مقایسه‌ی دقت دستگاه تصویربرداری سه بعدی (Newtom و Planmeca) در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی

  • Marjan Bolbolian مرجان بلبلیان استادیار، گروه اندودانتیکس، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • Mahsa Esfehani مهسا اصفهانی دانشیار، گروه بیماری‌های دهان و دندان، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • Neda Hajihassani ندا حاجی حسنی استادیار، گروه اندودانتیکس، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • Zohreh Khalili زهره خلیلی استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • Mahshid Mobini مهشید مبینی استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
  • Maryam Tofangchiha مریم تفنگچی ها دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: تحلیل خارجی ریشه یک مسأله‌ی بالینی است که اغلب در تشخیص کلینیکی آن مشکلاتی وجود دارد. بنابراین بررسی رادیوگرافی حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی دقت 2 دستگاه (Cone beam computed tomography) CBCT در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی- تجربی در سال 1394 در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی قزوین بر روی 48 دندان تک ریشه انجام شد. در سطح باکال یا لینگوال دندان‌ها در برخی نواحی سرویکالی، میانی و اپیکالی با فرز روند به قطر 3/0 میلی‌متر تحلیل‌هایی به عمق‌های 0/15، 0/2 و 30/3 میلی‌متر شبیه‌سازی شد. سپس تصاویر CBCT با وکسل سایز 0/3 در 0/3 ميلي‌متر مکعب با دو دستگاه از نمونه‌ها به عمل آمد و تصاویر توسط 4 مشاهده‌گر ارزیابی گردید. حساسیت، دقت، ویژگی و ضریب توافق بین مشاهده‌گرها تعیین شد. معنی‌داری بین نتایج با
Z-test ارزیابی و سطح معنی‌داری 0/05 =  p valueلحاظ گردید.

يافته‌ها: مقایسه دقت، حساسیت و ویژگی نشان داد که بین دو دستگاه Newtom و Planmeca تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در محل‌های مورد مطالعه و عمق‌های مختلف بین دو دستگاه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت اما از نظر عددی میزان حساسیت برای هر دو دستگاه در ناحیه‌ی میانی بالاترین میزان و بالاترین مقدار برای ویژگی نیز مربوط به ناحیه‌ی اپیکالی بود. میزان حساسیت برای هر دو دستگاه با افزایش عمق تحلیل افزایش یافت. میزان توافق بین مشاهده‌گرها در سطح متوسط بود و بالاترین میزان توافق در ناحیه‌ی میانی و کم‌ترین توافق مربوط به ناحیه‌ی اپیکال بود.

نتیجه‌گیری: نوع مارک تجاری دستگاه CBCT نمی‌تواند فاکتور مؤثر در تشخیصی تحلیل خارجی ریشه باشد. محل و عمق تحلیل ریشه، فاکتورهای مؤثر در دقت تشخیصی باشند.

کلید واژه‌ها: تحلیل خارجی ریشه؛ دقت تشخیصی؛ سی‌تی‌اسکن با اشعه‌ی مخروطی. 

مراجع

1. Pereira ABN, Almeida R, Artese F, Dardengo C, Quintao C, Carvalho F. External root restoration evaluated by 3D CBCT models superimposition. Dental Press J Orthod 2022; 27(2): e2219315.
2. Liedke GS, da Silveira HED, da Silveira HLD, Dutra V, de Figueiredo JAP. Influence of voxel size in the diagnostic ability of cone beam tomography to evaluate simulated external root resorption. J Endod 2009; 35(2): 233-5.
3. Hajihassani N, Tofangchiha M, Hossein Nahtaj M. Comparison of accuracy and observer agreement in the detection of simulated external root resorption using conventional digital radiography and digitally filtered radiography. Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2014; 4(3): 21-7
4. Nikneshan S, Valizadeh S, Javanmard A, Alibakhshi L. Effect of voxel size on detection of external root resorption defects using cone beam computed tomography. Iran J Radiol 2016; 13(3): e34985.
5. Patel S, Dawood A, Wilson R, Horner K, Mannocci F. The detection and management of root resorption lesions using intraoral radiography and cone beam computed tomography - an in vivo investigation. Int Endod J 2009; 42(9): 831-8.
6. Lima TF, Gamba TO, Zaia AA, Soares AJ. Evaluation of cone beam computed tomography and periapical radiography in the diagnosis of root resorption. Aust Dent J 2016; 61(4): 425-31.
7. Freitas DQ, Nascimento EHL, Vasconcelos TV, Noujeim M. Diagnosis of external root resorption in teeth close and distant to zirconium implants: influence of acquisition parameters and artefacts produced during cone beam computed tomography. Int Endod J 2019; 52(6): 866-73.
8. Dabbaghi A, Sharifi S, Esmaeili M. Accuracy of high-and low-resolution cone beam computed tomography scans in the detection of impacted tooth induced external root resorption:An Ex vivo study. Front Dent 2019; 16(6): 429-35.
9. Venkatesh E, Elluru SV. Cone beam computed tomography: basics and applications in dentistry. J Istanb Univ Fac Dent 2017; 51(3 Suppl 1): S102-S121.
10. Mithradas N, Sudhakar U, Arunachalam LT, Suresh S, Raja M. A novel soft tissue cone-beam computed tomography study in the evaluation of gingival thickness associated with subepithelial connective tissue graft versus acellular dermal matrix in the management of gingival recession: A clinical study. J Indian Soc Periodontol 2020; 24(5): 421-7.
11. Yi J, Sun Y, Li Y, Li C, Li X, Zhao Z. Cone-beam computed tomography versus periapical radiograph for diagnosing external root resorption: A systematic review and meta-analysis. Angle Orthod 2017; 87(2): 328-37.
12. da Silveira HL, Silveira HED, Liedke GS, Lermen CA, Dos Santos RB, de Figueiredo JA. Diagnostic ability of computed tomography to evaluate external root resorption in vitro. Dentomaxillofac Radiol 2007; 36(7): 393-6.
13. Alqerban A, Jacobs R, Souza PC, Willems G. In-vitro comparison of 2 cone-beam computed tomography systems and panoramic imaging for detecting simulated canine impaction-induced external root resorption in maxillary lateral incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 136(6): 764.e1-11; discussion 764-5.
14. Sousa Melo SL, Vasconcelos KF, Holton N, Allareddy V, Allareddy V, Tabchoury CPM, et al. Impact of cone-beam computed tomography scan mode on the diagnostic yield of chemically simulated external root resorption. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2017; 151(6): 1073-82.
15. Kamburoğlu K, Kursun S. A comparison of the diagnostic accuracy of CBCT images of different voxel resolutions used to detect simulated small internal resorption cavities. Int Endod J 2010; 43(9): 798-807.
16. Alqerban A, Jacobs R, Fieuws S, Nackaerts O. SEDENTEXCT Project Consortium, Willems G. Comparison of 6 cone-beam computed tomography systems for image quality and detection of simulated canine impaction-induced external root resorption in maxillary lateral incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140(3): e129-39.
17. Shokri A, Mortazavi H, Salemi F, Javadian A, Bakhtiari H, Matlabi H. Diagnosis of simulated external root resorption using conventional intraoral film radiography, CCD, PSP, and CBCT: a comparison study. Biomed J 2013; 36(1): 18-22.
چاپ شده
2022-12-24
استناد به مقاله
1.
مرجان بلبلیانMB, مهسا اصفهانیME, ندا حاجی حسنیNH, زهره خلیلیZK, مهشید مبینیMM, مریم تفنگچی هاMT. مقایسه‌ی دقت دستگاه تصویربرداری سه بعدی (Newtom و Planmeca) در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24دسامبر2022 [ارجاع شده 30نوامبر2023];:398-07. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2008

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد