بررسی ارتباط پهنـای کورتـکس تحتانی مندیبـول با دانسیتـه استخـوان مهـره های کمـری در زنـان یائـسه

  • احسان حکمتیـان استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان، ایران.
  • مجتبی شاه طوسی دستیار تخصصی، بخش پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان، ایران.
  • سید سینا احمدی .دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • زهرا سيد بنكدار استادیار، گروه پزشکی هسته‌ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mojtaba Shahtoosi Postgraduate Student, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Seyyed Sina Ahmadi DDS, Isfahan, Iran.
  • Zahra Seyyed Bonakdar Assistant Professor, Department of Nuclear Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: استئـوپوروز بيـماري بـدون علامتـي است، مگر آنـكه باعث شكستـگي استـخوان شود. يـكي از روش‌هاي تشخيـص این بیماری، انجام آزمايـش DEXA (Dual Energy X- Ray Absorptiometry) است كـه در آن BMD (Bone Mineral Density) و کمیت آماریِ (Total Score) T-Score برای نواحي مورد آزمايش مشخص مي‌شود. اين بيماري باعث ایجاد تغييراتی در استخوان‌هاي فكين مي‌شود كه قابل مشاهده توسط دندان‌پزشك است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین پهنای کورتکس تحتانی منديبل با BMD و  T-Scoreاست.

مواد و روش‌ها: در اين پژوهش تحلیلی مقطعی، پس از دریافت دعوت نامه 51 بیمار كه همگي آزمايش DEXA از ناحيه مهره‌هاي كمري L2- L4 و رادیوگرافي پانوراميك داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. اين افراد بر مبناي عدد T-Score به 3 گروه تقسيم شدند: 1) طبیعی، 2) استئوپنيك و 3) استئوپوروتيك. سپس از روي رادیوگرافي پانوراميك افراد، پهناي كورتكس تحتاني منديبل در ناحيه سوراخ چانه‌اي اندازه گيري شد و ارتباط اين عدد همراه با اعداد BMD و T-Score موجود در آزمايش DEXA آنها بررسي شد. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ANOVA، Scheffe، همبستگی پیرسون و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند (05/0=α).

یافته‌ها: پهناي كورتكس منديبـل در زنـان طبیعی، استئـوپنيك واستئـوپوروتيك با هم اختلاف معنـي‌دار داشت (001/0 > p value) و به ترتیب 8/4، 8/3 و 7/2 میلی‌متر بود. ضريب همبستگي پهناي كورتكس با BMD و T-Score به ترتيب 896/0 و 903/0 به دست آمد. آزمون رگرسيون پهناي كورتكس با BMD و T-Score نیز معني‌دار شد (001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: براساس یافته‌ها و ضـرایب به دست آمده، دندان‌پزشكان و به ویژه متخصصان رادیولوژی دهان مي‌توانند از اولين كساني باشند كه با دقت در رادیوگرافي پانوراميك، به بروز بيماري استئوپوروز در زنان يائسه مشكوك شده، بيمار را جهت آزمايشات تكميلي به پزشك متخصص ارجاع دهند.

كليد واژه‌ها: استئوپوروز، استئوپنی، زنان يائسه، كورتكس استخوان منديبل، آزمايش DEXA، رادیوگرافي پانوراميك.

 

چاپ شده
2011-02-20
استناد به مقاله
1.
حکمتیـانا, شاه طوسیم, احمدیسس, سيد بنكدارز, Hekmatian E, Shahtoosi M, Ahmadi SS, Seyyed Bonakdar Z. بررسی ارتباط پهنـای کورتـکس تحتانی مندیبـول با دانسیتـه استخـوان مهـره های کمـری در زنـان یائـسه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2011 [ارجاع شده 2مارس2024];6(4):290-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/222

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد