آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان

  • Razieh Hoseinifar راضیه حسینی‌فر استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • Niloofar Shadman نیلوفر شادمان دانشیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • Romina Hajizadeh رومینا حاجی‌زاده جراح، دندان‌پزشک، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بهداشت دهان و دندان، یکی از اجزای مهم سلامت محسوب شده و تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی افراد دارد. این مطالعه ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻧﺪاﻧ‌‌ﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در زﻣﻴﻨﻪ‌ی ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان، در ﺳﺎل ١٣٩٩ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، پرسش‌نامه توسط 240 دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی در سال 1399تکمیل گردید و اطلاعات مربوط به سن، جنسیت، سنوات تحصیلی، تحصیلات والدین، آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندان‌پزشکی در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ Pearson و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن Baron، Kenny و Chi-square اﺳﺘﻔﺎده شد. ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ‌دارى ﻛﻤﺘﺮ از ٠٥/٠ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

یافته‌ها: 48 درصد از دانشجویان، آگاهی بالا و 42 درصد، نگرش مناسب در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان داشتند. بین متغیرهای سن و نوع ورود به رشته‌ی دندان‌پزشکی و متغیرهای نگرش، آگاهی و عملکرد، رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت (0/05 < p value). زنان و افرادی که والدین‌شان دندان‌پزشک بودند، بطور معنی‌داری عملکرد بهتری در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان داشتند. بین نگرش و آگاهی و همچنین آگاهی و عملکرد، ارتباط معنی‌داری وجود داشت (0/05 p value <).

نتیجه‌گیری: وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان در سطح متوسطی قرار داشت و طراحی برنامه‌های منسجم برای بهبود این متغیرها در ارتقای عملکرد فردی و حرفه‌ای دانشجویان در این زمینه ضروری است.

کلید واژه‌ها: نگرش؛ آگاهی؛ بهداشت دهان؛ دانشجویان

بیوگرافی نویسنده

Razieh Hoseinifar راضیه حسینی‌فر, استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

مراجع

1. Sanei A, Maleki Z, Moslemi M, Sabouri Motlagh N. Comparison of the effect of different preventive measures on plaque index. J Dent Sch 2003; 21(2): 220-6.
2. Falahinezhad GM, Mirshekar Z, Razavi S. Knowledge and attitude toward oral and dental health, among Zahedan's guidance school students [in Persian]. J Dent School Shahid Beheshti Univ Med Sci 2007; 24(4): 492-8.
3. Petersen PE. Global policy for improvement of oral health in the 21st century–implications to oral health research of World Health Assembly 2007, World Health Organization. Community Dent Oral Epidemiol 2009; 37(1): 1-8.
4. Petersen PE, Estupinan-Day S, Ndiaye C. WHO's action for continuous improvement in oral health. Bulletin of the World Health Organization 2005; 83(9): 642.
5. Smyth E, Caamaño F, Fernández-Riveiro P. Oral health knowledge, attitudes and practice in 12-year-old schoolchildren. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(8): E614-20.
6. Khami MR, Virtanen JI, Jafarian M, Murtomaa H. Prevention‐oriented practice of Iranian senior
dental students. Eur J Dent Educ 2007; 11(1): 48-53.
7. Freeman R. The determinants of dental health attitudes and behaviours. Brit Dent J 1999; 187(1): 15-8.
8. Cortes FJ, Nevot C, Ramon JM, Cuenca E. The evolution of dental health in dental students at the University of Barcelona. J Dent Educ 2002; 66(10): 1203-8.
9. Ghasemi H, Murtomaa H, Vehkalahti MM, Torabzadeh H. Determinants of oral health behaviour among Iranian dentists. Int Dent J 2007; 57(4): 237-42.
10. Peker I, Alkurt MT. Oral health attitudes and behavior among a group of Turkish dental students. Eur J Dent 2009; 3(1): 24-31.
11. Safari H, Moradi R, Elahi A, Jafary Nodoushan Z, Asayesh H. knowledge, attitude, and preventive oral and dental self-care behaviors among dentistry and medical students of Qom University of Medical Sciences, Iran [in Persian]. Qom Univ Med Sci J 2018; 12(3): 96-104.
12. Khami MR, Virtanen JI, Jafarian M, Murtomaa H. Oral health behaviour and its determinants amongst Iranian dental students. Eur J Dent Educ 2007; 11(1): 42-7.
13. Singsit V. Knowledge, Attitude and Practices of Oral Health among College Students in Mumbai.
J Indian Den Assoc 2020;14(1):13-9.
14. Banu RA, Shrimathi S, Palanivelpandian SC, Sree MB. Knowledge, attitude and practice of undergraduate medical students in Madurai regarding oral health: A cross sectional survey. Int Dent J Stud Res 2019; 7(1): 9-15.
15. Petrauskiene S, Mushayev H, Zemgulyte G, Narbutaite J. Oral health awareness among international dental and medical students at Lithuanian University of Health Sciences: a cross-sectional study.
J Oral Maxillofac Res 2019; 10(4): e3.
16. Al-Omari QD, Hamasha AA. Gender-specific oral health attitudes and behavior among dental students in Jordan. J Contemp Dent Pract 2005; 6(1): 107-14.
17. Williams N, Whittle J, Gatrell AC. The relationship between socio-demographic characteristics and dental health knowledge and attitudes of parents with young children. Brit Dent J 2002; 193(11): 651-4.
18. Al-Ansari JM, Honkala S. Gender differences in oral health knowledge and behavior of the health science college students in Kuwait. J Allied Health 2007; 36(1): 41-6.
19. Al-Wesabi AA, Abdelgawad F, Sasahara H, El Motayam K. Oral health knowledge, attitude and behaviour of dental students in a private university. BDJ open 2019; 5(1): 1-5.
20. Hamisi HA. Hamisi JA. (2009). An assessment survey of oral health and causes of periodontal diseases knowledge, attitude and awareness among University students in Qazvin. [Electronic version]. The 9th Annual Congress of Iranian Academy of Periodontology. from: http://www.irden.com/amoozesh/dental/103689/?sphrase_id=23 27673.
21. Polychronopoulou A, Kawamura M. Oral self‐care behaviours: comparing Greek and Japanese dental students. Eur J Dent Educ 2005; 9(4): 164-70.
22. Twetman S, Axelsson S, Dahlgren H, Holm AK, Källestål C, Lagerlöf F, et al. Caries‐preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. Acta Odontol Scand 2003; 61(6): 347-55.
23. Folayan MO, Khami MR, Folaranmi N, Popoola BO, Sofola OO, Ligali TO, et al. Determinants of preventive oral health behaviour among senior dental students in Nigeria. BMC Oral Health 2013; 13: 28.
چاپ شده
2023-06-03
استناد به مقاله
1.
راضیه حسینی‌فرRH, نیلوفر شادمانNS, رومینا حاجی‌زادهRH. آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3ژوئن2023 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:20-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2002

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد