مقایسه دو روش بیحسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی و بیحسی انفیلتراسیون بر کنترل درد حین پالپوتومی مولرهای اول شیری فک پایین

  • داود قاسمی تودشکچویی استادیار، گروه دندان پزشكي كودكان، دانشکده دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
  • عادله پویافرد دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • شهرزاد جوادی نژاد استادیار، گروه دندان پزشكي كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
  • Davood Ghasemi Todeshkechoi Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
  • Adeleh Pooyafard DDS, Isfahan, Iran.
  • Shahrzad javadinejad Assistant professor, Department of Pediatric Dentistry, Islamic Azad University, Khorashan Branch, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: کنترل درد در تمامی رشته های دندان‌پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است. معمولا تزریق بیحسی در کودکان مشکلترین مرحله درمان است. شایع‌ترین روش ایجاد بیحسی در فک پایین، بلاک عصب آلوئولار تحتانی است. از آنجا که تزریق بلاک در کودکان بیحسی طولانی مدت ایجاد می‌کند و ممکن است زمینه ساز وارد شدن آسیب‌های تروماتیک به بافت‌های نرم شود، ضرورت یک تزریق جایگزین احساس می‌شود. در این پژوهش سعی بر مقایسه دو روش بلاک و انفیلتراسیون در پالپوتومی اولین مولر شیری فک پایین از نظر کنترل درد شده است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی- بالینی،40 کودک 8-5 ساله که دارای معیارهای لازم برای پالپوتومی اولین مولر شیری فک پایین به صورت دو طرفه بودند انتخاب شدند. پژوهش بر اساس طرح متقاطع (کراس اور) اجرا شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 1 و 2 تقسیم شدند. در اولین جلسه ملاقات، برای کلیه بیماران گروه 1 تزریق انفیلتراسیون بر روی اولین مولر سمت راست انجام گرفت و در جلسه بعدی معالجه، روش بلاک در سمت مقابل انجام گرفت. برای کلیه بیماران گروه دوم در اولین ملاقات تزریق بلاک بر روی اولین مولر سمت چپ انجام گرفت و در جلسه بعدی معالجه، تکنیک انفیلتراسیون در سمت مقابل انجام شد. در این پژوهش میزان درد بیمار حین تزریق و ورود به پالپ توسط یک نفر ثبت کننده بر مبنای مقیاس (Sound- Eye- Motor) SEM ثبت شد. داده‌ها توسط آزمون‌های Wilcoxon signed rank و  Man whitney Uدر سطح اطمینان 05/0  p value <مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: کودکان در هنگام تزریق با کاربرد روش انفیلتراسیون به طرز معنی‌داری درد کمتری نسبت به تزریق بلاک نشان دادند، که نشان دهنده تحمل بهتر کودک حین تزریق انفیلتراسیون بود (001/0 >p value). در مورد درد پالپی، تفاوت معنی‌داری بین دو تکنیک مشاهده نشد (157/0p value = ).

نتیجه‌‌گیری: به نظر می‌رسد روش انفیلتراسیون روش مناسب‌تری نسبت به تزریق بلاک حین پالپوتومی اولین مولر شیری فک پایین باشد.

كليد واژه‌ها: بلاک عصب آلوئولار تحتانی، بیحسی انفیلتراسیون، پالپوتومی، مقیاس، SEM، کنترل درد.
استناد به مقاله
1.
قاسمی تودشکچویید, پویافردع, جوادی نژادش, Ghasemi Todeshkechoi D, Pooyafard A, javadinejad S. مقایسه دو روش بیحسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی و بیحسی انفیلتراسیون بر کنترل درد حین پالپوتومی مولرهای اول شیری فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 2مارس2024];6(4):243-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/213

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد