##article.return## بررسی فراوانی ضایعه لیکن پلان دهانی در دو دهه گذشته در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان (87-1367) دانلود ##common.downloadPdf##