. Shafaifard S, Khan R. The use of lidocaine and prilocaine in dental surgery. A review. Arch Anesth Critic Care 2020; 2(2): 197-9.
18. Ezmek B, Arslan A, Delilbasi C, Sencift K. Comparison of hemodynamic effects of lidocaine, prilocaine and mepivacaine solutions without vasoconstrictor in hypertensive patients. J Appl Oral Sci 2010;18(4): 354-9.
19. Bayat M, Zaeri F, Sadatnia F. Comparison of O2 saturation, heart and respiratory rate following injection of vasoconstrictor containing anesthetic (lidocaine 2%) and without vasoconstrictor anesthetic (Mepivacaine) [in Persian]. J Dent Med 2015; 18(3): 45-50.
20. Jalalian Hashemi SH, Ladez SR, Ansari Moghadam S. Comparative assessment of the effects of three local anesthetics: lidocaine, prilocaine, and mepivacaine on blood pressure changes in patients with controlled hypertension. Glob J Health Sci 2016; 8(10): 54157.
21. Torres-Lagares D, Serra Figallo MA, Machuca-Portillo G, Corluera Flores G. Cardiovascular effect of dental anesthesia with articaine (40mg with epinephrine 1mg%) versus mepivacaine (30 mg%) in medically compromised cardiac patients. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2012; 17(4): e655-60.
22. Khalighi Sigaroodi A, Hosseini H, Bashardoust N. Hemodynamic Charactristics Comparing 2% Lidocaine with Epinephrine and Citanest 3% with Felypressin in Lower Third Molar Surgery.
J Dentomaxillofac 2018; 6(4): 129-34.
چاپ شده
2022-12-21
استناد به مقاله
1.
احسان علی آبادیEA, احمد همایونAH, حمیدرضا افتخارییانHE. بررسی تغییرات همودینامیک پس از تزریق محلول بی‌حسی مپیواکائین هیدروکلراید 3 درصد با محلول پریلوکائین 3 درصد + فلی‌پرسین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 24می2024];:330-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1978

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد