##article.return## شیوع پریودنتیت اپیکال و فاکتورهای مرتبط با آن در دندان‌های درمان ریشه شده با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی دانلود ##common.downloadPdf##