درمان ارتدنسی اپن بایت قدامی شدید همراه با دندان کانین نهفته دریک فرد بالغ:گزارش مورد

  • Fataneh Ghorbanyjavadpour فتانه قربانی جوادپور استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

ازآنجاکه اپن بایت قدامی یک مال اکلوژن چند فاکتوری است به یک چالش بین متخصصین ارتدنسی تبدیل شده.براساس منشا ایجادکننده ی آن به انواع دندانی واسکلتالی تقسیم شده وبه اشکال قدامی وخلفی (یکطرفه یادوطرفه)دیده میشود. دراکثربیماران دارای اپن بایت دندانی عامل ایجادکننده آن شامل عادات دهانی،تانگ تراست،تنفس دهانی وزبان بزرگ میباشد.درشرایط اپن بایت اسکلتال رشدبیش ازحد ماگزیلا دربعد عمودی عامل اتیولوژیک بوده که بدنبال آن چرخش روبه پایین وعقب مندیبل دیده میشود.

بیمارموردنظرخانمی 27ساله دارای اپن بایت قدامی ویک دندان کانین نهفته درفک بالا وفقدان مادرزادی  پرمولر دوم سمت چپ پایین ودندانهای مولروکانین شیری باقیمانده بترتیب درسمت چپ پایین وبالاکه درسال  1395جهت مشاوره ارتدنسی به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی مراجعه داشتند.درمان ارتدنسی ایشان باسیستم MBT اسلات 22 انجام گردیدوطی آن توسط سیم استیل قطعه ای درسایز14نیروهای اکستروزیو به دندان کانین نهفته برای رویش بیشتر اعمال گردیدوبستن فضای فک پایین وافزایش اوربایت بیمارتوسط سیستم لوپ آرچ وایرسیم مقطع چهارگوش 22*16 انجام گردید.دراین درمان دندان مولرچپ شیری باقیمانده وپرمولردوم سمت راست درفک پایین وپرمولرهای اول بالا خارج گردید.به بیمارجهت جبران عقب رفتگی چانه ،درمان جراحی چانه توصیه شد ولی ایشان نپذیرفتند

مراجع

1- Soheilifar S. Open bite treatment. In: Ravindra N, editor. Esthetic and biomachanic in orthodontics. 2nd ed. London, UK: Elsevier Health Sciences; 2014. p. 162-8.
2- Proffit W. Growth modification in class II, open bite/deep bite, and multidimensional problems. In: Proffit W, Fields H, Larson B, Sarver D, editors. Contemporary orthodontics. 6th ed. Missouri, US: Mosby Elsevier; 2019. p. 213.
3- Burford D, Noar JH. The causes, diagnosis and treatment of anterior open bite. Dent Update 2003; 30(5): 235-41.
4- Reichert I, Figel P. Winchester L. Orthodontic treatment of anterior open bite. A review article--Is surgery always necessary? Oral Maxillofac Surg 2014; 18(3): 271-7.
5- Greenlee GM, Huang GJ, Chen SS, Chen J, Koepsell T, Hujoel P. Stability of treatment for anterior open-bite malocclusion: A meta-analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139(2): 154-69.
6- Huang GJ, Justus R, Kennedy DB, Kokich VG. Stability of anterior openbite treated with crip therapy. Angle Orthod 1990; 60(1): 17-24; discussion 25-6.
7- Teresa NG CS, Wong WKR, Hagg U. Orthodontic treatment of anterior open bite. Int J Paediatr Dent 2008; 18: 78-83.
چاپ شده
2022-12-24
استناد به مقاله
1.
فتانه قربانی جوادپورFG. درمان ارتدنسی اپن بایت قدامی شدید همراه با دندان کانین نهفته دریک فرد بالغ:گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24دسامبر2022 [ارجاع شده 9فوریه2023];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1992

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد