شيوع شكستگي‌هاي فك و صورت در بيمارستان كاشاني اصفهان قبل و بعد از پاندميك COVID-19

  • Maryam Haghani مريم حقاني ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ‌ی ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ‌ی ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ‌ی ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ (ﺧﻮﺭﺍﺳﮕﺎﻥ)، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
  • Hasan Momeni حسن مومنی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Farid Esmailbeig فرید اسماعیل بیگ دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:با توجه به اهمیت شکستگی‌های سر و صورت بدلیل مجاورت آن‌ها با عناصر حیاتی و عدم کاهش ظرفیت‌های بیمارستانی برای این فوریت در دوران پاندمی کرونا، هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی میزان شیوع شکستگی‌های سر و صورت قبل و بعد از پاندمی کووید- ۱۹ بود

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روی 4942 پرونده‌ی بیماران دارای شکستگی صورت و فک بستری در بیمارستان کاشانی اصفهان در دو دوره‌ی زمانی قبل و بعد از پاندمی کووید-19 (1397 تا 1400) انجام شد. فراوانی شکستگی‌های سر و صورت با توجه به سن، جنس، محل و علت شکستگی بررسی گردید. داده‌ها با آزمون‌هایChi-square  وt-test  آنالیز شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: ففراوانی پرونده‌های ثبت شده از بیماران زن بعد از پاندمی کووید-19 بطور معنی‌داری کمتر بود. بین رده‌ی سنی بیماران در قبل و بعد از پاندمی کووید-19 اختلاف معنی‌داری وجود داشت (0/001 = p value). بین بیماران در رده‌های سنی بالاتر، تفاوت معنی‌داری قبل و بعد پاندمی وجود نداشت. بیشترین دلیل شکستگی قبل و بعد از کرونا، تصادف بود. اختلاف بین شکستگی‌های مندیبل، دندان، استخوان‌های مالار و ماگزیلا، سقف اوربیت، استخوان‌های بینی، بیس جمجمه، بیس جمجمه، طاق جمجمه پس از پاندمی کووید-19 بطور معنی‌داری بیشتر بود (0/001 > p value).

نتیجه گیری: تتعداد موارد شکستگی سر و صورت در دوران بعد از پاندمی کرونا افزایش داشت که علت آن می‌تواند افزایش مسافرت‌های بین شهری به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی نسبت به قبل باشد. بیشترین دلیل آن تصادف با وسایل نقلیه، در آقایان در بازه‌ی سنی زیر 39 سال و در ناحیه‌ی بینی، ماگزیلا، دندان‌ها و کف اوربیت بود.

کلیدواژه ها: کووید-19؛ پاندمی؛ جراحی دهان؛ شکستگی

مراجع

1. Vujcich N, Gebauer D. Current and evolving trends in the management of facial fractures. Aust Dent J 2018; 63(Suppl 1): S35-47.
2. Som PM, Brandwein MS. Facial fractures and postoperative findings. In: Som PM, Curtin HD. Head and neck imaging. 5th ed. St. Louis, Missouri: Mosby Elsevier; 2011. p. 374-438.
3. Mallya SM, Lam E. White and Pharoah's oral radiology: principles and interpretation. 8th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2019. p. 541-61.
4. Delbalso AM, Hall RE, Margaron JE. Radiographic evaluation of maxillofacial trauma. In: Delbalso AM. Maxillofacial imaging. Philadelphia, PA: Saunders; 1990. p. 35-128.
5. Fonseca RJ. Oral and maxillofacial surgery. 3rd ed. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2018. p. 706.
6. Singaram M, Vijayabala GS, Udhayakumar RK. Prevalence pattern etiology and management of maxillofacial trauma in a developing country: a retrospective study. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2016; 42(4): 174-81.
7. Famà F, Lo Giudice R, Di Vita G, Tribst JPM, Lo Giudice G, Sindoni A. COVID-19 and the impact on the Cranio-Oro-Facial trauma care in Italy: An epidemiological retrospective cohort study. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(13): 7066.
8. Lee DW, Choi SY, Kim JW, Kwon TG, Lee ST. The impact of COVID-19 on the injury pattern for maxillofacial fracture in Daegu city, South Korea. Maxillofac Plast Reconstr Surg 2021; 43(1): 35.
9. Selvaraj DSS, Oommen AG, Jenifer D, Vinitha G, Ebenezer J. Conservative approach for treatment of isolated mandibular fractures, the adaptations during COVID 19 pandemic. J Maxillofac Oral Surg 2022; 21(2): 426-32.
10. Vishal, Prakash O, Rohit, Prajapati VK, Shahi AK, Khaitan T. Incidence of maxillofacial trauma amid COVID-19: A comparative study. J Maxillofac Oral Surg 2022; 21(2): 420-5.
11. Anbiaee N, Ahmadian Yazdi A, Bagherpour A, Ghaziani M. Two year evaluation of maxillofacial fractures in conventional radiographs of patients referring to radiology department of Mashhad Dental School [in Persian]. J Mash Dent Sch 2014; 38(1): 1-8.
12. Barca I, Cordaro R, Kallaverja E, Ferragina F, Cristofaro MG. Management in oral and maxillofacial surgery during the COVID-19 pandemic: Our experience. Br J Oral Maxillofac Surg 2020; 58(6): 687-91.
13. Baghande R, Ali Kazemi M, Hemati E. Evaluation of etiology and prevalence of location of maxillofacial fractures in children (1-12 years old) that refer to the Ahvaz Emam Khomeini hospital in 5 years (2014-2018) [in Persian]. Jundishapur Scie Med J 2022.
چاپ شده
2023-10-01
استناد به مقاله
1.
مريم حقانيMH, حسن مومنیHM, فرید اسماعیل بیگFE. شيوع شكستگي‌هاي فك و صورت در بيمارستان كاشاني اصفهان قبل و بعد از پاندميك COVID-19. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1اکتبر2023 [ارجاع شده 30نوامبر2023];:235-41. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2077

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد