مقایسه‌ی سه روش دیستاله کردن مولرهای ماگزیلا با دستگاه‌های انکوریج موقت: آنالیز المان محدود

  • Hadis Majd حدیث مجد متخصص ارتودنسی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  • Alahyar Gerami اللهیار گرامی استاد، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • Sedegheh Sheikhzadeh صدیقه شیخ‌زاده استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  • Meysam Mirzaie میثم میرزایی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  • Reza Ghorbanipour رضا قربانی‌پور استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از اين مطالعه، مقايسه‌ی روش‌هاي مختلف استفاده از انکوریج موقتی اسکلتی براي دیستالیزاسیون مولرهاي ماگزيلا با روش آنالیز المان محدود بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، سه مدل مختلف المان محدود ساخته شده است که سه روش مختلف دیستالیزاسیون را نشان می‌دهد. در مدل 1، مینی اسکرو در ناحیه‌ی میانی کام وارد شده و به عنوان انکوریج اسکلتی برای حرکت دیستال مولرهای ماگزیلا اول و دوم استفاده شده است. در مدل 2، مینی اسکرو در باکال قرار دارد. در مدل 3، از پلیت پالاتالی برای دیستالیزاسیون مولر استفاده شده است.

یافته‌ها: در مدل 1 و 2، حرکت دیستالی هر دو مولر قابل مشاهده است. اما در مدل 3، مقداری حرکت مزیالی در کاسپ باکال مولر اول و هر دوکاسپ مولر دوم مشاهده شد. حداکثر میزان دیستالیزاسیون مولر اول و دوم در مدل 2 رخ داد.

نتيجه‌گيري: حداكثر جابجايي باكولینگوالی در مدل 1 مشاهده شد. حداكثر دیستالیزاسیون و تیپینگ مزیودیستالی مولر اول و دوم در مدل 2 رخ داد.

کلید واژه‌ها: پیچ استخوانی؛ آنالیز المان محدود؛ انکوریج

درباره نویسندگان

Hadis Majd حدیث مجد, متخصص ارتودنسی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
Reza Ghorbanipour رضا قربانی‌پور, استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

مراجع

1. Kuroda S, Tanaka E. Application of temporary anchorage devices for the treatment of adult Class III malocclusions. Semin Orthod 2011; 17(2): 91-7.
2. Bolla E, Muratore F, Carano A, Bowman SJ. Evaluation of maxillary molar distalization with the distal jet: a comparison with other contemporary methods. Angle Orthod 2002; 72(5): 481-94.
3. Burhan AS. Combined treatment with headgear and the Frog appliance for maxillary molar distalization: a randomized controlled trial. Korean J Orthod 2013; 43(2): 101-9.
4. Mah SJ, Kim JE, Ahn EJ, Nam JH, Kim JY, Kang YG. Analysis of midpalatal miniscrew-assisted maxillary molar distalization patterns with simultaneous use of fixed appliances: A preliminary study. Korean J Orthod 2016; 46(1): 55-61.
5. Patel MP, Janson G, Henriques JFC, de Almeida RR, de Freitas MR, Pinzan A, et al. Comparative distalization effects of Jones jig and pendulum appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 135(3): 336-42.
6. Han S, Bayome M, Lee J, Lee YJ, Song HH, Kook YA. Evaluation of palatal bone density in adults and adolescents for application of skeletal anchorage devices. Angle Orthod 2011; 82(4): 625-31.
7. Singh K, Kumar D, Jaiswal RK, Bansal A. Temporary anchorage devices-Mini-implants. Natl J Maxillofac Surg 2010; 1(1): 30-4.
8. Dalstra M, Cattaneo PM, Melsen B. Load transfer of miniscrews for orthodontic anchorage. Orthodontics 2004; 1: 53-62.
9. Clementini M, Morlupi A, Agrestini C, Ottria L. Success rate of dental implants inserted in autologous bone graft regenerated areas: a systematic review. Oral Implantol (Rome) 2011; 4(3-4): 3-10.
10. Uribe F, Mehr R, Mathur A, Janakiraman N, Allareddy V. Failure rates of mini-implants placed in the infrazygomatic region. Prog Orthod 2015; 16(1): 31.
11. Fugazzotto PA. A comparison of the success of root resected molars and molar position implants in function in a private practice: results of up to 15‐plus years. J Periodontol 2001; 72(8): 1113-23.
12. Graetz C, Ostermann F, Woeste S, Sälzer S, Dörfer CE, Schwendicke F. Long-term survival and maintenance efforts of splinted teeth in periodontitis patients. J Dent 2019; 80: 49-54.
13. Ghanbari HO, Gharechahi M, Ghanbarzadeh M, Nikkhaah Raankoohi A, Dastmalchi P. Evaluation of periodontal condition in intruded molars using miniscrews. J Dent Mater Tech 2015; 4(4): 145-52.
14. Mohamed RN, Basha S, Al-Thomali Y. Maxillary molar distalization with miniscrew-supported appliances in Class II malocclusion: A systematic review. Angle Orthod 2018; 88(4): 494-502.
15. Soheilifar S, Mohebbi S, Ameli N. Maxillary molar distalization using conventional versus skeletal anchorage devices: A systematic review and meta-analysis. Int Orthod 2019; 17(3): 415-24.
16. Bayome M, Park JH, Bay C, Kook YA. Distalization of maxillary molars using temporary skeletal anchorage devices: A systematic review and meta-analysis. Orthod Craniofac Res 2021; 24(Suppl 1): 103-12.
17. Yu IJ, Kook YA, Sung SJ, Lee KJ, Chun YS, Mo SS. Comparison of tooth displacement between buccal mini-implants and palatal plate anchorage for molar distalization: a finite element study. Eur J Orthod 2011; 36(4): 394-402.
18. Kang JM, Park JH, Bayome M, Oh M, Park CO, Kook YA, et al. A three-dimensional finite element analysis of molar distalization with a palatal plate, pendulum, and headgear according to molar eruption stage. Korean J Orthod 2016; 46(5): 290-300.
19. Kecik D. Comparison of temporary anchorage devices and transpalatal arch-mediated anchorage reinforcement during canine retraction. Eur J Dent 2016; 10(4): 512-6.
20. Kook YA, Bayome M, Trang VTT, Kim HJ, Park JH, Kim KB, et al. Treatment effects of a modified palatal anchorage plate for distalization evaluated with cone-beam computed tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2014; 146(1): 47-54.
21. Miresmaeili A, Sajedi A, Moghimbeigi A, Farhadian N. Three-dimensional analysis of the distal movement of maxillary 1st molars in patients fitted with mini-implant-aided trans-palatal arches. Korean J Orthod 2015; 45(5): 236-44.
چاپ شده
2023-06-03
استناد به مقاله
1.
حدیث مجدHM, اللهیار گرامیAG, صدیقه شیخ‌زادهSS, میثم میرزاییMM, رضا قربانی‌پورRG. مقایسه‌ی سه روش دیستاله کردن مولرهای ماگزیلا با دستگاه‌های انکوریج موقت: آنالیز المان محدود. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3ژوئن2023 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:1-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1990

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد